Vyhláška č. 234/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 15.06.1990 do31.12.1990
Zrušený 528/1990 Zb. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené