Oznámenie č. 223/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach

Čiastka 37/1990
Platnosť od 30.05.1990
Uzavretie zmluvy 29.03.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 ods. 1 dňom 29. mája 1990.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené