Zákon č. 202/1990 Zb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

Čiastka 35/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 01.01.1991
Redakčná poznámka

s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené