Oznámenie č. o2/c8/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 8/1989
Platnosť od 30.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené