Vyhláška č. 96/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 24/1989
Platnosť od 25.09.1989
Účinnosť od 25.09.1989
Uzavretie zmluvy 11.09.1988
Redakčná poznámka

Dohovor nabudol platnosť na základe svojho článku 54 dňom 16. júna 1989.

96

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júna 1989

o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou


Dňa 11. septembra 1988 bol v Pchjongjangu podpísaný Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou.

S dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ho ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 16. mája 1989.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 54 dňom 16. júna 1989.

České znenie dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

KONZULÁRNY DOHOVOR medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou

Československá socialistická republika
a

Kórejska ľudová republika

v záujme ďalšieho upevňovania a rozvíjania priateľských vzťahov a spolupráce medzi oboma krajinami na základe zvrchovanosti, rovnosti, vzájomných výhod, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí a vzájomnej úcty, ako aj v záujme ďalšieho upevňovania a prehlbovania spolupráce v oblasti konzulárnej činnosti,

rozhodli sa uzavrieť tento dohovor a dohodli sa takto:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto dohovoru majú nasledujúce výrazy tento význam:

1. „Konzulárny úrad“ je generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát alebo konzulárne zastupiteľstvo.

2. „Konzulárny obvod“ je územie určené konzulárnemu úradu na výkon konzulárnych funkcií.

3. „Vedúci konzulárneho úradu“ je osoba poverená vysielajúcim štátom, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkciou.

4. „Konzulárny úradník“ je každá osoba včítane vedúceho konzulárneho úradu poverená výkonom konzulárnych funkcií.

5. „Konzulárny zamestnanec“ je každá osoba zamestnaná v administratívnych alebo technických službách konzulárneho úradu.

6. „Člen služobného personálu“ je každá osoba zamestnaná v domácich službách konzulárneho úradu.

7. „Členovia konzulárneho úradu“ sú konzulárni úradníci, konzulárni zamestnanci a členovia služobného personálu.

8. „Rodinný príslušníci“ sú manžel, rodičia a deti člena konzulárneho úradu, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti.

9. „Konzulárne miestnosti“ sú všetky budovy, časti budov a k nim patriace pozemky, používané výhradne na účely konzulárneho úradu bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom, včítane rezidencie vedúceho konzulárneho úradu.

10. „Konzulárne archívy“ sú všetky listiny, dokumenty, korešpondencia, knihy, pečate, filmy, záznamové pásky, knihy šifier, záznamové knihy, registre a rôzne účtovné knihy a zariadenia určené na ich ochranu a uloženie.

11. „Úradná korešpondencia“ je všetka korešpondencia vzťahujúca sa na plnenie funkcie konzulárneho úradu.

12. „Loď vysielajúceho štátu“ je každá loď, ktorá pláva pod vlajkou vysielajúceho štátu a ktorá je registrovaná vo vysielajúcom štáte, s výnimkou vojnových lodí.

13. „Lietadlo vysielajúceho štátu“ je každé lietadlo, ktoré má príslušnosť vysielajúceho štátu, ktoré je registrované v tomto štáte v súlade s jeho zákonmi a predpismi a ktoré nesie jeho označenie, s výnimkou vojenských lietadiel.

HLAVA II

ZRIADENIE KONZULÁRNEHO ÚRADU, VYMENOVANIE ČLENA KONZULÁRNEHO ÚRADU A SKONČENIE JEHO FUNKCIÍ

Článok 2

Zriadenie konzulárneho úradu

1. Konzulárny úrad môže byť zriadený na území prijímajúceho štátu iba s jeho súhlasom.

2. Sídlo konzulárneho úradu, jeho klasifikácia a konzulárny obvod sú určené na základe dohody medzi vysielajúcim štátom a prijímajúcim štátom.

3. Sídlo konzulárneho úradu, jeho klasifikáciu a konzulárny obvod môže vysielajúci štát zmeniť len so súhlasom prijímajúceho štátu.

4. Predchádzajúci súhlas prijímajúceho štátu je potrebný na zriadenie úradovne tvoriacej časť konzulárneho úradu, umiestnenej mimo sídla tohto úradu.

Článok 3

Občianstvo konzulárnych úradníkov

Konzulárnym úradníkom môže byť štátny občan vysielajúceho štátu, ktorý nemá v prijímajúcom štáte trvalé bydlisko.

Článok 4

Vymenovanie a prijatie vedúceho konzulárneho úradu

1. Vedúceho konzulárneho úradu vymenuje vysielajúci štát a povolenie na výkon jeho funkcií udeľuje prijímajúci štát.

2. Formality vymenovania vedúceho konzulárneho úradu prebiehajú pri zachovaní ustanovení tohto dohovoru podľa zákonov, predpisov a zvyklostí vysielajúceho štátu; prijatie sa uskutočňuje podľa zákonov, predpisov a zvyklostí prijímajúceho štátu.

Článok 5

Konzulský patent

Pre každé vymenovanie vedúceho konzulárneho úradu zašle vysielajúci štát diplomatickou cestou prijímajúcemu štátu konzulský patent, kde sú uvedené funkcie, meno vedúceho konzulárneho úradu, ako aj klasifikácia, konzulárny obvod a sídlo konzulárneho úradu.

Článok 6

Exequatur

1. Vedúci konzulárneho úradu môže vykonávať svoju funkciu iba po tom, čo dostane exequatur akejkoľvek formy od prijímajúceho štátu.

2. Štát, ktorý odmieta poskytnúť exequatur, nie je povinný oznámiť vysielajúcemu štátu dôvody svojho odmietnutia.

Článok 7

Dočasný súhlas s výkonom funkcií vedúceho konzulárneho úradu

Prijímajúci štát môže vedúcemu konzulárneho úradu dočasne povoliť výkon konzulárnych funkcií pred poskytnutím exequatur. V tom prípade sa budú vo vzťahu k vedúcemu konzulárneho úradu používať ustanovenia tohto dohovoru.

Článok 8

Upovedomenie orgánov konzulárneho obvodu

Len čo je vedúci konzulárneho úradu prijatý alebo môže dočasne vykonávať svoje funkcie, prijímajúci štát o tom bez meškania upovedomí príslušné orgány konzulárneho obvodu. Súčasne vykoná potrebné opatrenia, aby vedúci konzulárneho úradu mohol vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho úradu a požívať výhody ustanovené týmto dohovorom.

Článok 9

Dočasný výkon funkcie vedúceho konzulárneho úradu

1. V prípade, že vedúci konzulárneho úradu nie je schopný vykonávať svoje funkcie alebo že miesto vedúceho konzulárneho úradu je dočasne uprázdnené, môže dočasný vedúci konzulárneho úradu dočasne konať ako vedúci konzulárneho úradu.

Vysielajúci štát môže funkciou dočasného vedúceho konzulárneho úradu poveriť iného konzulárneho úradníka tohto úradu alebo iného konzulárneho úradníka v prijímajúcom štáte alebo člena diplomatického personálu diplomatickej misie v prijímajúcom štáte.

2. Meno dočasného vedúceho konzulárneho úradu treba vopred oznámiť prijímajúcemu štátu diplomatickou cestou.

3. Dočasnému vedúcemu konzulárneho úradu sa poskytujú výhody, výsady a imunity, aké požíva podľa tohto dohovoru vedúci konzulárneho úradu.

4. Ak za okolností uvedených v odseku 1 tohto článku člen diplomatického personálu diplomatickej misie vysielajúceho štátu je poverený v prijímajúcom štáte funkciou dočasného vedúceho konzulárneho úradu, aj naďalej požíva diplomatické výsady a imunity.

Článok 10

Oznámenie vymenovania, príchodu a odchodu prijímajúcemu štátu

1. Vysielajúci štát bude oznamovať ministerstvu zahraničných vecí prijímajúceho štátu alebo orgánu určenému týmto ministerstvom:

a) vymenovanie, príchod, definitívny odchod, skončenie a zmenu funkcií členov konzulárneho úradu;

b) príchod a definitívny odchod rodinných príslušníkov člena konzulárneho úradu, ako aj prípady, keď osoba sa stane alebo prestane byť rodinným príslušníkom.

2. Príchod a definitívny odchod sa bude, pokiaľ možno, oznamovať vopred.

Článok 11

Dokument vydaný konzulárnemu úradníkovi prijímajúcim štátom

Príslušný orgán prijímajúceho štátu vydáva bezplatne konzulárnemu úradníkovi doklad, ktorý osvedčuje právo vykonávať konzulárne funkcie na území prijímajúceho štátu.

Článok 12

Osoby vyhlásené za non grata

1. Prijímajúci štát môže kedykoľvek oznámiť vysielajúcemu štátu, že konzulárny úradník je persona non grata alebo že ktorýkoľvek konzulárny zamestnanec alebo člen služobného personálu konzulárneho úradu je neprijateľný.

V takom prípade vysielajúci štát podľa okolností takú osobu buď odvolá, alebo ukončí jej funkciu na konzulárnom úrade.

2. Ak vysielajúci štát odmietne toto vykonať alebo v primeranej lehote opomenie vyhovieť svojim povinnostiam podľa odseku 1 tohto článku, môže prijímajúci štát buď odvolať exequatur príslušnej osoby, alebo prestať ju považovať za člena konzulárneho úradu.

3. Osoba vymenovaná do funkcie člena konzulárneho úradu môže byť vyhlásená za neprijateľnú skôr, než príde na územie prijímajúceho štátu alebo, ak je už na jeho území, než sa ujme svojich funkcií na konzulárnom úrade. V takom prípade vezme vysielajúci štát vymenovanie späť.

4. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku nie je prijímajúci štát povinný oznámiť vysielajúcemu štátu dôvody svojho rozhodnutia.

Článok 13

Skončenie funkcií člena konzulárneho úradu

Funkcie člena konzulárneho úradu sa končia najmä:

a) oznámením vysielajúceho štátu prijímajúcemu štátu, že funkcie člena konzulárneho úradu sa skončili;

b) odvolaním exequatur;

c) oznámením prijímajúceho štátu vysielajúcemu štátu, že ho prestal považovať za člena konzulárneho úradu.

HLAVA III

KONZULÁRNE FUNKCIE

Článok 14

Základné konzulárne funkcie

Konzulárne funkcie spočívajú najmä:

a) v ochrane práv a záujmov vysielajúceho štátu a jeho štátnych občanov i právnických osôb v prijímajúcom štáte;

b) v podpore rozvoja hospodárskych, obchodných, kultúrnych, vedecko-technických a turistických stykov medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom a rozvoja priateľských vzťahov medzi oboma krajinami aj v ďalších oblastiach;

c) v zisťovaní stavu a vývoja hospodárskeho, obchodného, kultúrneho, vedeckého života a života v oblasti turistiky prijímajúceho štátu a v podávaní správ o tom vláde vysielajúceho štátu a informácií zainteresovaným osobám.

Článok 15

Výkon konzulárnych funkcií

1. Konzulárny úradník je oprávnený vykonávať v konzulárnom obvode v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu konzulárne funkcie uvedené v tomto dohovore.

2. Konzulárny úradník môže so súhlasom prijímajúceho štátu vykonávať konzulárne funkcie aj mimo konzulárneho obvodu.

Článok 16

Spojenie s orgánmi prijímajúceho štátu

Konzulárni úradníci sa môžu pri výkone svojich funkcií obracať na:

a) príslušné miestne orgány svojho konzulárneho obvodu;

b) príslušné ústredné orgány, pokiaľ to dovoľujú zákony, predpisy a zvyklosti prijímajúceho štátu alebo príslušné medzinárodné zmluvy.

Článok 17

Registrácia štátnych občanov vysielajúceho štátu

Konzulárny úradník je oprávnený registrovať štátnych občanov vysielajúceho štátu, ktorí majú trvalé alebo prechodné bydlisko v jeho konzulárnom obvode.

Článok 18

Vydávanie pasov a víz

1. Konzulárny úradník je oprávnený v súlade s právnymi predpismi vysielajúceho štátu vydávať, predlžovať, meniť, zrušovať, odoberať alebo zadržovať cestovné doklady štátnych občanov vysielajúceho štátu.

2. Konzulárny úradník je oprávnený vydávať príslušné víza osobám, ktoré si prajú cestovať do vysielajúceho štátu, a predlžovať alebo zrušovať ich platnosť.

Článok 19

Notárske funkcie

1. Konzulárny úradník je oprávnený vykonávať na konzulárnom úrade, v byte štátneho občana vysielajúceho štátu, na palube lietadla alebo lode vysielajúceho štátu tieto funkcie, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu:

a) spisovať, prijímať a overovať vyhlásenia štátnych občanov vysielajúceho štátu a zmluvy medzi nimi,

b) spisovať, osvedčovať a prijímať do úschovy závety a iné listiny štátnych občanov vysielajúceho štátu,

c) prekladať a overovať všetky listiny a dokumenty vydané úradmi vysielajúceho štátu alebo prijímajúceho štátu a overovať preklady, kópie, odpisy a výpisy z týchto dokumentov,

d) overovať podpisy štátnych občanov vysielajúceho štátu,

e) prijímať do úschovy doklady, listiny, peniaze, cennosti a iný hnuteľný majetok, ktorý patrí štátnym občanom vysielajúceho štátu alebo je im určený.

2. Za podmienok ustanovených v odseku 1 tohto článku majú listiny a dokumenty uvedené v tomto odseku rovnakú platnosť v prijímajúcom štáte ako listiny a dokumenty overené príslušným orgánom tohto štátu.

Článok 20

Funkcie vo veciach osobného stavu

1. Konzulárny úradník je v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi vysielajúceho štátu oprávnený:

a) uzavierať manželstvá, prípadne registrovať rozvod medzi štátnymi občanmi vysielajúceho štátu a vydávať o tom príslušné doklady;

b) obstarávať rodné a úmrtné listy a iné doklady týkajúce sa štátnych občanov vysielajúceho štátu a kópie týchto dokladov;

c) prijímať vyhlásenia týkajúce sa rodinných pomerov štátnych občanov vysielajúceho štátu;

d) prijímať žiadosti a vyhlásenia vo veciach štátneho občianstva štátnych občanov vysielajúceho štátu a vydávať príslušné doklady.

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu budú bez meškania a bezplatne na žiadosť zasielať konzulárnemu úradu odpisy a výpisy z matrík týkajúce sa štátnych občanov vysielajúceho štátu.

Článok 21

Funkcie v dedičských veciach

1. Príslušný orgán prijímajúceho štátu bez meškania upovedomí konzulárny úrad vysielajúceho štátu o úmrtí jeho štátneho občana na území prijímajúceho štátu a zašle mu bezplatne úmrtný list a poskytne mu dostupné informácie o dedičstve, dedičoch a závete, len čo sú k dispozícii. V prípade, že štátny občan vysielajúceho štátu zanechal majetok v treťom štáte, príslušné orgány prijímajúceho štátu, ak sa o tom dozvedia, upovedomia konzulárny úrad vysielajúceho štátu.

2. Ak na území prijímajúceho štátu pripadne dedičstvo dedičovi alebo oprávnenému účastníkovi, ktorý je štátnym občanom vysielajúceho štátu, príslušné orgány prijímajúceho štátu o tom bez meškania upovedomia konzulárny úrad vysielajúceho štátu.

3. Príslušný orgán prijímajúceho štátu upovedomí konzulárny úrad vysielajúceho štátu o opatreniach prijatých na zabezpečenie a správu dedičstva zanechaného na území prijímajúceho štátu zomretým štátnym občanom vysielajúceho štátu.

Konzulárny úradník môže priamo alebo prostredníctvom povereného zástupcu poskytnúť pomoc pri vykonávaní opatrení zabezpečujúcich práva štátnych občanov vysielajúceho štátu na dedičstvo včítane dohľadu nad prepravou cenných vecí, ktorá bude vykonávaná v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

4. Ak sa prejednáva dedičstvo na území prijímajúceho štátu, hnuteľnosti alebo výťažok z predaja hnuteľností alebo nehnuteľností, ktoré pripadnú štátnemu občanovi vysielajúceho štátu, ktorý je riadnym účastníkom a dedičom a ktorý nemá v prijímajúcom štáte trvalé bydlisko a na konaní sa nezúčastnil ani na ňom nebol zastúpený, budú po zaplatení dedičských daní a poplatkov a dedičských dlhov odovzdané konzulárnemu úradu vysielajúceho štátu.

5. Ak štátny občan vysielajúceho štátu zomrie počas prechodného pobytu v prijímajúcom štáte, všetky jeho osobné veci a peniaze spolu s ich zoznamom budú, po zaplatení jeho dlhov, odovzdané konzulárnemu úradu, pokiaľ tomu nebránia zákony a predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 22

Funkcie v opatrovníckych veciach

1. Konzulárny úradník môže prevziať starostlivosť nad maloletým alebo iným štátnym občanom vysielajúceho štátu, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, najmä v prípade, keď sa u týchto osôb požaduje opatrovníctvo a poručenstvo.

2. Len čo sa orgány prijímajúceho štátu dozvedia o prípadoch, keď treba ustanoviť poručníka alebo opatrovníka pre štátneho občana vysielajúceho štátu, písomne to oznámia príslušnému konzulárnemu úradu.

3. V prípade, keď nie je zabezpečená správa majetku maloletých alebo osôb nemajúcich plnú spôsobilosť na právne úkony, môže konzulárny úradník požiadať príslušné orgány prijímajúceho štátu o vymenovanie správcu tohto majetku a o vykonanie príslušných opatrení.

Článok 23

Zastupovanie štátnych občanov vysielajúceho štátu pred súdmi a inými orgánmi prijímajúceho štátu

1. Konzulárny úradník má v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu právo zastupovať alebo robiť opatrenia za zabezpečenie vhodného zastúpenia štátnych občanov vysielajúceho štátu pred súdmi a inými orgánmi prijímajúceho štátu v prípadoch, keď vzhľadom na neprítomnosť alebo z iných dôvodov nie sú schopní ujať sa včas hájenia svojich práv a záujmov. To isté platí aj pre právnické osoby vysielajúceho štátu.

2. Zastupovanie podľa odseku 1 tohto článku sa končí, len čo zastupované osoby vymenujú svojich splnomocnencov alebo si samé zabezpečia hájenie svojich práv a záujmov.

Článok 24

Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností a vybavovanie dožiadaní

Konzulárni úradníci sú oprávnení doručovať súdne a mimosúdne písomnosti a vybavovať súdne dožiadania a dožiadania iných štátnych orgánov podľa medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, alebo, pokiaľ také zmluvy neexistujú, iným spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 25

Funkcie týkajúce sa námornej a riečnej dopravy

1. Konzulárny úradník môže vo svojom konzulárnom obvode poskytnúť pomoc lodiam vysielajúceho štátu, ak sa nachádzajú vo vnútorných alebo teritoriálnych vodách prijímajúceho štátu. Orgány prijímajúceho štátu mu na žiadosť poskytnú nevyhnutnú pomoc.

2. Konzulárny úradník má právo na spojenie s kapitánom, členmi posádky a cestujúcimi na lodi. Môže vstúpiť na palubu lode, kontrolovať dokumenty, včítane tých, ktoré sa týkajú nákladu lode, cesty a miesta určenia, a vyšetrovať udalosti, ku ktorým došlo na palube lode. Je oprávnený robiť opatrenia týkajúce sa plavby a udalostí na palube lode, pokiaľ sú v súlade so zákonmi a predpismi vysielajúceho štátu a nie sú v rozpore so zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu.

3. Kapitán lode a člen posádky, ktorý ho zastupuje, má právo sa bez osobitného povolenia spojiť s konzulárnym úradníkom.

4. Ak orgány prijímajúceho štátu majú v úmysle vykonať prehliadku, vyšetrovanie alebo donucovacie opatrenia na palube lode vysielajúceho štátu, upovedomia konzulárneho úradníka vopred tak, aby mohol byť prítomný. Ak nemôže byť prítomný, musí sa mu zaslať podrobný protokol o vykonaní uvedených opatrení.

5. V prípade, že ide o neodkladné opatrenia alebo ak sa opatrenia vykonávajú na žiadosť kapitána lode, musí byť o tom konzulárny úradník bez meškania informovaný.

6. Ustanovenia odsekov 4 a 5 tohto článku sa nepoužijú, ak ide o colnú, pohraničnú a zdravotnú kontrolu a takisto o kontrolu lodných listín a kvalifikačných dokladov lodnej posádky.

Článok 26

1. Ak loď vysielajúceho štátu stroskotá, uviazne, je vrhnutá na breh alebo inak poškodená vo vnútorných alebo teritoriálnych vodách prijímajúceho štátu, príslušné orgány prijímajúceho štátu o tom bez meškania podajú správu konzulárnemu úradníkovi a oboznámia ho s tým, aké opatrenia boli urobené na záchranu a ochranu cestujúcich, posádky, nákladu a lode.

2. Konzulárny úradník môže požiadať príslušné orgány prijímajúceho štátu, aby urobili opatrenia na záchranu a ochranu cestujúcich, posádky, nákladu a lode. Ak dôjde k udalostiam uvedeným v odseku 1 tohto článku, príslušné orgány prijímajúceho štátu musia poskytnúť konzulárnemu úradníkovi nevyhnutnú pomoc pri príprave a vykonaní príslušných opatrení.

3. Ak prevádzkovateľ lode, kapitán alebo akákoľvek oprávnená osoba na lodi nemôže urobiť nevyhnutné opatrenia na udržovanie a správu lode alebo jej nákladu, môže konzulárny úradník urobiť v mene majiteľa lode tie opatrenia, ktoré môže robiť priamo prevádzkovateľ lode sám.

4. Ustanovenia odseku 3 tohto článku sa takisto vzťahujú na akýkoľvek predmet, ktorý patrí občanom vysielajúceho štátu a pochádza z nákladu lode vysielajúceho štátu alebo tretieho štátu, z vecí, ktoré sa našli na pobreží alebo v blízkosti pobrežia prijímajúceho štátu alebo ktoré boli dopravené do prístavu v konzulárnom obvode.

5. Poškodená loď, jej náklad a palubné zásoby sú oslobodené od colných poplatkov a daní, pokiaľ sa nevykladajú na použitie alebo spotrebu na území prijímajúceho štátu.

Článok 27

Funkcie týkajúce sa civilnej leteckej dopravy

Ustanovenia článkov 25 a 26 tohto dohovoru sa primerane použijú aj na civilné lietadlá vysielajúceho štátu, ak to nie je v rozpore so zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 28

Iné konzulárne funkcie

Konzulárny úradník môže vykonávať aj iné konzulárne funkcie, ktoré mu zveril vysielajúci štát a ktoré neustanovuje tento dohovor, za podmienky, že s tým prijímajúci štát vopred súhlasí.

Článok 29

Konzulárne poplatky a dávky

1. Konzulárny úrad môže za konzulárne úkony vyberať na území prijímajúceho štátu poplatky a dávky ustanovené zákonmi a predpismi vysielajúceho štátu.

2. Poplatky a dávky uvedené v odseku 1 tohto článku a potvrdenky o ich zaplatení sú oslobodené od všetkých dávok a daní v prijímajúcom štáte.

HLAVA IV

VÝHODY, VÝSADY A IMUNITY

Článok 30

Uľahčenie práce konzulárneho úradu a ochrana konzulárnych úradníkov

1. Prijímajúci štát uľahčí výkon funkcií konzulárneho úradu a konzulárnych úradníkov a urobí nevyhnutné opatrenia, aby mohli požívať výhody, výsady a imunity ustanovené týmto dohovorom.

2. Prijímajúci štát bude zaobchádzať s konzulárnymi úradníkmi s náležitou úctou a urobí všetky potrebné opatrenia na zaistenie ich osobnej bezpečnosti, slobody a dôstojnosti.

Článok 31

Používanie štátneho znaku a štátnej vlajky

1. Na budove konzulárneho úradu a jeho vchode môžu byť umiestnené štátny znak vysielajúceho štátu a nápis s názvom konzulárneho úradu v jazyku vysielajúceho a prijímajúceho štátu.

2. Štátna vlajka vysielajúceho štátu môže byť vyvesená na budove konzulárneho úradu, na rezidencii vedúceho konzulárneho úradu a na dopravných prostriedkoch používaných vedúcim konzulárneho úradu na služobné účely.

3. Pri výkone práv daných týmto článkom bude konzulárny úrad prihliadať na zákony, predpisy a zvyklosti prijímajúceho štátu.

Článok 32

Nadobúdanie do vlastníctva, najímanie a užívanie pozemkov a budov vysielajúcim štátom

1. V súlade so zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu môže vysielajúci štát nadobúdať do vlastníctva, najímať, stavať alebo užívať iným spôsobom ustanoveným týmito zákonmi a predpismi budovy, časti budov, včítane pozemkov, pre potreby konzulárneho úradu alebo pre ubytovanie členov konzulárneho úradu, ktorí sú štátnymi občanmi vysielajúceho štátu.

2. Prijímajúci štát poskytne vysielajúcemu štátu pri získavaní pozemkov a budov alebo časti budov na účely uvedené v odseku 1 všetku potrebnú pomoc.

3. V prípade výstavby budovy konzulárneho úradu, časti budovy konzulárneho úradu alebo vedľajších budov, podľa odseku 1 tohto článku, musí vysielajúci štát dodržať zákony a predpisy o stavbe a územnom plánovaní a iné podmienky uplatňované v príslušných oblastiach.

Článok 33

Nedotknuteľnosť konzulárnych miestností

1. Konzulárne miestnosti sú nedotknuteľné.

2. Orgány prijímajúceho štátu nemôžu vstupovať do konzulárnych miestností, iba ak so súhlasom vedúceho konzulárneho úradu, vedúceho diplomatickej misie vysielajúceho štátu alebo osoby poverenej niektorým z nich.

3. Prijímajúci štát má osobitnú povinnosť podniknúť všetky primerané opatrenia na ochranu konzulárnych miestností proti každému napadnutiu alebo poškodeniu a aby sa zabránilo rušeniu pokoja alebo ujme na ich dôstojnosti.

4. Konzulárne miestnosti, ich zariadenie, majetok konzulárneho úradu a jeho dopravné prostriedky nepodliehajú žiadnej forme rekvizície na účely národnej obrany alebo verejnej potreby.

Článok 34

Daňové oslobodenie konzulárnych miestností a bytov členov konzulárneho úradu a hnuteľného majetku

1. Konzulárne miestnosti a byty členov konzulárneho úradu, ktorých je vysielajúci štát alebo ktorákoľvek osoba konajúca v jeho mene vlastníkom alebo prenajímateľom, sú oslobodené od všetkých celoštátnych, oblastných alebo miestnych daní a poplatkov, s výnimkou poplatkov vyberaných za poskytovanie služieb.

2. Oslobodenia uvedené v odseku 1 tohto článku sa vzťahujú aj na hnuteľný majetok, ktorého vlastníkom je vysielajúci štát alebo ktorý sa nachádza v jeho užívaní a ktorý je určený na konzulárne účely.

Článok 35

Nedotknuteľnosť konzulárnych archívov

Konzulárne archívy sú vždy a všade nedotknuteľné.

Článok 36

Sloboda spojenia

1. Prijímajúci štát povolí a bude chrániť slobodu spojenia konzulárneho úradu na úradné účely.

Pri spojení s vládou, diplomatickými misiami a ostatnými konzulárnymi úradmi vysielajúceho štátu, nech sú kdekoľvek, môže konzulárny úrad používať všetky vhodné prostriedky včítane diplomatických a konzulárnych kuriérov, diplomatických a konzulárnych batožín, kódovaných alebo šifrovaných správ. Rádiovú vysielaciu stanicu môže však konzulárny úrad zriadiť a používať iba so súhlasom prijímajúceho štátu.

2. Pri použití verejných spojovacích prostriedkov budú platiť pre konzulárny úrad rovnaké podmienky ako pre diplomatickú misiu.

3. Úradná korešpondencia konzulárneho úradu a konzulárne batožiny sú nedotknuteľné a nemôžu byť otvorené ani zabavené. Konzulárna batožina musí byť opatrená zreteľným vonkajším označením svojej povahy. Môže obsahovať iba úradnú korešpondenciu, dokumenty a predmety určené na úradnú potrebu.

4. Konzulárny kuriér musí byť vybavený úradnou listinou označujúcou jeho štatút a počet zásielok tvoriacich konzulárnu batožinu. Konzulárny kuriér bude štátnym občanom vysielajúceho štátu. So súhlasom prijímajúceho štátu ním môže byť aj štátny občan prijímajúceho štátu alebo štátny občan tretieho štátu majúci trvalé bydlisko v prijímajúcom štáte. Pri výkone svojich funkcií požíva ochranu prijímajúceho štátu, požíva osobnú nedotknuteľnosť a nesmie byť žiadnym spôsobom zadržaný, vzatý do väzby ani nesmie byť inak obmedzená jeho osobná sloboda.

5. Konzulárna batožina môže byť zverená kapitánovi lode alebo civilného lietadla pristávajúceho na povolenom mieste. Kapitán bude vybavený úradnou listinou označujúcou počet zásielok tvoriacich konzulárnu batožinu. Nebude však považovaný za konzulárneho kuriéra.

Konzulárny úradník môže priamo a voľne preberať konzulárnu batožinu od kapitána lode a lietadla alebo mu ju odovzdávať.

Článok 37

Spojenie a styk s občanmi vysielajúceho štátu

1. Aby sa uľahčil výkon konzulárnych funkcií týkajúcich sa štátnych občanov vysielajúceho štátu:

a) konzulárni úradníci majú právo na spojenie so štátnymi občanmi vysielajúceho štátu a na prístup k nim. Štátni občania vysielajúceho štátu majú rovnaké právo na spojenie a styk s konzulárnymi úradníkmi vysielajúceho štátu,

b) príslušné orgány prijímajúceho štátu budú bez meškania, najneskôr však do 3 dní, informovať konzulárny úrad vysielajúceho štátu o prípadoch, keď v jeho konzulárnom obvode bol štátny občan vysielajúceho štátu zadržaný, vzatý do väzby alebo ktorého osobná sloboda bola inak obmedzená. Tieto orgány budú pomáhať štátnemu občanovi vysielajúceho štátu, ktorý je zadržaný, vzatý do väzby alebo ktorého osobná sloboda je inak obmedzená, aby mohol nadviazať spojenie so svojím konzulárnym úradom,

c) konzulárny úradník má právo najneskôr do 7 dní odo dňa, keď o to požiada príslušné orgány prijímajúceho štátu, navštíviť štátneho občana vysielajúceho štátu, ktorý je zadržaný, vzatý do väzby alebo ktorého osobná sloboda je inak obmedzená, aby s ním mohol hovoriť a zabezpečiť jeho právne zastúpenie.

2. Práva uvedené v odseku 1 tohto článku sa budú vykonávať podľa zákonov a predpisov prijímajúceho štátu, ale za predpokladu, že zákony a predpisy umožnia plné uskutočnenie cieľov, pre ktoré boli práva podľa tohto článku poskytnuté.

Článok 38

Sloboda pohybu

Prijímajúci štát zabezpečí všetkým členom konzulárneho úradu slobodu pohybu a cestovania na svojom území s výnimkou oblastí, do ktorých je prístup zakázaný alebo obmedzený zákonmi a predpismi alebo upravený v súvislosti so štátnou bezpečnosťou.

Článok 39

Nedotknuteľnosť konzulárnych úradníkov

Osoba konzulárneho úradníka a jeho súkromné obydlie sú nedotknuteľné. Konzulárny úradník nesmie byť žiadnym spôsobom vzatý do väzby a nesmie byť inak obmedzená jeho osobná sloboda.

Článok 40

Vyňatie konzulárnych úradníkov z jurisdikcie

1. Konzulárny úradník je vyňatý z trestnej jurisdikcie prijímajúceho štátu. Je takisto vyňatý z občianskoprávnej a správnej jurisdikcie s výnimkou prípadov, že ide o:

a) žalobu týkajúcu sa súkromnej nehnuteľnosti;

b) žalobu týkajúcu sa dedičstva, v ktorom je konzulárny úradník súkromnou osobou;

c) žalobu týkajúcu sa výkonu povolania a obchodnej činnosti, ktorú vykonáva v prijímajúcom štáte popri svojich úradných funkciách;

d) žalobu podanú treťou stranou týkajúcu sa škody vzniknutej v prijímajúcom štáte z nehody spôsobenej vozidlom, loďou alebo lietadlom.

2. Konzulárny úradník nepodlieha exekučným opatreniam s výnimkou prípadov uvedených v pododsekoch a), b), c), d) odseku 1 tohto článku, ak sa také opatrenia môžu vykonať bez toho, aby sa porušila nedotknuteľnosť jeho osoby a súkromného obydlia.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov konzulárnych úradníkov, ak sú štátnymi občanmi vysielajúceho štátu a nemajú v prijímajúcom štáte trvalé bydlisko.

4. Vyňatie z konzulárneho úradníka jurisdikcie prijímajúceho štátu neznamená jeho vyňatie z jurisdikcie vysielajúceho štátu.

Článok 41

Vyňatie konzulárnych zamestnancov z jurisdikcie

1. Konzulárni zamestnanci nepodliehajú trestnej jurisdikcii prijímajúceho štátu. Občianskoprávnej a správnej jurisdikcii prijímajúceho štátu nepodliehajú, pokiaľ ide o výkon ich úradných funkcií.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa však nevzťahujú na občianskoprávne konanie:

a) vyplývajúce zo zmluvy uzavretej konzulárnym zamestnancom, ktorú výslovne alebo zrejme nedojednal ako zástupca vysielajúceho štátu, alebo

b) začaté treťou stranou v prípade škody vzniknutej v prijímajúcom štáte z nehody spôsobenej motorovým vozidlom, loďou alebo lietadlom.

Článok 42

Povinnosť podať svedectvo

1. Konzulárny úradník nie je povinný vypovedať ako svedok.

2. Konzulárni zamestnanci alebo členovia služobného personálu môžu byť vyzvaní, aby sa dostavili ako svedkovia počas súdneho alebo správneho konania. Konzulárny zamestnanec alebo člen služobného personálu nesmie, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 tohto článku, odmietnuť podať svedectvo.

3. Konzulárni zamestnanci alebo členovia služobného personálu nemajú povinnosť podávať svedectvo týkajúce sa vecí spojených s výkonom svojich funkcií alebo predkladať úradnú korešpondenciu a dokumenty týkajúce sa týchto vecí.

Článok 43

Vyňatie z registrácie cudzincov a povolenie na pobyt

1. Členovia konzulárneho úradu a ich rodinní príslušníci sú vyňatí zo všetkých povinností uložených zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu, ktoré sa týkajú registrácie cudzincov a povolenia na pobyt.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa však nevzťahuje na konzulárnych zamestnancov a členov služobného personálu, ktorí nie sú stálymi zamestnancami vysielajúceho štátu alebo ktorí vykonávajú súkromnú zárobkovú činnosť v prijímajúcom štáte, a na ich rodinných príslušníkov.

Článok 44

Vyňatie zo sociálneho zabezpečenia

1. Členovia konzulárneho úradu a ich rodinní príslušníci sú, pokiaľ ide o služby, ktoré vykonávajú pre vysielajúci štát, vyňatí z ustanovení o sociálnom zabezpečení, ktoré platia v prijímajúcom štáte.

2. Vyňatie uvedené v odseku 1 tohto článku nevylučuje dobrovoľnú účasť na systéme sociálneho zabezpečenia prijímajúceho štátu za predpokladu, že účasť na ňom prijímajúci štát dovoľuje.

Článok 45

Oslobodenie od zdanenia

Konzulárni úradníci, konzulárni zamestnanci, ich rodinní príslušníci a členovia služobného personálu sú v prijímajúcom štáte oslobodení od všetkých daní a poplatkov, a to celoštátnych, oblastných alebo miestnych, týkajúcich sa osôb a vecí s výnimkou týchto prípadov:

a) nepriamych daní, ktoré bývajú obvykle zahrnuté do ceny tovaru alebo služieb;

b) daní a poplatkov zo súkromných nehnuteľností na území prijímajúceho štátu s výhradou ustanovení článku 34;

c) pozostalostných alebo dedičských poplatkov z prevodu majetku vyberaných prijímajúcim štátom s výhradou ustanovenia článku 48 odseku 2;

d) daní a poplatkov zo súkromného príjmu, ktorý má svoj prameň v prijímajúcom štáte;

e) poplatkov vyberaných za poskytovanie osobitných služieb;

f) registračných, súdnych, listinných, hypotečných a kolkových poplatkov s výhradou ustanovení článku 34.

Článok 46

Oslobodenie od cla a colnej kontroly

1. Prijímajúci štát bude v zhode so svojimi zákonmi a predpismi povoľovať dovoz a poskytovať oslobodenie od všetkých colných dávok, daní a s tým súvisiacich poplatkov, okrem poplatkov za skladovanie, prepravu a podobné služby;

a) pri predmetoch určených pre úradnú potrebu konzulárneho úradu včítane motorových vozidiel;

b) pri predmetoch určených pre osobnú potrebu konzulárnych úradníkov a ich rodinných príslušníkov včítane motorových vozidiel. Predmety určené na spotrebu nesmú presiahnuť množstvo potrebné na priamu spotrebu príslušných osôb.

2. Konzulárni zamestnanci a členovia služobného personálu budú požívať výsady a oslobodenia uvedené v pododseku b) odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o predmety dovezené v čase ich prvého nástupu na konzulárny úrad.

3. Osobné batožiny, ktoré privezú konzulárni úradníci a ich rodinní príslušníci, sú oslobodené od prehliadky. Môžu byť prehliadnuté iba v prípade, že sú vážne dôvody domnievať sa, že obsahujú iné predmety než uvedené v pododseku b) odseku 1 tohto článku alebo predmety, ktorých dovoz alebo vývoz zakazujú zákony a predpisy prijímajúceho štátu alebo na ktoré sa vzťahujú jeho zákony a predpisy o karanténe. Uvedená prehliadka sa vykoná iba v prítomnosti konzulárneho úradníka alebo jeho rodinného príslušníka.

Článok 47

Oslobodenie od služieb a povinností

Prijímajúci štát oslobodí členov konzulárneho úradu a ich rodinných príslušníkov od všetkých osobných a verejných služieb a prác a od všetkých vojenských povinností.

Článok 48

Majetok člena konzulárneho úradu alebo jeho rodinného príslušníka

Prijímajúci štát v prípade smrti člena konzulárneho úradu alebo jeho rodinného príslušníka:

a) povolí vývoz hnuteľného majetku zomretého s výnimkou majetku, ktorý bol získaný v prijímajúcom štáte a ktorého vývoz bol v čase jeho smrti zakázaný,

b) nebude vyberať celoštátne, oblastné, miestne pozostalostné alebo dedičské dane a poplatky a poplatky z prevodu majetku, pokiaľ ide o hnuteľný majetok, ktorý patril členovi konzulárneho úradu alebo jeho rodinnému príslušníkovi, ktorý zomrel na území prijímajúceho štátu.

Článok 49

Osobitné ustanovenia o výhodách, výsadách a imunitách

1. Ustanovenia tohto dohovoru o výhodách, výsadách a imunitách sa nevzťahujú na konzulárneho zamestnanca alebo člena služobného personálu, ktorý je štátnym občanom prijímajúceho štátu alebo štátnym občanom vysielajúceho štátu majúcim trvalé bydlisko v prijímajúcom štáte alebo je štátnym občanom tretieho štátu.

2. Rodinní príslušníci konzulárneho zamestnanca alebo člena služobného personálu, pokiaľ nie sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu alebo štátnymi občanmi vysielajúceho štátu majúcimi trvalé bydlisko v prijímajúcom štáte alebo štátnymi občanmi tretieho štátu alebo nevykonávajú súkromné zárobkové povolanie, požívajú výsady a imunity, ktoré sa poskytujú podľa tohto dohovoru konzulárnemu zamestnancovi alebo členovi služobného personálu.

3. Prijímajúci štát bude vykonávať svoju jurisdikciu nad osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tohto článku tak, aby nezasahoval do výkonu funkcií konzulárneho úradu.

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Zachovávanie zákonov a predpisov prijímajúceho štátu

1. Bez ujmy na výsadách a imunitách všetkých osôb požívajúcich také výsady a imunity je ich povinnosťou dbať na zákony a predpisy prijímajúceho štátu. Majú takisto povinnosť nevmiešavať sa do vnútorných záležitostí prijímajúceho štátu.

2. Prijímajúci štát zabezpečí ochranu konzulárnych miestností.

3. Konzulárny úrad, členovia konzulárneho úradu a ich rodinní príslušníci budú dodržiavať zákony a predpisy prijímajúceho štátu týkajúce sa poistenia vozidiel, ktoré vlastnia alebo ich používajú.

Článok 51

Výkon konzulárnych funkcií diplomatickými misiami

1. Ustanovenia tohto dohovoru sa primerane vzťahujú na výkon konzulárnych funkcií členmi diplomatickej misie vysielajúceho štátu v prijímajúcom štáte.

2. Mená členov diplomatickej misie poverených prácou v konzulárnych oddeleniach alebo inak poverených výkonom konzulárnych funkcií misie treba oznamovať ministerstvu zahraničných vecí prijímajúceho štátu alebo orgánu určenému týmto ministerstvom.

3. Pri výkone konzulárnych funkcií sa môže diplomatická misia obracať:

a) na miestne orgány v konzulárnom obvode;

b) na príslušné ústredné orgány, pokiaľ to dovoľujú zákony, predpisy a zvyklosti prijímajúceho štátu alebo príslušné medzinárodné zmluvy.

4. Výsady a imunity členov diplomatickej misie uvedených v odseku 1 tohto článku sa budú aj naďalej spravovať pravidlami medzinárodného práva týkajúcimi sa diplomatických stykov.

Článok 52

Ustanovenia tohto dohovoru, ktoré sa týkajú štátnych občanov vysielajúceho štátu, sa vzťahujú takisto na jeho právnické osoby.

Článok 53

Ratifikácia

Tento dohovor podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.

Článok 54

Platnosť a výpoveď

Tento dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny ratifikačných listín. Zostane v platnosti až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane písomnou formou svoj úmysel dohovor vypovedať.

Dané 11. septembra 1988 v Pchjongjangu vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a kórejskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Splnomocnený zástupca

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Splnomocnený zástupca

Kórejskej ľudovodemokratickej republiky:

Kim Jong-nam v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.