Vyhláška č. 92/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989
Účinnosť od 15.09.1989
Uzavretie zmluvy 11.09.1988
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 16. mája 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené