Vyhláška č. 91/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989
Účinnosť od 15.09.1989
Uzavretie zmluvy 25.05.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 27. septembra 1988.

91

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. mája 1989

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky


Dňa 25. mája 1988 bola v Pekingu podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 27. septembra 1988.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej nazývané ako „zmluvné strany“);

súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvorenom na podpis v Chicagu 7. decembra 1944;

vedené prianím uľahčiť priateľské styky medzi svojimi národmi a rozvinúť vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami v oblasti civilného letectva;

dohodli sa o zavedení a prevádzke leteckej dopravy medzi svojimi príslušnými územiami takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Za účelom tejto Dohody, pokiaľ z textu nevyplýva inak:

a) výraz „letecké úrady“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy a spojov a v prípade Čínskej ľudovej republiky Správu civilného letectva Číny alebo v oboch prípadoch ktorúkoľvek osobu alebo orgán poverený uskutočňovaním úloh vykonávaných v súčasnej dobe spomenutými úradmi;

b) výraz „letecký podnik“ znamená každý podnik pre leteckú dopravu, ktorý ponúka alebo prevádzkuje medzinárodnú leteckú dopravnú službu;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý bol určený a poverený v súlade s článkom 3 tejto Dohody;

d) výraz „letecká dopravná služba“ znamená každú pravidelnú leteckú dopravnú službu vykonávanú lietadlom používaným pre verejnú dopravu cestujúcich, batožín, nákladu alebo pošty;

e) výraz „medzinárodná letecká dopravná služba“ znamená leteckú dopravnú službu, ktorá prechádza vzdušným priestorom nad územím viac než jedného štátu;

f) výraz „pristátie na obchodné účely“ znamená pristátie za akýmkoľvek iným účelom než je naloženie alebo vyloženie cestujúcich, batožín, nákladu alebo pošty;

g) výraz „kapacita“ znamená:

1. vo vzťahu k lietadlu užitočné zaťaženie lietadla, ktoré je využiteľné na linke alebo na časti linky,

2. vo vzťahu k určenej leteckej dopravnej službe kapacitu lietadla používaného pri takej službe znásobenú počtom letov prevádzkovaných takým lietadlom počas daného obdobia na linke alebo na úseku linky;

h) výraz „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa majú zaplatiť za prepravu cestujúcich, batožín a nákladu, a podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú, spolu s cenami a podmienkami pre sprostredkovateľské a iné pomocné služby, ale nezahŕňa poplatky alebo podmienky za prepravu pošty;

i) výraz „zoznam liniek“ znamená Zoznam liniek pripojený k tejto Dohode alebo upravený v súlade s ustanoveniami článku 15 tejto Dohody. Zoznam liniek tvorí neoddeliteľnú časť tejto Dohody a všetky odvolania na túto Dohodu zahŕňajú odvolania na Zoznam liniek, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Článok 2

Udelenie práv

(1) Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto Dohode, aby umožnila jej leteckému podniku zavedenie a prevádzkovanie medzinárodných leteckých služieb na trati uvedenej v Zozname liniek (ďalej nazývaných „dohodnuté služby“ a „určená trať“).

(2) Podľa ustanovení tejto Dohody určený letecký podnik každej zmluvnej strany poskytne pri prevádzkovaní dohodnutej služby na určenej trati nasledujúce práva:

a) právo lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany po leteckej trati(iach) určených leteckými úradmi druhej zmluvnej strany,

b) právo pristávať na spomenutom území na neobchodné účely v bode(och), ktoré budú dohodnuté medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán a

c) právo pristávať v bode(och) na určenej trati na území druhej zmluvnej strany za účelom nakladania a vykladania cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty v medzinárodnej doprave.

(3) Prepravné právo nakladať a vykladať cestujúcich, batožiny, náklad a poštu pre dohodnuté služby určených leteckých podnikov zmluvných strán na určenej trati v bode na území tretej krajiny sa dohodne neskoršie medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

(4) Ďalej pri prevádzke dohodnutých služieb určenými leteckými podnikmi zmluvných strán, určený letecký podnik alebo iný letecký podnik (y) ktorejkoľvek zmluvnej strany môže žiadať o povolenie leteckého úradu druhej zmluvnej strany na prevádzkovanie charterových letov na, z a/alebo cez územie tejto druhej zmluvnej strany. Letecké úrady, ktorým sa taká žiadosť predloží, posúdia urýchlene žiadosť podľa svojich predpisov pre charterové lety a v duchu vzájomného prospechu a priateľskej spolupráce tak, aby letecké podniky oboch zmluvných strán mali spravodlivú a primerane rovnakú príležitosť pri prevádzkovaní medzinárodnej charterovej dopravy. Žiadosti o charterové lety budú predložené leteckým úradom druhej zmluvnej strany aspoň 15 dní pred navrhnutou prevádzkou a lety sa môžu prevádzkovať iba po dostaní súhlasu.

(5) Určený letecký podnik zmluvnej strany nebude mať právo vykonávať prepravu cestujúcich, batožín, nákladu a pošty medzi bodmi na území druhej zmluvnej strany za úhradu (kabotáž).

Článok 3

Určenie a oprávnenie

(1) Každá zmluvná strana bude mať právo určiť písomne druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik na prevádzkovanie dohodnutých služieb na trati uvedenej v Zozname liniek.

(2) Podstatná časť vlastníctva a účinná kontrola leteckého podniku určeného každou zmluvnou stranou patrí tejto zmluvnej strane.

(3) Letecké úrady druhej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckého podniku určeného prvou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré spomenuté úrady bežne a primerane uplatňujú pre prevádzku medzinárodných leteckých dopravných služieb.

(4) Po dostaní takého určenia druhá zmluvná strana poskytne za podmienok ustanovených v odsekoch (2) a (3) tohto článku takto určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

(5) Len čo bol letecký podnik takto určený a oprávnený, môže začať prevádzkovanie dohodnutých služieb od dátumu určeného v prevádzkovom oprávnení za predpokladu, že v súlade s ustanoveniami článkov 10 a 12 Dohody je dohodnutá kapacita a určená tarifa platná pre túto službu.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového oprávnenia

(1) Každá zmluvná strana bude mať právo odvolať alebo pozastaviť prevádzkové oprávnenie už poskytnuté určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany alebo uložiť určenému leteckému podniku pre využívanie práv uvedených v článku 2 tejto Dohody také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v každom z nasledujúcich prípadov:

a) keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a účinná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo

b) keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo

c) keď letecký podnik inak nezabezpečí prevádzkovanie v súlade s podmienkami ustanovenými touto Dohodou.

(2) Pokiaľ okamžité zrušenie, pozastavenie alebo uloženie podmienok uvedených v odseku (1) tohto článku nie je nevyhnutné na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov a predpisov, toto právo sa uplatní až po prerokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

Ustanovenie technických služieb a užívateľských poplatkov

(1) Každá zmluvná strana určí na svojom území letisko pre pravidelnú prevádzku a náhradné letisko, ktoré bude používať určený letecký podnik druhej zmluvnej strany pre prevádzku na určenej trati a poskytne takému leteckému podniku na svojom území spojové, navigačné, meterologické a iné pomocné služby, ktoré sú potrebné pre prevádzku dohodnutých služieb. V prípade potreby sa môžu podrobné dojednania týkajúce sa uvedeného dohodnúť medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

(2) Určenému leteckému podniku každej zmluvnej strany sa budú účtovať spravodlivé a primerané sadzby predpísané príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany za používanie ich letísk, zariadenia a technických služieb. Také sadzby nebudú vyššie než sadzby pre letecké podniky iných štátov používajúcich obdobné zariadenia a služby pri prevádzkovaní medzinárodných dopravných leteckých služieb.

Článok 6

Clo a dávky

(1) Lietadlo prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany, ako aj jeho obvyklé vybavenie, náhradné dielce, pohonné látky, oleje (včítane hydraulických kvapalín), mastivá a zásoby lietadla (včítane potravín, nápojov a tabaku) uložené na palube budú oslobodené od všetkých colných povinností, inšpekčných poplatkov a iných povinností alebo dávok pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla a pod colným dohľadom až dovtedy, keď budú znova vyvezené.

(2) Zásoby pohonných látok, olejov (včítane hydraulických kvapalín), mastivá, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby lietadla dovezené na územie každej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo v jeho mene, alebo prevzaté na palubu lietadla prevádzkovaného takým určeným leteckým podnikom iba za účelom použitia pri prevádzke medzinárodných leteckých dopravných služieb budú oslobodené od všetkých poplatkov a daní, včítane colných a inšpekčných poplatkov vyberaných na území prvej zmluvnej strany, a to aj vtedy, keď sa tieto dodávky majú použiť na časti cesty prevádzkovanej cez územie zmluvnej strany, na ktorom sa vzali na palubu. Môže sa požadovať, aby uvedený materiál bol pod dohľadom alebo kontrolou colnice.

(3) Obvyklé letecké vybavenie, náhradné dielce, zásoby lietadla a zásoby pohonných látok, oleja (včítane hydraulických kvapalín) a mastivá uložené na palube lietadla každej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných úradov tejto zmluvnej strany, ktoré môžu požadovať, aby tieto materiály boli uložené pod ich dohľadom a kontrolou dovtedy, než sa vyvezú alebo sa s nimi naloží inak v súlade s colnými predpismi.

(4) Oslobodenia poskytované týmto článkom sa použíjú v prípadoch, keď určený letecký podnik jednej zmluvnej strany má dojednanie s iným leteckým podnikom alebo leteckými podnikmi, ktoré obdobne požívajú tieto oslobodenia od druhej zmluvnej strany, o požičaní alebo prevedení na území druhej zmluvnej strany obvyklého leteckého vybavenia, náhradných dielcov, zásob pohonných látok, olejov (včítane hydraulických kvapalín) a mastiva.

Článok 7

Zastúpenie a personál

(1) Pre prevádzku dohodnutých služieb na určenej trati určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude mať právo na základe reciprocity zriadiť zastúpenie v bode pristátia určenej trate na území druhej zmluvnej strany. Personál zastúpenia uvedeného v tomto odseku sa bude spravovať zákonmi a predpismi platnými v krajine, kde je zastúpenie umiestnené.

(2) Zamestnanci zastúpenia určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany budú štátnymi príslušníkmi ktorejkoľvek z oboch zmluvných strán, pokiaľ nebude ustanovené inak. Počet zamestnancov sa určí na recipročnom základe medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

(3) Každá zmluvná strana zaistí v čo najväčšej možnej miere bezpečnosť zastúpenia a zamestnancov určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany a na svojom území zabezpečí aj ochranu lietadiel, zásob a iného majetku spomenutého leteckého podniku pre použitie pri prevádzkovaní dohodnutých služieb.

(4) Každá zmluvná strana ponúkne zastúpeniu určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany a jeho zamestnancom pomoc a zariadenie nevyhnutné pre účinnú prevádzku dohodnutých služieb.

(5) Členovia posádok určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany pri letoch na územie a z územia druhej zmluvnej strany budú štátnymi príslušníkmi zmluvnej strany určujúcej taký letecký podnik. Pokiaľ určený letecký podnik jednej zmluvnej strany požaduje zamestnať členov posádok inej štátnej príslušnosti pri letoch na území a z územia druhej zmluvnej strany, musí dostať predchádzajúci súhlas od tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Prevod zárobkov leteckého podniku

(1) Každá zmluvná strana poskytne určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany právo prevádzať, v úradnom výmennom kurze zverejnenom jej finančnými orgánmi, prebytky príjmov nad výdavkami dosiahnutými na jej území v súvislosti s prepravou cestujúcich, batožín, nákladu a pošty spomenutým určeným leteckým podnikom v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene. Pokiaľ je platobný systém medzi zmluvnými stranami upravený osobitnou dohodou, použije sa taká dohoda.

(2) Každá zmluvná strana uľahčí prevody týchto súm do druhej krajiny; tieto prevody sa budú vykonávať bez meškania.

Článok 9

Vstupné a odbavovacie predpisy

(1) Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup lietadiel prevádzkujúcich medzinárodné lety na jej územie a výstup z neho alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území, sú záväzné aj pre lietadlo leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a toto lietadlo ich musí dodržiavať pri vstupe, výstupe a pri prevádzke na území prvej zmluvnej strany.

(2) Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup na jej územie, pobyt na ňom, tranzit a výstup z neho pre cestujúcich, členov leteckých posádok, náklad a poštu, ako sú predpisy týkajúce sa vstupu, výstupu, vysťahovalectva a prisťahovalectva, cestovných dokladov, ako aj colné a zdravotnícke predpisy, sa budú vzťahovať na cestujúcich, členov leteckých posádok, náklad a poštu dopravované lietadlom patriacim určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa nachádza na spomenutom území.

(3) Cestujúci v priamom tranzite cez územie ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorí neopustia časť letiska vyhradenú na tento účel, budú podrobení zjednodušenej forme kontroly. Batožiny a náklad, pokiaľ sú v priamom tranzite, budú oslobodené od colných, inšpekčných a iných poplatkov a daní.

Článok 10

Ustanovenia o kapacite

(1) Každá zmluvná strana, pri zachovaní zásady rovnosti a vzájomnej výhodnosti, prijme všetky príslušné opatrenia, aby zabezpečila primerane rovnocennú príležitosť a prospech určeným leteckým podnikom oboch zmluvných strán pri prevádzkovaní dohodnutých služieb na určených tratiach.

(2) Na prevádzkovanie dohodnutých služieb na určených tratiach sa dohodnú prostredníctvom konzultácií medzi určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán v duchu zásady rovnosti, vzájomnej výhodnosti a na základe reciprocity náležitosti týkajúce sa počtu letov, typu lietadla, ako aj letových poriadkov, pozemnej obsluhy a iné otázky týkajúce sa prevádzky dohodnutých služieb. Takto dohodnuté dojednanie sa predloží leteckým úradom oboch zmluvných strán na schválenie. Pokiaľ určené letecké podniky oboch zmluvných strán nedosiahnu dohodu o počte letov, type lietadla a letovom poriadku, letecké úrady oboch zmluvných strán sa vynasnažia vyriešiť uvedené náležitosti konzultáciou.

(3) Pri prevádzkovaní dohodnutých služieb určený letecký podnik každej zmluvnej strany vezme do úvahy záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu leteckých služieb, ktoré letecký podnik druhej zmluvnej strany prevádzkuje po celej trati alebo jej častiach. V prípade, že právo prevádzkovať dohodnuté služby jednostranne využíva určený podnik jednej zmluvnej strany, tento určený letecký podnik urobí príslušné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa mohli primerane vziať do úvahy záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

(4) Dohodnuté služby, ktoré majú prevádzkovať určené letecké podniky zmluvných strán, budú sledovať ako prednostný cieľ zabezpečenie kapacity zodpovedajúcej prepravným požiadavkám medzi bodmi na územiach oboch zmluvných strán pri primeranom využití kapacity lietadla. Právo naložiť alebo vyložiť z takých služieb medzinárodnú prepravu určenú do bodov alebo z bodov v tretích krajinách bude mať doplnkovú povahu.

(5) Určený letecký podnik každej zmluvnej strany môže požiadať o prevádzkovanie doplnkového letu(ov) na určenej trati podľa prepravných požiadaviek. Žiadosť o taký let(y) sa predloží leteckým úradom druhej zmluvnej strany najneskôr 72 hodín pred uskutočnením spomenutého letu a let(y) sa môže vykonať iba po dostaní súhlasu.

Článok 11

Ustanovenie o štatistike

Letecké úrady každej zmluvnej strany poskytnú leteckým úradom druhej zmluvnej strany na požiadanie štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať za účelom revízie kapacity poskytovanej na určenej trati určeným leteckým podnikom prvej zmluvnej strany. Také údaje budú zahŕňať všetky informácie požadované na určenie objemu vykonávaných prepráv.

Článok 12

Určenie taríf

(1) Tarify pre ktorékoľvek dohodnuté služby sa určia v primeranej výške, pričom sa bude prihliadať na všetky do úvahy pripadajúce činitele včítane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, povahy služieb (ako je priemerná rýchlosť a cestovné usporiadanie) a tarify iných leteckých podnikov na ktorúkoľvek časť určenej trate. Tieto tarify sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.

(2) Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán po konzultácii, pokiaľ je to potrebné a možné, s inými leteckými podnikmi prevádzkujúcimi dopravu po celej alebo časti trate. Takto dojednané tarify budú podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch zmluvných strán a budú predložené príslušným leteckým úradom aspoň 90 dní pred navrhnutým dátumom zavedenia týchto taríf. Toto obdobie sa môže skrátiť v určitých prípadoch na základe dohody medzi spomenutými úradmi.

(3) Ak sa letecké podniky nebudú môcť dohodnúť na žiadnom z týchto taríf, letecké úrady zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify dohodou medzi sebou.

(4) Ak sa letecké úrady nebudú môcť dohodnúť na schválení tarify predloženej podľa odseku 2 tohto článku alebo na určení tarify podľa odseku 3, záležitosť sa odovzdá na urovnanie zmluvným stranám v súlade s ustanoveniami článku 14 tejto Dohody.

(5) Pokiaľ nebude určená nová tarifa v súlade s ustanoveniami tohto článku, dosiaľ platné tarify sú určujúce. Platnosť tarify sa však nepredĺži podľa tohto odseku o viac ako 12 mesiacov po dátume, od ktorého by inak stratila platnosť.

Článok 13

Štátna príslušnosť lietadla a osvedčenie členov posádok

(1) Lietadlo určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany pri prevádzke na určenej trati bude označené jeho štátnou príslušnosťou a registračnými znakmi.

(2) Určený letecký podnik každej zmluvnej strany môže prevádzkovať dohodnuté služby na určenej trati(iach) lietadlom prenajatým z tretej krajiny za predpokladu, že predchádzajúce oznámenie a príslušné informácie týkajúce sa prenajatého lietadla sa poskytnú leteckým úradom druhej zmluvnej strany aspoň 30 dní pred začatím navrhovanej prevádzky. Jednako len na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa uskutočnia medzi zmluvnými stranami konzultácie o otázkach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím lietadla majúceho štátnu príslušnosť tretej krajiny.

(3) Podľa medzinárodných predpisov alebo odporúčaní prijatých oboma zmluvnými stranami každá zmluvná strana uzná za platné osvedčenia a preukazy lietadla prevádzkujúceho dohodnuté služby a členov jeho posádky vydané alebo uznané za platné druhou zmluvnou stranou.

Článok 14

Konzultácie

(1) Zmluvné strany zabezpečia správne vykonávanie a uspokojivé dodržiavanie ustanovení tejto Dohody v duchu úzkej spolupráce a vzájomnej podpory. Za tým účelom letecké úrady zmluvných strán budú medzi sebou z času na čas vykonávať konzultácie.

(2) Každá zmluvná strana môže požiadať o konzultáciu druhú zmluvnú stranu, ktorá môže byť ústna alebo písomná a začne sa v období 60 dní odo dňa prijatia žiadosti, pokiaľ obe zmluvné strany spoločne neurčia predĺženie tohto obdobia.

(3) Ak vznikne akýkoľvek rozdiel v názore týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, určené letecké podniky oboch zmluvných strán sa budú snažiť, pokiaľ sú príslušné, urovnať ho priamo prostredníctvom konzultácie v duchu priateľskej spolupráce a vzájomného porozumenia. Ak letecké podniky nedosiahnu urovnanie alebo ak sporná záležitosť nepatrí do ich pôsobnosti, letecké úrady zmluvných strán sa budú snažiť urovnať ho medzi sebou. Ak sa napriek tomu nedosiahne urovnanie, zmluvné strany sa vynasnažia dosiahnuť ho diplomatickou cestou.

Článok 15

Zmena Dohody

(1) Ak jedna zo zmluvných strán považuje za žiadúce zmeniť akékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o konzultáciu druhú zmluvnú stranu. Táto konzultácia, ktorá sa môže viesť medzi leteckými úradmi diskusiou alebo písomne, sa začne v období 60 dní odo dňa prijatia žiadosti. Akékoľvek takto dohodnuté zmeny nenadobudnú platnosť, dokiaľ nebudú potvrdené výmenou nót diplomatickou cestou.

(2) Úpravy Zoznamu liniek tejto Dohody sa môžu dohodnúť priamo medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Budú sa vykonávať dočasne od dátumu, ku ktorému sa dohodli, a nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

Článok 16

Ukončenie platnosti Dohody

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie ukončiť platnosť tejto Dohody. Ak je také oznámenie podané, táto Dohoda skončí svoju platnosť dvanásť mesiacov odo dňa prijatia tohto oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ toto oznámenie nebude odvolané pred uplynutím tejto lehoty. Oznámenie sa bude považovať za doručené štrnásť dní od jeho datovania alebo ku dňu odovzdania oznámenia diplomatickej misii druhej zmluvnej strany na území prvej zmluvnej strany.

Článok 17

Názvy

V záhlaví každého článku tejto Dohody sú uvedené názvy na účely odvolávky a prehľadnosti a nemajú význam pre definovanie, obmedzovanie alebo opisovanie rozsahu alebo zmyslu tejto Dohody.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich, že zmluvné strany ukončili schvaľovacie konanie ustanovené ich vnútroštátnym právnym poriadkom.

Na dôkaz toho podpísaní, súc náležite splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Pekingu 25. mája 1988 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, čínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jaromír Johanes v. r.

Za vládu

Čínskej ľudovej republiky:

Chu I-čou v. r.

ZOZNAM LINIEK

1. Linky

a) Linka dohodnutých služieb prevádzkovaných určeným leteckým podnikom vlády Čínskej ľudovej republiky bude v oboch smeroch takáto:
Bod v Číne - Bod v Československu

b) Linka dohodnutých služieb prevádzkovaných určeným leteckým podnikom vlády Československej socialistickej republiky bude v oboch smeroch takáto:
Bod v Československu - Bod v Číne

2. Medziľahlé body sa dohodnú medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

3. Každý bod alebo body na určenej linke sa môžu vynechať v ktoromkoľvek alebo vo všetkých letoch podľa priania určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany za predpokladu, že táto prevádzka sa začína na území zmluvnej strany, ktorá určuje letecký podnik.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.