Vyhláška č. 62/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o psychotropných látkach

Čiastka 16/1989
Platnosť od 15.06.1989
Účinnosť od 30.06.1989
Uzavretie zmluvy 21.02.1971
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 26 ods. 1 dňom 16. augusta 1976. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 26 ods. 2 dňom 11. januára 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené