Vyhláška č. 47/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín

Čiastka 11/1989
Platnosť od 05.04.1989
Účinnosť od 05.04.1989

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené