Vyhláška č. 42/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničních vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach

Čiastka 10/1989
Platnosť od 03.04.1989
Účinnosť od 03.04.1989
Uzavretie zmluvy 21.12.1987
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 86 dňom 9. apríla 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené