Vyhláška č. 29/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu

Čiastka 7/1989
Platnosť od 30.03.1989
Účinnosť od 01.07.1989
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené