Vyhláška č. 21/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí

Čiastka 4/1989
Platnosť od 17.03.1989
Účinnosť od 01.07.1989
Rozhodnutia súdov 2

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.1989

Pôvodný predpis

17.03.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené