150

Rozhodnutie

prezidenta Československej socialistickej republiky

o amnestii z 8. decembra 1989

V súvislosti s demokratizačným procesom prebiehajúcim v spoločenskom a politickom živote Československej socialistickej republiky došlo k zníženiu spoločenskej nebezpečnosti celého radu trestných činov a prečinov upravených Trestným zákonom a zákonom o prečinoch.

Po zvážení tejto skutočnosti, s prihliadnutím na stanoviská ÚV NF ČSSR, vlády ČSSR a republikových vlád, generálneho prokurátora ČSSR a generálnych prokurátorov republík, ministrov spravodlivosti ČSR a SSR, ministra národnej obrany a federálneho ministra vnútra používam právo dané mi Ústavou Československej socialistickej republiky a udieľam túto

amnestiu:

Článok I

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a pokiaľ sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie pre trestné činy

– podvracania republiky podľa § 98 Trestného zákona,

– poškodzovania štátu svetovej socialistickej sústavy podľa § 99 Trestného zákona vo vzťahu k § 98 Trestného zákona,

– poburovania podľa § 100 Trestného zákona,

– zneužívania náboženskej funkcie podľa § 101 Trestného zákona,

– hanobenia republiky a jej predstaviteľa podľa § 102, 103 Trestného zákona,

– hanobenia štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho predstaviteľa podľa § 104 Trestného zákona,

– opustenia republiky podľa § 109 Trestného zákona,

– poškodzovania záujmov republiky v cudzine podľa § 112 Trestného zákona,

– odňatia veci hospodárskemu určeniu podľa § 116 Trestného zákona,

– nedovoleného podnikania podľa § 118 ods. 1 Trestného zákona,

– útoku na štátny orgán a orgán spoločenskej organizácie podľa § 154 ods. 2 Trestného zákona,

– sťažovania výkonu právomoci verejného činiteľa podľa § 156a Trestného zákona,

– marenia dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami podľa § 178 Trestného zákona,

– hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 198 písm. b) Trestného zákona,

spáchané predo dňom tohto rozhodnutia.

Článok II

Nariaďujem, aby sa nekonalo, a pokiaľ sa koná, aby sa zastavilo konanie o

– prečine proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. c) zákona č. 150/1969 Zb.,

– prečinoch proti záujmom socialistickej spoločnosti v oblasti styku s cudzinou podľa § 5 písm. b), c), d) zákona č. 150/1969 Zb.,

– prečinoch proti verejnému poriadku podľa § 6 písm. a), c) zákona č. 150/1969 Zb. v znení zákonného opatrenia predsedníctva Federálneho zhromaždenia ČSSR č. 10/1989 Zb.

spáchaných predo dňom tohto rozhodnutia.

Článok III

Odpúšťam právoplatne uložené nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, pokiaľ boli predo dňom tohto rozhodnutia uložené za trestné činy uvedené v článku I a prečiny uvedené v článku II tohto rozhodnutia, s účinkami, že sa dňom tohto rozhodnutia hľadí na páchateľa, ako by nebol odsúdený.

Článok IV

1. Odpúšťam právoplatne uložené tresty odňatia slobody podmienečne odložené, nevykonané tresty nápravného opatrenia a ich zvyšky, nevykonané peňažné tresty a ich zvyšky, tresty vyhostenia a zákazu pobytu, uložené predo dňom tohto rozhodnutia, za trestné činy uvedené v článku I a prečiny uvedené v článku II tohto rozhodnutia s účinkami, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.

2. Na osoby, ktoré boli odsúdené predo dňom tohto rozhodnutia za trestné činy uvedené v článku I a prečiny uvedené v článku II k peňažným trestom a tieto vykonali, sa dňom tohto rozhodnutia hľadí, ako by neboli odsúdené.

Článok V

Článok I a II sa nepoužije vo veciach, v ktorých bol k dátumu tohto rozhodnutia vyhlásený dosiaľ neprávoplatný rozsudok za trestné činy alebo prečiny uvedené v článku I a II spáchané v súbehu s inými trestnými činmi alebo prečinmi, pokiaľ sa proti rozsudku nepodá odvolanie. Po právoplatnosti takého rozsudku súd rozhodne o zmene výmery trestu podľa príslušného ustanovenia trestného poriadku.

Článok VI

Generálnemu prokurátorovi ČSSR, ministrom spravodlivosti ČSR a SSR a ministrovi národnej obrany ČSSR ukladám, aby mi predložili na rozhodnutie návrhy týkajúce sa stíhaných alebo odsúdených osôb, ktoré dosiaľ nevykonali tresty

za trestné činy

– vniknutia na územie republiky podľa § 110 Trestného zákona,

– porušenia predpisov o medzinárodných letoch podľa § 111 Trestného zákona,

– nedovoleného podnikania podľa § 118 ods. 2 Trestného zákona,

– útoku na verejného činiteľa podľa § 156 ods. 2 Trestného zákona,

– schvaľovania trestného činu podľa § 165 Trestného zákona,

– marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c) Trestného zákona,

– zavlečenia do cudziny podľa § 233 Trestného zákona,

– neplnenia odvodnej povinnosti podľa § 267 Trestného zákona,

– nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 a 270 Trestného zákona,

– ohrozovania politického a morálneho stavu jednotky podľa § 288 Trestného zákona,

za prečiny

– marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. d) zákona č. 150/1969 Zb.

– nadržovania podľa § 12 zákona č. 150/1969 Zb.

spáchané predo dňom tohto rozhodnutia.

Husák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené