Vyhláška č. 110/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989
Účinnosť od 02.11.1989
Uzavretie zmluvy 06.03.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 17. februára 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené