Zákon č. 211/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy

(v znení č. 193/1990 Zb., 593/1990 Zb.)

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 14/1993 Z. z.

211

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. decembra 1988

o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Rozpočtové určenie výnosu a správa poľnohospodárskej dane

§ 1

(3) Výnos poľnohospodárskej dane od občanov je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého daňovník užíva pozemky. Ak daňovník užíva pozemky v územných obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, je výnos

a) dane z pozemkov príjmom rozpočtu každého miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého ležia pozemky,

b) dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník najväčšiu časť pozemkov.

(4) Výnos z poľnohospodárskej dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby vykonávanej bez pozemkov3) je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník trvalé bydlisko.

§ 2

(1) Správu poľnohospodárskej dane od organizácií, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, a správu poľnohospodárskej dane od organizácií, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu československej federácie, vykonávajú daňové úrady.

(2) Správu poľnohospodárskej dane od organizácií, ktorej výnos je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, Národného výboru mesta Košíc (ďalej len „okresný národný výbor“) a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vykonáva daňový úrad, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo.

(3) Správu poľnohospodárskej dane z pozemkov od občanov vykonáva miestny národný výbor, do rozpočtu ktorého plynie výnos tejto dane.

(4) Správu poľnohospodárskej dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby vykonáva daňový úrad, v obvode pôsobnosti ktorého je miestny národný výbor, do rozpočtu ktorého plynie výnos tejto dane.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

Ustanovenia § 1 a 2 sa vzťahujú aj na poľnohospodársku daň a príspevok na sociálne zabezpečenie platené organizáciami podľa zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákona č. 154/1976 Zb., č. 62/1977 Zb. a zákona č. 113/1979 Zb. s tou odchýlkou, že správu tejto poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie vykonávajú do 30. septembra 1989 národné výbory podľa doterajších právnych predpisov.

§ 5

Zrušujú sa:

a) § 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 125/1985 Zb.,

b) Čl. I zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.

Čl. IV

2. Výnos dane z príjmov obyvateľstva z príjmov z poľnohospodárskej výroby vykonávanej na pozemkoch je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého daňovník užíva pozemky. Ak daňovník užíva pozemky v územných obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, je výnos tejto dane príjmom rozpočtu toho miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník najväčšiu časť pozemkov.


v z. Gregor v. r.

Knotek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.

2) § 38 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb.

3) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.