Vyhláška č. 5/1987 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb

(v znení č. 83/1987 Zb.)

Čiastka 3/1987
Platnosť od 13.02.1987 do14.03.1990
Účinnosť od 01.01.1988 do14.03.1990
Zrušený 43/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia druhej časti a ostatné ustanovenia upravujúce investičný zámer - s výnimkou ustanovenia § 65 - platia do 31. decembra 1987.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené