Vyhláška č. 4/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť

Čiastka 2/1987
Platnosť od 11.02.1987 do31.12.1990
Účinnosť od 01.03.1987 do31.12.1990
Zrušený 503/1990 Zb.

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. januára 1987

o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 24 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon):


§ 1

Všeobecné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje finančné a hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť (ďalej len „učilište“).

§ 2

Kategórie odborov

(1) Na účely finančného a hmotného zabezpečenia žiakov učilíšť sa študijné a učebné odbory (ďalej len „odbor“) zaraďujú do kategórie A a do kategórie B.

(2) Do kategórie A sa zaraďujú zvýhodnené odbory:

a) v odvetviach národohospodársky najdôležitejších,

b) vo všetkých odvetviach národného hospodárstva,

c) v ktorých sa žiaci pripravujú pre vybrané organizácie určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov pre hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislavu.

(3) Zoznam zvýhodnených odborov zaradených do kategórie A tvorí prílohu tejto vyhlášky.1)

(4) Do kategórie B sa zaraďujú ostatné odbory.

Finančné zabezpečenie žiakov

§ 3

Odmeňovanie žiakov v prípravnom období

(1) V prípravnom období2) sa poskytujú žiakom odmeny, ktorých výška sa určí v rámci rozpätia uvedeného v odseku 2 za každý mesiac podľa celkového zhodnotenia prospechu a správania žiaka.

(2) Mesačné odmeny sa poskytujú žiakom v rozpätí:

OdboryRozpätie mesačných odmien
1. ročník2. ročník3. a 4. ročník
KčsKčsKčs
v kategórii A
a) banské, v odvetviach národohospodársky najdôležitejších, v ktorých sa vykonáva odborný výcvik pod zemou30-20030-50030-600
b) v odvetviach národohospodársky najdôležitejších a vo všetkých odvetviach národného hospodárstva30-15030-25030-500
c) v ktorých sa žiaci pripravujú pre vybrané organizácie určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov pre hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislavu30-8030-15030-350
v kategórii B20-4020-8020-200

(3) Žiakom študujúcim v odboroch, v ktorých štúdium trvá najviac 2 roky a štyri mesiace v 2. ročníku a žiakom študujúcim v ostatných odboroch v 3. a 4. ročníku, ktorí vykonávajú v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami odborný výcvik v produktívnej práci, poskytne sa odmena podľa § 4 a 5. Ak takto určená odmena je nižšia ako horná hranica mesačnej odmeny, ktorá by sa žiakom poskytla podľa odseku 2, poskytne sa im mesačná odmena podľa odseku 2 a žiakom študujúcim v odboroch, v ktorých štúdium trvá najviac 2 roky a 4 mesiace prípadne aj podľa odseku 1 a 4.

(4) Žiakom môže byť mesačná odmena znížená pod spodnú hranicu rozpätia alebo sa mesačná odmena neprizná, ak sa im v príslušnom mesačnom období preukáže neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní alebo iné vážne previnenie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na žiakov uvedených v odseku 3 a § 6 ods. 1, okrem žiakov, ktorých štúdium trvá najviac 2 roky a 4 mesiace.

(5) Mesačná odmena sa žiakom v období školských prázdnin, s výnimkou zimných a jarných prázdnin, neposkytuje.

Odmeňovanie žiakov v období odborného rozvoja

§ 4

(1) V období odborného rozvoja2) poskytuje sa žiakom mesačná odmena v rámci mzdových predpisov platných v príslušnom odvetví, s ďalej uvedenými odchýlkami, podľa výsledkov produktívnej práce vykonanej v odbornom výcviku v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami a podľa celkového zhodnotenia prospechu a správania žiaka.

(2) Žiakom sa za práce odmeňované v časovej mzde poskytne odmena v rozpätí 50 - 90% časovej mzdy, ktorú by dostali kvalifikovaní pracovníci za rovnaký výkon a rovnaké výsledky; za práce odmeňované v úkolovej mzde sa žiakom poskytne odmena v rozpätí 70 - 100% úkolovej mzdy, ktorú by dostali kvalifikovaní pracovníci za rovnaký výkon a rovnaké výsledky práce.

(3) Ak žiaci vykonávajú práce odmeňované v kolektívnej úkolovej mzde, poskytne sa im odmena vo výške podľa odseku 2 pre odmeňovanie práce v úkolovej mzde, najmenej však odmena určená pre práce v časovej mzde.

(4) Žiakom sa okrem odmien podľa odseku 2, poskytujú tiež prémie, odmeny a podiely na hospodárskych výsledkoch, ktoré by dostali kvalifikovaní pracovníci za rovnaký výkon a výsledky práce.

(5) Odmena podľa odseku 2 sa žiakom určuje z tarifnej triedy, ktorá je rovnaká ako osobná trieda, do ktorej sa žiaci zaradia podľa príslušných mzdových predpisov po ukončení štúdia v odbore.

(6) Žiaci, ktorí z dôvodov organizácie výučby nevykonávali v období odborného rozvoja v príslušnom mesačnom období odborný výcvik v produktívnej práci, dostanú odmenu v hornej hranici rozpätia, ktorá im patrí podľa § 3 ods. 2 v odbore tej istej kategórie a ročníka; ak vykonávali produktívnu prácu len v obmedzenom rozsahu, dostanú odmenu najmenej v hornej hranici rozpätia podľa § 3 ods. 2.

§ 5

(1) Žiakom, ktorí v období odborného rozvoja vykonávajú za podmienok určených učebnou osnovou odborný výcvik v sťaženom alebo zdraviu škodlivom prostredí, poskytne sa k odmene určenej podľa § 4 príplatok, ktorý podľa mzdových predpisov patrí za rovnakých podmienok kvalifikovaným pracovníkom.

(2) Žiakom, ktorí z dôvodov organizácie výučby vykonávajú v období odborného rozvoja odborný výcvik výnimočne v sobotu alebo v nedeľu, sa poskytne k odmene určenej podľa § 4 príplatok, ktorý za rovnakú prácu a výkon v týchto dňoch patrí podľa mzdových predpisov kvalifikovaným pracovníkom.

§ 6

Odmeňovanie žiakov pri odbornej praxi

(1) Žiaci, ktorí po splnení povinnej školskej dochádzky vykonávajú odbornú prax,3) dostanú v 2. ročníku štúdia alebo v 1. ročníku, ak ročník opakujú alebo v ňom splnili povinnú školskú dochádzku, odmenu určenú podľa § 3 ods. 2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na žiakov uvedených v § 3 ods. 3, okrem žiakov, ktorých štúdium trvá najmenej 2 roky a 4 mesiace. Žiaci, ktorí pri výkone odbornej praxe trvale dosahujú dobré výsledky a ich ospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní nepresahuje 20 %, dostanú hornú hranicu príslušnej mesačnej odmeny.

(2) Žiaci, ktorí vykonávajú odbornú prax v treťom ročníku štúdia, dostanú odmenu určenú podľa § 4. Takto určenú odmenu dostanú aj žiaci študujúci v odboroch, v ktorých štúdium trvá najviac 2 roky a 4 mesiace, pri vykonávaní odbornej praxe v 2. ročníku štúdia.

§ 7

Odmeňovanie žiakov osobitných odborných učilíšť

Žiakom osobitných odborných učilíšť4) sa počas celej prípravy poskytujú mesačné odmeny podľa § 3 ods. 1, 2 a 4 v rozpätí určenom pre odbory zaradené do kategórie B.

§ 8

Odmeňovanie žiakov v kombinovanom štúdiu

(1) Žiakom, ktorí študujú v kombinovanom štúdiu,5) poskytuje sa počas denného štúdia mesačná odmena. Výška mesačnej odmeny sa určí podľa výsledkov prospechu v rozpätí 20 až 200 Kčs.

(2) Okrem mesačnej odmeny môže sa žiakom počas denného štúdia z prostriedkov štátnych, družstevných a spoločenských organizácií poskytnúť odborové štipendium vo výške 400 Kčs za podmienok určených osobitnými predpismi.6)

§ 9

Odmeňovanie žiakov v čase pracovnej neschopnosti

(1) V prípravnom období sa žiakom mesačná odmena určená podľa § 3 ods. 2 z dôvodu pracovnej neschopnosti nekráti. Mesačná odmena sa nekráti pri pracovnej neschopnosti ani žiakom denného štúdia v kombinovanom štúdiu, určená podľa § 8 ods. 1, ani žiakom osobitných odborných učilíšť, určená podľa § 7.

(2) Odmena určená podľa § 3 ods. 2 sa poskytne žiakom aj v období odborného rozvoja, ak začiatok pracovnej neschopnosti je v prípravnom období, najdlhšie však dovtedy, pokiaľ by sa im inak poskytovalo nemocenské.

(3) V období odborného rozvoja sa žiakom pri pracovnej neschopnosti poskytuje nemocenské podľa predpisov o nemocenskom poistení; v prípadoch uvedených v § 4 ods. 6 sa žiakom počas pracovnej neschopnosti poskytne nekrátená odmena.

(4) Pri pracovnej neschopnosti počas odbornej praxe sa žiakom odmena určená podľa § 6 ods. 1 nekráti; ak je žiakom pri odbornej praxi určená odmena podľa § 6 ods. 2, poskytuje sa im počas pracovnej neschopnosti nemocenské.

Hmotné zabezpečenie žiakov

§ 10

Stravovanie

(1) Žiakom študujúcim v odboroch zaradených do kategórie A, žiakom sociálne odkázaným a žiakom stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ak sú ubytovaní v domove mládeže, poskytuje sa v prípravnom období celodenné stravovanie bezplatne; bezplatné celodenné stravovanie sa v prípravnom období poskytuje tiež žiakom v odboroch zaradených do kategórie B, ktorí musia byť z dôvodov umiestnenia učilišťa ubytovaní v domove mládeže.

(2) Žiakom študujúcim v odboroch zaradených do kategórie A, žiakom sociálne odkázaným a žiakom stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ktorí nie sú ubytovaní v domove mládeže, poskytuje sa v prípravnom období bezplatne jedno hlavné jedlo a jedno vedľajšie jedlo denne. Za hlavné jedlá sa považujú obed a večera, za vedľajšie jedlá raňajky, desiata a olovrant.

(3) Ostatným ubytovaným žiakom, vrátane žiakov denného štúdia v kombinovanom štúdiu, ak sú ubytovaní v domove mládeže, sa poskytuje celodenné stravovanie za úhradu.

(4) Žiakom študujúcim v odboroch kategórie B a žiakom denného štúdia v kombinovanom štúdiu, ktorí nie sú ubytovaní v domove mládeže, sa poskytuje stravovanie, ak o to požiadajú, za úhradu.

(5) Žiakom osobitných odborných učilíšť, ak sú ubytovaní v domove mládeže, poskytuje sa celodenné stravovanie po celé obdobie prípravy bezplatne; žiakom, ktorí nie sú ubytovaní v domove mládeže, sa po celé obdobie prípravy poskytuje bezplatne jedno hlavné jedlo a jedno vedľajšie jedlo denne.

(6) Žiakom sa poskytuje celodenné stravovanie v hodnote tohto finančného stravovacieho normatívu:

a) v odboroch, v ktorých sa vykonáva odborný výcvik pod zemou 22,10 Kčs, z toho

hodnota v Kčs
raňajky3,70
desiata2,40
obed7,70
olovrant1,90
večera6,40

b) v odboroch v odvetviach národohospodársky najdôležitejších, v ktorých sa nevykonáva odborný výcvik pod zemou okrem odborov, v ktorých sa žiaci pripravujú pre vybrané organizácie určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov 20,10 Kčs, z toho

hodnota v Kčs
raňajky3,30
desiata2,00
obed7,20
olovrant1,80
večera5,80

c) v odboroch, v ktorých sa žiaci pripravujú pre vybrané organizácie určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov a v odboroch zaradených do kategórie B 17,80 Kčs, z toho

hodnota v Kčs
raňajky3,10
desiata1,20
obed6,70
olovrant1,30
večera5,50

(7) Náklady na nákup potravín do výšky finančného stravovacieho normatívu 17,80 Kčs uhrádza organizácia7) z prevádzkových nákladov. Rozdiel zvýšených nákladov uvedených v odseku 6 oproti hodnote finančného stravovacieho normatívu 17,80 Kčs uhrádza organizácia7) zo zisku po splnení povinných odvodov, daní a prídelov.8)

(8) Žiaci, ktorým sa poskytuje stravovanie za úhradu, alebo osoby, ktoré sú povinné týchto žiakov vyživovať, uhrádzajú za celodenné stravovanie po celý čas štúdia 12,50 Kčs. Rozdiel oproti finančnému stravovaciemu normatívu uhrádza organizácia.7)

(9) V období odborného rozvoja uhrádzajú žiaci uvedení v odsekoch 1 a 2 za celodenné stravovanie 12,50 Kčs. Rozdiel oproti výške finančného stravovacieho normatívu uhrádza organizácia.7)

(10) Za jedlá v jednotlivých častiach dňa sa uhrádza

raňajky2,00 Kčs
desiata1,20 Kčs
obed4,50 Kčs
olovrant1,20 Kčs
večera3,60 Kčs.

(11) Ak je mesačná odmena žiakov v období odborného rozvoja bez zavinenia žiaka určená podľa § 4 ods. 6, poskytuje sa im stravovanie za podmienok ako v prípravnom období.

§ 11

Ubytovanie

(1) Žiakom študujúcim v odboroch zaradených do kategórie A, žiakom sociálne odkázaným a žiakom stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ak sú ubytovaní v domove mládeže, poskytuje sa v prípravnom období ubytovanie bezplatne; bezplatné ubytovanie sa poskytuje v prípravnom období tiež žiakom v odboroch zaradených do kategórie B, ak musia byť z dôvodov umiestnenia učilišťa ubytovaní v domove mládeže.

(2) Žiakom osobitných odborných učilíšť sa poskytuje po celú dobu prípravy ubytovanie bezplatne.

(3) Žiakom, ak nie sú zvýhodnení podľa odseku 1, a žiakom denného štúdia v kombinovanom štúdiu sa poskytuje ubytovanie, ak oň požiadajú a ak to umožňuje kapacita domova mládeže, za úhradu vo výške

a) 40 Kčs mesačne, ak je domov mládeže vybavený ústredným kúrením, teplou vodou a izbami s lôžkovou kapacitou najviac pre troch žiakov,

b) 30 Kčs mesačne, ak domov mládeže vyhovuje iba niektorým z požiadaviek uvedených pod písmenom a),

c) 20 Kčs mesačne, ak domov mládeže nevyhovuje žiadnej požiadavke uvedenej pod písmenom a).

(4) V období odborného rozvoja uhrádzajú žiaci uvedení v odseku 1 za ubytovanie v domove mládeže sumy uvedené v odseku 3. Ak je odmena žiakov uvedených v odseku 1 v období odborného rozvoja bez zavinenia žiaka určená podľa § 4 odseku 6, poskytuje sa im ubytovanie za podmienok ako v prípravnom období.

(5) Mesačná úhrada za ubytovanie v domove mládeže sa nemení, aj keď žiak nie je ubytovaný počas všetkých dní v mesiaci. Ak je žiak ubytovaný iba časť mesiaca z dôvodov organizácie výučby, určí sa výška úhrady za ubytovanie úmerne k počtu dní, počas ktorých bol ubytovaný.

§ 12

Ďalšie hmotné zabezpečenie

Organizácie7) poskytujú žiakom, okrem žiakov denného štúdia v kombinovanom štúdiu, pracovný odev a pracovnú obuv; v rozsahu určenom osobitnými predpismi9) dostanú žiaci aj osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne osobné vybavenie.

§ 13

Úhrada cestovného

(1) Organizácia7) uhrádza žiakom preukázané cestovné verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami

a) jednorazovo pri nástupe na štúdium z miesta trvalého pobytu do miesta nástupu;

b) z miesta trvalého pobytu, prípadne domova mládeže a späť, ak sa vyučovanie alebo výchova mimo vyučovania uskutočňuje mimo sídla učilišťa, prípadne mimo sídla strediska praktického vyučovania;

c) do miesta trvalého pobytu a späť dvakrát mesačne žiakom ubytovaným v domove mládeže študujúcim v odboroch podľa § 2 ods. 2, žiakom sociálne odkázaným, žiakom stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a žiakom osobitných odborných učilíšť po celú dobu ubytovania;

d) do miesta trvalého pobytu a späť jedenkrát mesačne žiakom ubytovaným v domove mládeže študujúcim v odboroch zaradených do kategórie B, ak z dôvodov umiestnenia učilišťa musia byť ubytovaní v domove mládeže, v čase plnenia povinnej školskej dochádzky; po splnení povinnej školskej dochádzky štyrikrát ročne po celú dobu ubytovania;

e) do miesta trvalého pobytu a späť všetkým žiakom ubytovaným v domove mládeže v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, ak nie je zabezpečená prevádzka domova mládeže vrátane stravovania.

(2) Žiakom denného štúdia v kombinovanom štúdiu možno uhradiť cestovné z miesta trvalého pobytu a späť podľa osobitných predpisov.10)

(3) Organizácia7) uhrádza žiakom preukázané cestovné autobusom alebo vlakom za 2. vozňovú triedu osobného vlaku, pri vzdialenosti nad 100 kilometrov vrátane príplatku na rýchlik. Žiaci sú povinní zaobstarať si preukazy na zľavu cestovného a zvoliť si najkratší smer cesty. Výdavky za cestovné miestnymi dopravnými prostriedkami a mestskou hromadnou dopravou organizácia7) neuhrádza.

Spoločné ustanovenia

§ 14

Sociálna odkázanosť

(1) Žiak sa považuje za sociálne odkázaného, ak v uplynulom kalendárnom roku priemerný čistý mesačný príjem na jedného člena domácnosti, v ktorej žiak žije, nepresiahol 750 Kčs.

(2) Priemerným mesačným príjmom pre zistenie sociálnej odkázanosti sa rozumie priemer peňažných alebo peniazmi oceniteľných príjmov znížených o daň zo mzdy, prípadne o inú daň, ktorou sú tieto príjmy zdanené a ktoré dosiahli v uplynulom kalendárnom roku

a) obaja rodičia a žiak,

b) jeden z rodičov a žiak,

c) žiak a jeho manžel,

d) žiak v starostlivosti opatrovníka, pestúna alebo iného občana.

(3) Priemerný čistý mesačný príjem sa vyratúva z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok, ak od tohto času nedošlo k zmene základnej mzdy alebo základnej pracovnej odmeny, alebo ak pracovný pomer niektorého z rodičov žiaka alebo manžela žiaka alebo žiaka nevznikol. Ak došlo ku zmene základnej mzdy alebo základnej pracovnej odmeny, vychádza sa zo základu priemernej čistej mesačnej mzdy (odmeny) odo dňa zmeny základnej mzdy (odmeny), ku ktorej sa priráta priemerný čistý mesačný príjem dosiahnutý z ostatných zložiek mzdy (odmeny) v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak v predchádzajúcom alebo v bežnom kalendárnom roku vstúpil niektorý z rodičov alebo manžel žiaka do pracovného pomeru, vyratúva sa priemerný čistý mesačný príjem odo dňa vstupu do pracovného pomeru.

(4) Do príjmov, ktoré sú základom zisťovania priemerného čistého mesačného príjmu, sa zahŕňajú:

a) príjmy z pracovného pomeru alebo iné príjmy, ktorými sú

1. mzda,

2. stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny a príspevky,

3. podiely na hospodárskych výsledkoch,

4. ročné odmeny vedúcich pracovníkov,

5. naturálne požitky a iné obdobné plnenia, ktoré pracovníkom patria aj počas neprítomnosti v práci,

6. doplnkové odmeny členov výrobných družstiev,

7. náhrada mzdy poskytovaná pracovníkom za čas, v ktorom nepracovali, a náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku,

8. štipendiá vedeckých ašpirantov a štipendiá účastníkov študijného pobytu,11)

9. príjmy určené na účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia pracovníkov poverených vykonávaním činností mimo územia Československej socialistickej republiky,12)

b) príjmy z pracovnej činnosti člena jednotného roľníckeho družstva, ktorými sú

1. základná pracovná odmena vrátane príplatku a doplatku,

2. prémie,

3. výkonnostné a mimoriadne odmeny vyplácané za výsledky pracovnej činnosti členovi družstva a zahŕňané do nákladov družstva,

4. prémie a odmeny, na ktoré sa poskytli družstvu účelové dotácie,

5. naturálne požitky a iné plnenia, ak tieto príjmy patria členovi družstva aj v čase pracovnej neschopnosti,

6. podiely na hospodárskych výsledkoch,

7. ročné odmeny vedúcich pracovníkov,

8. stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny,

9. náhrada pracovnej odmeny poskytovaná členom družstva za čas, v ktorom nepracovali, a náhrada pracovnej odmeny za nevyčerpanú dovolenku,

c) odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

d) príjmy z ďalších činností

1. odmeny za znalecké a tlmočnícke úkony vyplácané znalcom a tlmočníkom, ktoré určil príslušný orgán,

2. odmeny vyplácané osobám v súvislosti s riešením úloh rozvoja vedy a techniky, tematických úloh, odmeny za vynálezy, objavy, zlepšovacie návrhy, priemyselné vzory, za nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí,13) z vierat a za nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom,

3. mimoriadne jednorazové odmeny vyplatené pracovníkom pri príležitosti udelenia vyznamenania v sume, ktorá podlieha zdaneniu,

4. mimoriadne jednorazové odmeny vyplatené pracovníkom za konkrétne výsledky pri vyhodnotení socialistickej súťaže,

5. príjmy za hudobnú činnosť v súboroch ľudových hudobníkov,

6. odmeny za práce vykonávané v súvislosti s členstvom v organizáciách alebo kolektívnych orgánoch, a to bez ohľadu na to, či sú vyplácané v hotovosti alebo pripisované v prospech členských podielov,

e) príjmy podliehajúce dani z príjmov obyvateľstva,14)

f) všetky príjmy za poskytovanie služieb na základe povolenia národného výboru po odpočítaní sumy na vecné výdavky potrebné na dosiahnutie týchto príjmov,14)

g) všetky príjmy občanov z poľnohospodárskej výroby,15)

h) príjmy občanov podliehajúce dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,16)

i) nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny,17) vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve, peňažná pomoc v materstve,18),19)

j) dávky sociálneho zabezpečenia,18) okrem dávok uvedených v odseku 5,

k) zaopatrovací príspevok,18)

l) výživné (príspevok na výživu) od iných osôb určené rozhodnutím súdu alebo poskytované na základe dohody schválenej súdom,

m) zrážky na úhradu výživného v prospech detí, z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,20)

n) príjmy žiaka z činností uvedených pod písmenami a) až h) a dávky sociálneho zabezpečenia, ak presahujú sumu 800 Kčs mesačne,

o) materský príspevok.

(5) Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu, sa nezahŕňajú

a) prídavky na deti a príplatok k nim,

b) výchovné a príplatok k výchovnému,

c) zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť,

d) sirotský dôchodok,

e) zvýšenie dôchodku podľa príslušných predpisov,21)

f) peňažné príspevky a vecná pomoc sociálnej starostlivosti,

g) odmena pestúnovi a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti,22)

h) podpora pri narodení dieťaťa,

i) pohrebné,

j) peňažná odmena dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby,

k) peňažná odmena poskytovaná pri životných a pracovných výročiach,23)

l) peňažné plnenie zo zmluvného poistenia,

m) odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru na základe rámcovej pracovnej zmluvy alebo dohôd o občianskej výpomoci,

n) štipendium poskytované študujúcim v riadnom dennom štúdiu na stredných a vysokých školách,

o) príjmy žiakov z pracovného pomeru, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dávky sociálneho zabezpečenia do celkovej výšky 800 Kčs mesačne.

(6) Od priemerného čistého mesačného príjmu sa odpočíta suma určená súdom niektorému z rodičov žiaka alebo žiakovi, prípadne jeho manželovi, alebo poskytovaná na základe dohody schválenej súdom na plnenie vyživovacej povinnosti, prípadne poskytovaná dobrovoľne.

(7) Čistý mesačný príjem pripadajúci na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že sa čistý príjem rodičov a žiaka alebo manžela žiaka a žiaka delí počtom členov domácnosti.

(8) Za členov domácnosti sa považujú

a) rodičia a ich vlastné alebo osvojené nezaopatrené deti (ďalej len „nezaopatrené deti“), a to v prípade, keď sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u rodičov žiaka,

b) žiak, jeho manžel a ich nezaopatrené deti v prípade, keď sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u manžela žiaka.

Žiak sa zaráta za dvoch členov domácnosti v prípade, ak sa o rodinu stará slobodný, rozvedený, ovdovelý alebo z iných dôvodov osamelý rodič, alebo ak obaja rodičia sú dôchodcovia a okrem dôchodku nemajú príjem z pracovnej činnosti, alebo ak je ženatý (žiačka vydatá).

(9) Ak ide o súbeh prípadov uvedených v odseku 8, zaráta sa žiadateľ za dvoch členov domácnosti iba raz.

(10) Sociálnu odkázanosť sú povinní preukázať žiak alebo osoba povinná ho vyživovať. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zistenie sociálnej odkázanosti, sú tieto osoby povinné oznámiť ich riaditeľovi učilišťa.

(11) Žiaci, u ktorých sa zistila sociálna odkázanosť, dostanú v 1. a 2. ročníku na začiatku každého polroku 500 Kčs na osobné vybavenie.

(12) Ak sa zvýhodnenie poskytne podľa § 10 ods. 1 a 2, § 11 ods. 1, § 13 ods. 1 písm. e) z dôvodov sociálnej odkázanosti na základe nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených žiakom alebo jeho zákonným zástupcom, alebo ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neoznámi zmenu okolností rozhodných pre zistenie sociálnej odkázanosti, je povinný vrátiť neoprávnene poskytnuté sumy ako aj náklady spojené s poskytnutím stravovania a ubytovania.

(13) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú i na žiakov denného štúdia v kombinovanom štúdiu.

§ 15

(1) Žiačkam matkám a osamelým žiačkam a žiakom s nezaopatreným dieťaťom poskytuje sa každý mesiac po celé obdobie štúdia v odbore alebo počas denného štúdia v kombinovanom štúdiu vrátane opakovania ročníka, školských prázdnin a pracovnej neschopnosti 350 Kčs na dieťa a na každé ďalšie dieťa 200 Kčs.

(2) Sumy uvedené v odseku 1 sa poskytujú popri odmenách poskytovaných podľa § 3, 4, 5, 7 a 8.

(3) Žiačke, ktorej sa narodí dieťa v čase určenom v odseku 1, sa poskytne určená suma spätne od prvého dňa kalendárneho mesiaca, do ktorého spadá začiatok štvrtého týždňa pred pôrodom.

(4) Žiačke, ktorej sa narodí mŕtve dieťa alebo ktorej dieťa zomrie do šiestich týždňov po pôrode, poskytne sa suma podľa odseku 1 aj za kalendárny mesiac, do ktorého spadá koniec šiesteho týždňa odo dňa pôrodu.

(5) Žiačke matke alebo osamelým žiačkam a žiakom s nezaopatreným dieťaťom, ktorí sa prestali starať o dieťa a toto dieťa bolo opatrením príslušného orgánu zverené do rodinnej alebo ústavnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo žiačke, ktorej dieťa je v ústavnej starostlivosti z iných ako zdravotných dôvodov, zastaví sa výplata sumy podľa odseku 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní tohto opatrenia.

§ 16

Zvýhodnenie podľa § 10 ods. 1 a 2, § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 písm. c) sa poskytuje aj žiakom, u ktorých je to odôvodnené na základe lekárskeho posudku zdravotným stavom.24)

§ 17

Pri zrušení zvýhodnených odborov sa žiakovi pôvodné zvýhodnenie v hmotnom zabezpečení zachováva až do ukončenia štúdia v odbore.


§ 18

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb., vyhlášky č. 36/1982 Zb. a vyhlášky č. 96/1982 Zb.,

2. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1987.


Minister práce a sociálnych vecí SSR:

Ing. Nagy v. r.

Minister školstva SSR:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 4/1987 Zb.

ZOZNAM

zvýhodnených učebných a študijných odborov zaradených do kategórie A

a) Odbory v odvetviach národohospodársky najdôležitejších

banské, v ktorých sa uskutočňuje odborný výcvik pod zemou v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách rudného a nerudného baníctva riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva:

KódOdborZameranie odboru na:
01-11-4baník mechanizátor
01-54-2(11)banská prevádzka
03-83-2mechanik banských prevádzok
04-42-4banský elektromontér
04-62-2elektromechanikbanské stroje a zariadenia

v odvetví baníctva a energetiky a v odvetví rudného a nerudného baníctva v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva:

01-12-4mechanik banských strojov a veľkostrojov
01-56-2povrchové dobývanie
01-56-2(12)povrchové dobývanie
01-63-2strojníkvrtné súpravy
03-13-2mechanik-opravárstroje a zariadenia

v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky, Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu:

04-63-2elektromechanikrozvodné zariadenia

b) Odbory vo všetkých odvetviach národného hospodárstva:

01-65-2strojníkhutné tvárnenie kovov
01-78-2strojníkhutnú druhovýrobu kovov
02-51-2hutníkvýrobu železných kovov
02-52-2hutníkvýrobu neželezných kovov
02-72-2klampiarstavebnú výrobu
02-84-2strojový mechanikoceľové konštrukcie
02-85-2strojový mechanikvýrobu a montáž potrubia
02-86-2strojový mechaniktraťové montáže
03-12-2mechanik-opravárvážiace zariadenia
03-16-2mechanik-opravárplynárenské zariadenia
03-18-2mechanik-opravárzdvíhacie zariadenia
03-19-2mechanik-opravárkoľajové vozidlá
03-21-2mechanik-opravárchladiarenské zariadenia
03-41-2úpravár kovovtepelné spracovanie
03-42-2úpravár kovovpokovovanie
03-61-2obrábač kovovsústruženie
03-62-2obrábač kovovfrézovanie
03-63-2obrábač kovovbrúsenie
03-64-2obrábač kovovuniverzálne obrábanie
03-71-2zlievač
03-72-2strojový kováč
03-74-2nástrojár
03-85-2/01strojárska výrobaobrábanie kovov
03-85-2(22)strojárska výrobaobrábanie kovov
03-85-2/04strojárska výrobazlievárne
03-85-2(25)strojárska výrobazlievárne
04-71-2spojový mechanikoznamovacie siete
04-86-2železničiar
04-91-2/01dopravadopravu a prepravu
04-91-2(32)dopravadopravu a prepravu
05-32-2keramikstavebnú keramiku
05-51-2sklárduté sklo
05-53-2sklártechnické sklo
05-89-2výroba stavebných látok
05-89-2(41)výroba stavebných látok
06-41-2prevádzkový chemikpriemyselnú chémiu
06-43-2prevádzkový chemikvýrobu koksu a spracovanie vedľajších produktov
06-47-2prevádzkový chemikpráčovne a čistiarne
06-61-2garbiarsky chemikspracovanie kože
06-62-2garbiarsky chemikspracovanie kožušníckych kožiek
06-81-2gumár-plastikár
06-92-2pekár
06-97-2/05potravinárska výrobapekárne
06-97-2(64)potravinárska výrobapekárne
07-32-2pradiarspracovanie vlákien na textilné polotovary
07-41-2tkáčplošné textílie
08-22-2stolárstavebnú výrobu
08-31-2spracovateľ prírodných pletívvýrobu košíkov a nábytku
08-32-2spracovateľ prírodných pletívpletenú galantériu
08-52-2kožušníkšitie a opravy kožušinových výrobkov
08-61-2rukavičkárstrih rukavičkárskych výrobkov
08-62-2rukavičkár šitie rukavičkárskych výrobkov
08-71-2obuvníkvýrobu obuvi z usní a plastov
08-72-2obuvníkvýrobu obuvníckych polotovarov
08-83-2čalúnnik
08-85-2remenár-sedlár
08-88-2košikárska výroba
08-89-2/01kožiarska výrobaobuv
08-89-2(77)kožiarska výrobaobuv
09-31-2železobetonárvýrobu stavebných dielcov
09-32-2železobetonárvýrobu a montáž stavebných konštrukcií
09-41-2kamenárťažbu a spracovanie kameňa
09-51-2sklenárzasklievanie a rámovanie
09-71-2murár
09-72-2tesár
09-73-2vodár
09-75-2dláždič
09-76-2izolatér
09-77-2pokrývač
09-81-2kominár
09-82-2stavebná výroba
09-82-2(83)stavebná výroba
45-72-2poľnohospodárska výroba
45-72-2(84)poľnohospodárska výroba
45-75-2mechanizátor lesnej výroby
45-79-2lesná výroba
45-79-2(85)lesná výroba
45-81-2chovateľchov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec
55-61-2protetikmechaniku
55-62-2protetikbandáže
55-63-2protetikobuv
64-57-2/02technické službypráčovne a čistiarne
64-57-2(90)technické službypráčovne a čiastiarne
85-61-2pozlacovačobrazové rámy

Všetky učebné a študijné odbory, ktorých výučba sa zabezpečuje na vybraných územiach pri západnej hranici ČSSR určených vládou ČSSR.

c) Odbory, v ktorých sa žiaci pripravujú pre organizácie určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov

1. Pre okresy Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a Sokolov:

01-77-2strojníkstavebné a traťové stroje
02-71-2klampiarstrojársku výrobu
02-72-2klampiarstavebnú výrobu
02-84-2strojový mechanikoceľové konštrukcie
02-85-2strojový mechanikvýrobu a montáž potrubia
03-11-2mechanik opravár1)poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia
03-13-2mechanik opravárstroje a zariadenia
03-19-2mechanik opravárkoľajové vozidlá
04-63-2elektromechanikrozvodné zariadenia
04-86-2železničiar
06-41-2prevádzkový chemikpriemyselnú chémiu
06-81-2gumár-plastikár
09-32-2železobetonárvýrobu a montáž stavebných konštrukcií
09-71-2murár
09-72-2tesár
45-75-2mechanizátor lesnej výroby

2. Pre hlavné mesto ČSSR Prahu:

01-63-2strojníkvrtné súpravy
01-77-2strojníkstavebné a traťové stroje
02-52-2hutníkvýrobu neželezných kovov
02-71-2klampiarstrojársku výrobu
02-72-2klampiarstavebnú výrobu
02-81-2strojový mechanikstroje a zariadenia
02-84-2strojový mechanikoceľové konštrukcie
02-85-2strojový mechanikvýrobu a montáž potrubia
03-13-2mechanik-opravárstroje a zariadenia
03-19-2mechanik-opravárkoľajové vozidlá
03-41-2úpravár kovovtepelné spracovanie
03-42-2úpravár kovovpokovovanie
03-61-2obrábač kovovsústruženie
03-62-2obrábač kovovfrézovanie
03-63-2obrábač kovovbrúsenie
03-64-2obrábač kovovuniverzálne obrábanie
03-71-2zlievač
03-72-2strojový kováč
03-79-2lakovník
04-63-2elektromechanikrozvodné zariadenia
04-71-2spojový mechanikoznamovacie siete
04-85-2manipulant poštovej prevádzky a prepravy
04-86-2železničiar
06-47-2prevádzkový chemikpráčovne a čistiarne
06-81-2gumár-plastikár
06-95-2mäsiar-údenár
06-96-2konzervár
08-71-2obuvníkvýrobu obuvi z usní a plastov
08-85-2remenár-sedlár
09-32-2železobetonárvýrobu a montáž stavebných konštrukcií
09-51-2sklenárzasklievanie a rámovanie
09-61-2maliarstavebnú výrobu
09-62-2maliarinteriéry
09-71-2murár
09-72-2tesár
09-75-2dláždič
09-76-2izolatér
09-77-2pokrývač
09-81-2kominár
64-61-2predavačpotravinársky tovar
64-63-2predavačelektrotechnický tovar
64-64-2predavačdrogériový tovar
64-67-2predavačtextil a odievanie

3. Pre hlavné mesto SSR Bratislavu:

01-77-2strojníkstavebné a traťové stroje
02-71-2klampiarstrojársku výrobu
02-72-2klampiarstavebnú výrobu
02-84-2strojový mechanikoceľové konštrukcie
02-85-2strojový mechanikvýrobu a montáž potrubia
03-13-2mechanik-opravárstroje a zariadenia
03-18-2mechanik-opravárzdvíhacie zariadenia
03-61-2obrábač kovovsústruženie
03-62-2obrábač kovovfrézovanie
03-63-2obrábač kovovbrúsenie
03-64-2obrábač kovovuniverzálne obrábanie
03-74-2nástrojár
03-79-2lakovník
04-63-2elektromechanikrozvodné zariadenia
04-85-2manipulant poštovej prevádzky a prepravy
04-86-2železničiar
05-53-2sklártechnické sklo
06-41-2prevádzkový chemikpriemyselnú chémiu
06-47-2prevádzkový chemikpráčovne a čistiarne
06-81-2gumár-plastikár
06-92-2pekár
06-95-2mäsiar-údenár2)
07-32-2pradiarspracovanie vlákien na textilné polotovary
08-21-2stolárvýrobu nábytku a zariadení
08-22-2stolárstavebnú výrobu
08-71-2obuvníkvýrobu obuvi z usní a plastov
08-85-2remenár sedlár
09-31-2železobetonárvýrobu stavebných dielcov
09-32-2železobetonárvýrobu a montáž stavebných konštrukcií
09-51-2sklenárzasklievanie a rámovanie
09-71-2murár
09-72-2tesár
09-73-2vodár
09-75-2dláždič
09-76-2izolatér
09-77-2pokrývač
09-78-2inštalatér
09-79-2podlahár
09-81-2kominár
64-61-2predavačpotravinársky tovar
64-63-2predavačelektrotechnický tovar
64-64-2predavačdrogériový tovar
64-67-2predavačtextil a odievanie

Poznámky pod čiarou

1) Zoznam zvýhodnených odborov schválila vláda ČSSR uznesením č. 274 zo 16. októbra 1986. Vybrané organizácie určí podľa uznesenia vlády ČSSR č. 241/1976 a č. 273/1978 príslušný KNV po dohode so Slovenskou plánovacou komisiou a Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR.

2) § 9 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

3) § 22 ods. 2 a § 63 školského zákona.

4) § 32 ods. 3 školského zákona.

5) § 21 ods. 2 školského zákona.

6) § 14 a 16 vyhlášky Ministerstva školstva SSR, Ministerstva zdravotníctva SSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

7) § 13 ods. 2 písm. c) školského zákona.

8) Nariadenie vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a ďalších socialistických organizácií.

9) § 133 ods. 2 Zákonníka práce a smernice príslušných ústredných orgánov.

10) § 15 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 88/1984 Zb.

11) Vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.

12) Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č. 155/1983 Zb.

13) Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 120/1975 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí.

14) Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

20) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení v znení vyhlášky č. 137/1983 Zb.

21) Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb.

22) Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.

23) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach.

24) § 24 ods. 1 školského zákona.

1) Iba v organizáciách riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva ČSR.

2) Len v organizáciách riadených Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené