51

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 11. júna 1985,

ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok

Federálne ministerstvo spojov po dohode s Československým rozhlasom a Československou televíziou podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


§ 1

Rozhlasové a televízne prijímače

(1) Rozhlasovým prijímačom sa rozumie telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu rozhlasových programov šírených rozhlasovými vysielačmi.1) Televíznym prijímačom sa rozumie telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu televíznych programov šírených televíznymi vysielačmi.

(2) Telekomunikačné zariadenia spojené do jedného celku a určené na príjem a reprodukciu rozhlasových aj televíznych programov sa považujú za rozhlasový aj za televízny prijímač.

(3) Zariadenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa považujú za rozhlasové, prípadne televízne prijímače bez ohľadu na to, či sú napájané elektrickým prúdom zo siete alebo z batérie.

(4) Oznamovacie prijímače a iné prijímače na osobitné účely sa nepovažujú za rozhlasové, prípadne televízne prijímače, ani keď príjem rozhlasových alebo televíznych programov umožňujú.

§ 2

Technické a prevádzkové podmienky

(1) Prijímače, ich antény a prípojné vedenia reprodukčných zariadení treba - s dodržaním stavebných a iných predpisov - zriaďovať a používať tak, aby škodlivo nerušili iné telekomunikačné zariadenia.

(2) Vlastník, prípadne používateľ rozhlasového alebo televízneho prijímača (ďalej len „účastník“), ktorého rozhlasový alebo televízny príjem je rušený, môže priamo alebo prostredníctvom ktorejkoľvek pošty požiadať príslušnú pobočku Správy rádiokomunikácií v Prahe alebo Správy rádiokomunikácií v Bratislave vykonávajúcu rádiokomunikačnú ochranu, aby zistila zdroj škodlivého rušenia a vydala záväzný príkaz na odstránenie príčiny rušenia.

(3) Organizácie spojov nie sú povinné zisťovať a odstraňovať závady vzniknuté tým, že prijímacie zariadenia sťažujúceho sa účastníka nevyhovujú československým štátnym normám a iným všeobecne záväzným predpisom.

(4) Prijímač sa môže používať len tak, aby príliš hlasitou reprodukciou, najmä v prírode, vo verejných dopravných prostriedkoch a v noci, nerušil pokoj spoluobčanov, pokiaľ reprodukcia nie je zakázaná vôbec.

§ 3

Prihlasovanie a evidencia rozhlasových a televíznych prijímačov

(1) Rozhlasový a televízny prijímač (ďalej len „prijímač“) je vlastník povinný prihlásiť na evidenciu do 15 dní odo dňa, keď ho nadobudol. Ak vlastník zveril prijímač na dlhodobé používanie inej osobe alebo organizácii („používateľovi“), musí ho prihlásiť na evidenciu používateľ.

(2) Účastník prihlasuje prijímač na predpísanom tlačive, ktoré mu vydá pošta alebo pri nákupe alebo prenájme príslušná organizácia.

(3) Občan je povinný podať prihlášku na dodávacej pošte, v obvode ktorej má trvalé bydlisko, prípadne cezpoľnému doručovateľovi. Organizácia zasiela prihlášku okresnej správe spojov, obvodnej správe pôšt alebo mestskej poštovej správe (ďalej len „OKSS“), v obvode ktorej má sídlo.

(4) Ak občan prihlási na evidenciu jeden rozhlasový prijímač alebo jeden televízny prijímač, môže sám alebo s príslušníkmi svojej domácnosti2) používať viac rozhlasových alebo televíznych prijímačov, a to v byte i mimo bytu.

(5) Organizácie sú povinné ohlásiť na evidenciu všetky prijímače, ktoré vlastnia alebo majú zverené na používanie.

(6) Evidenciu prijímačov platiacich občanov vedie príslušné inkasné stredisko, evidenciu prijímačov organizácií a občanov oslobodených od sadzieb príslušná OKSS.

(7) Evidencii nepodliehajú prijímače

a) organizácií spojov, Československého rozhlasu, Československej televízie a úradov pre tlač a informácie používané na služobné účely a kontrolu rozhlasového alebo televízneho vysielania,

b) orgánov vojenskej správy, Zboru národnej bezpečnosti, vojsk a útvarov ministerstva vnútra a zborov nápravnej výchovy používané na vojenské a bezpečnostné účely,

c) vyrábané, opravované alebo predávané na to oprávnenou organizáciou,

d) zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov v ČSSR, ako aj ich pracovníkov, pokiaľ nie sú československými štátnymi príslušníkmi,

e) používané cudzincami, pokiaľ doba ich pobytu v ČSSR nepresahuje tri mesiace.

§ 4

Hlásenie zmien a odhlasovanie prijímačov z evidencie

(1) Účastník je povinný bez meškania oznámiť zmenu trvalého bydliska alebo sídla, zmenu priezviska alebo názvu organizácie a ďalšie zmeny súvisiace s evidenciou jeho prijímačov svojej dodávacej pošte alebo OKSS.

(2) Účastník môže odhlásiť prijímač z evidencie, ak

a) sa prijímač zničí alebo je neopraviteľný,

b) prijímač predá, daruje alebo dlhodobo zverí na používanie inej osobe alebo organizácii,

c) prijímač prestane z iného závažného dôvodu trvale používať.

(3) Pri odhlásení prijímača z evidencie podľa odseku 2 písm. c), je účastník povinný na odhláške písomne uviesť, aké opatrenia urobil, aby sa vylúčilo používanie neevidovaného prijímača.

(4) Prijímač sa odhlasuje z evidencie na predpísanom tlačive vyžiadanom na pošte, ktoré účastník vyplnil podľa predtlače a odovzdá svojej dodávacej pošte alebo OKSS. Pošta alebo OKSS príjem odhlášky potvrdí.

(5) Ak účastník nesplní podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3, pošte alebo OKSS jeho prijímač z evidencie neodhlási.

(6) Odhlásiť prijímač z evidencie alebo oznámiť zmenu účastníka je povinný

a) právny nástupca alebo plnoletý príslušník domácnosti pri úmrtí občana,

b) štatutárny orgán alebo právny nástupca pri zániku organizácie.

Ak osamelo žijúci občan zomrie, zruší sa evidencia jeho prijímača z úradnej moci.

§ 5

Sadzby za používanie prijímača

(1) Za každý prijímač podliehajúci evidencii je účastník povinný platiť určenú sadzbu za používanie bez ohľadu na to, či a v akom rozsahu prijímač používa. Sadzba za rozhlasový prijímač je 20 Kčs mesačne, za televízny prijímač 50 Kčs mesačne. Povinnosť platiť sadzbu sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po prihlásení prijímača na evidenciu.

(2) Sadzby za používanie prijímačov občanov sú splatné k 1. dňu bežného mesiaca a sú súčasťou sústredného inkasa platieb obyvateľstva. Sadzby za používanie prijímačov organizácií sú splatné vopred vždy k 1. dňu kalendárneho štvrťroka.

(3) Účastník, ktorý nepodá prihlášku na evidenciu prijímača v ustanovenej lehote, zaplatí za čas, po ktorý nebol prijímač prihlásený na evidenciu, sadzbu podľa odseku 1. Ak nemožno dobu neoprávneného používania prijímača zistiť, je účastník povinný zaplatiť paušálnu náhradu vo výške 720 Kčs za rozhlasový a 1800 Kčs za televízny prijímač.

(4) Dlžné sadzby a náhrady podľa odseku 3 vymáhajú orgány správy spojov výkonom rozhodnutia na základe výkazu dlžných telekomunikačných sadzieb.

(5) Povinnosť platiť sadzbu za používanie prijímača sa končí uplynutím mesiaca, v ktorom došlo k odhláseniu prijímača alebo k zrušeniu evidencie. Sadzby zaplatené vopred vráti pošta alebo OKSS účastníkovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi do troch mesiacov po zrušení evidencie.

§ 6

Oslobodenie od sadzby za používanie

(1) Občanom, ktorí prihlasujú prijímač na evidenciu, aj tým, ktorí sú už účastníkmi, možno na ich žiadosť priznať oslobodenie od sadzby za používanie, ak ich ročný čistý príjem spolu s príjmami ostaných príslušníkov domácnosti nepresahuje dvanásťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom4) ako hranica nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu.

(2) Do súm rozhodných pre priznanie oslobodenia sa nezapočítavajú

a) výchovné alebo výživné,

b) zvýšenie dôchodku (výchovného) pre bezvládnosť,

c) príspevky sociálnej starostlivosti,

d) odmena za výkon pestúnskej starostlivosti,

e) štátny vyrovnávací príspevok,

f) suma, o ktorú dôchodok v dôsledku jeho valorizácie presahuje hranicu nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu,

g) pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka z činnosti, ktorá netrvá dlhšie ako 60 pracovných dní v kalendárnom roku, pracovný príjem dôchodcu alebo rodinného príslušníka staršieho ako 70 rokov a príjem zo záhumienku.

§ 7

Podávanie a prerokúvanie žiadosti o oslobodenie

(1) Žiadosť o oslobodenie podáva občan na svojej dodávacej pošte na tlačive, ktoré mu vydá pošta. V žiadosti uvedie údaje o svojom príjme a o príjmoch príslušníkov jeho domácnosti potvrdené zamestnávateľom alebo poštou vyplácajúcou dôchodok, prípadne pripojí doklady o ďalších okolnostiach odôvodňujúcich oslobodenie (potvrdenie lekára alebo národného výboru, odporúčanie organizácie invalidov a pod.).

(2) Občan sa pri podaní žiadosti musí písomne zaviazať, že ohlási pošte všetky okolnosti, ktoré by mali vplyv na priznanie oslobodenia, a vyhlásiť, že si je vedomý následkov, ktoré by mu vznikli z uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých údajov v žiadosti.

(3) O žiadostiach rozhoduje príslušná OKSS v správnom konaní. Ak rozhodne, že sa občan oslobodzuje od sadzieb za používanie prijímačov, vydá mu preukaz o oslobodení.

§ 8

Zánik oslobodenia

(1) Oslobodenie zaniká

a) zmenou podmienok, za ktorých bolo priznané (§ 6 ods. 2 a 3),

b) trvalým presťahovaním alebo úmrtím občana,

c) právoplatným rozhodnutím orgánu uvedeného v § 7 ods. 3, najmä ak vyjde dodatočne najavo, že oslobodenie bolo priznané na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov.

(2) Ak občan neohlási zmenu podmienok rozhodných pre priznanie oslobodenia, je povinný doplatiť v plnej výške sadzby podľa § 5 za čas, po ktorý nespĺňal podmienky pre oslobodenie. Pre vymáhanie tejto sumy platí obdobne § 5 ods. 4.


§ 9

Záverečné ustanovenia

(1) Preukazy o úplnom a čiastočnom oslobodení od poplatkov vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za preukazy o oslobodení podľa § 7 ods. 3 tohto poriadku a zostávajú v platnosti, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené týmto poriadkom.

(2) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášok č. 178/1975 Zb., vyhláška č. 117/1982 Zb. a vyhlášky č. 10/1985 Zb.

(3) Táto vyhláška nadobudne účinnosť 1. januárom 1986.

Čl. I

2. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o oslobodenie od sadzieb za používanie prijímačov podľa tejto vyhlášky je odporúčanie vydané okresným (obvodným, mestským) výborom Českého zväzu protifašistických bojovníkov alebo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Minister:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Rozhlasovým prijímačom nie je účastnícka stanica rozhlasu po drôte zriadená podľa vyhlášky č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte.

2) Príslušníkmi domácnosti sa podľa zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi rozumejú a) manžel, manželka, deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať, nevesta, ak žijú s účastníkom v spoločnej domácnosti, b) iné osoby, ak sa starajú o spoločnú domácnosť s účastníkom alebo ak sú na neho odkázané výživou a žijú s ním v spoločnej domácnosti po dobou najmenej jedného roka.

4) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb.Nariadenie vlády ČSFR č. 231/1990 Zb. o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.