Zákon č. 127/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

(v znení č. 377/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985 do28.12.1990
Účinnosť od 24.11.1990 do28.12.1990
Zrušený 597/1990 Zb. (nepriamo)

127

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12. decembra 1985,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 37/1978 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky, sa mení takto:

§ 3 ods. 3 znie:

(3) Obvod Mestského súdu v Bratislave tvoria mestské obvody 1. Bratislava I, 2. Bratislava II, 3. Bratislava III, 4. Bratislava IV, 5. Bratislava V.“.


Čl. III

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené