Vyhláška č. 75/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o doplnení vyhlášky č. 72/1974 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.1984
Zrušený 130/1984 Zb. (nepriamo)

75

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 21. júna 1984

o doplnení vyhlášky č. 72/1974 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 16 zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku:


Čl.I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 72/1974 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku sa dopĺňa takto:

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Za povinnú školskú dochádzku sa považuje aj obdobie školských prázdnin nadväzujúcich na skončenie obdobia školského vyučovania školského roka, v ktorom dieťa dovŕši posledný rok povinnej školskej dochádzky, pokiaľ dieťa v tomto čase nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Minister:

M. Boďa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené