Zákon č. 32/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach

(v znení č. 130/1990 Zb.(nepriamo), 542/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 6/1984
Platnosť od 04.04.1984 do25.11.1993
Účinnosť od 01.01.1991 do25.11.1993
Zrušený 279/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia zákona

32

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 2. apríla 1984,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „základných deväťročných škôl“.

2. V § 11 ods. 2 a § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo základnej deväťročnej školy“.

3. V § 26 sa vypúšťajú slová „do základnej deväťročnej školy“.

4. V § 27 sa vypúšťajú slová „základnej deväťročnej školy“.

5. Za § 31 sa vkladá piaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„PIATY DIEL

PRÍPRAVA NA PRACOVNÉ UPLATNENIE OBČANOV SO ZMENENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU

§ 31a

(1) Funkciu školských výchovných zariadení plnia aj zariadenia sociálnej starostlivosti, v ktorých sa občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou poskytuje vzdelanie a výcvik na vhodné pracovné uplatnenie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení; tieto zariadenia môžu plniť aj funkciu strediska praktického vyučovania.4)

(2) Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ministerstvo školstva ustanovujú všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vzdelávaní a výcviku v týchto zariadeniach.“.

6. V § 32 sa vypúšťajú slová „základným deväťročným školám".

7. V §33 sa za slová „okresné pedagogicko-psychologické poradne" dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová „mestské pedagogicko-psychologické poradne".

8. V §34 sa vypúšťajú slová „základné deväťročné školy".

9. Za §35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35a

Mestská pedagogicko-psychologická poradňa

Mestská pedagogicko-psychologická poradňa plní úlohy okresnej pedagogicko-psychologickej poradne v územnom obvode mestského národného výboru.".

10. V § 36

v odseku 1 sa za slovo „problémy" vkladajú slová „detí a" a za slová „okresným pedagogicko-psychologickým poradniam" sa vkladajú slová „a mestským pedagogicko-psychologickým poradniam",

v odseku 2 sa za slová "okresných pedagogicko-psychologických poradní" vkladajú slová "a mestských pedagogicko-psychologických poradní".

11. V §37 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na základných deväťročných školách".

12. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37a

Mestské pedagogické stredisko

Mestské pedagogické stredisko plní úlohy okresného pedagogického strediska v územnom obvode mestského národného výboru.".

13. V § 38

v odseku 1 sa na konci pripájajú slová „a mestských pedagogických stredísk",

v odseku 3 sa za slová „okresných pedagogických stredísk" vkladajú slová „a mestských pedagogických stredísk".

14. V § 41

v odseku 2 sa za slová „okresné strediská školského stravovania" dopĺňa čiarka a vkladajú slová „mestské strediská školského stravovania",

sa pripája odsek 4, ktorý znie:

(4) Mestské stredisko školského stravovania plní v územnom obvode mestského národného výboru úlohy okresného strediska školského stravovania.".

15. V § 45

v odseku 5 sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a pripájajú slová „ako aj pokusné overovanie ďalších školských zariadení.",

za odsek 5 sa pripájajú odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom určí školské zariadenia, v ktorých majú pedagogickí pracovníci postavenie učiteľa.

(7) Ministerstvo školstva môže určiť druhy školských zariadení, ktoré možno zlučovať a aké bude ich organizačné postavenie; o zlučovaní týchto školských zariadení rozhoduje krajský národný výbor so súhlasom národných výborov, ktoré školské zariadenia zriadili.".


Čl. III

Zrušuje sa položka č. 25 prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

Čl. IV

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby vyhlásilo v Zbierke zákonov úplné znenie

1. zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími zákonmi,

2. zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984 okrem Čl. I bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia zákona.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

4) § 10 ods. 3 a 4 zákona o národných výboroch.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 36/1983 Zb.) a § 61 školského zákona.

6) § 34 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

7) § 37 školského zákona.

7a) § 41 školského zákona.

8) § 52 ods. 2 a § 62 ods. 1 školského zákona.

9) § 14 a § 61 ods. 2 školského zákona.

9a) § 30 ods. 3 a § 32 ods. 4 školského zákona.

9b) § 61 ods. 2 školského zákona.

9c) § 19 ods. 2 školského zákona.

9d) § 61 ods. 1 školského zákona.

14a) § 20 ods. 2 školského zákona.

16a) § 3 školského zákona.

16b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené