Vyhláška č. 15/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

Čiastka 3/1984
Platnosť od 28.02.1984 do29.04.1991
Účinnosť od 28.02.1984 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb. (nepriamo)

15

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. a) č. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky) a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií sa mení a dopĺňa takto:

1. K § 1 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalej na poskytnutie základného aj zvýšeného príspevku pobočke Československej vedeckotechnickej spoločnosti.“.

2. V § 6 sa slová „družstevnej organizácie“ nahrádzajú slovami „stavebného bytového družstva“.

3. § 10 včítane nadpisu znie:

㤠10

Koordinačná činnosť národných výborov

(1) Národné výbory môžu podľa osobitných predpisov10a) navrhovať a koordinovať združovanie prostriedkov a činností socialistických organizácií, ak je také združovanie účelné a ak to vyžaduje celospoločenský záujem. Ak nedôjde k dohode, môžu národné výbory uložiť socialistickým organizáciám povinnosť uzavrieť zmluvu. Toto oprávnenie patrí národným výborom, aj keď sa na združovaní prostriedkov a činností samy nezúčastnia.

(2) Pri navrhovaní, organizovaní a koordinovaní združovania prostriedkov socialistických organizácií, ako aj pri ukladaní povinnosti uzavrieť zmluvu postupujú národné výbory podľa zásad ustanovených vládami Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.10b)

(3) Orgán nadriadený organizácii, ktorej hodlá národný výbor uložiť povinnosť uzavrieť zmluvu, po zvážení práv a povinností vyplývajúcich pre organizáciu z navrhovanej zmluvy, efektívnosti akcie pre organizáciu a súladu so záujmami spoločnosti oznámi národnému výboru na jeho dožiadanie svoje stanovisko. Pritom dbá predovšetkým na to, aby zamýšľané združenie bolo v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a).

(4) Pokiaľ organizácia nesúhlasí s povinnosťou uzavrieť zmluvu o združení prostriedkov, ktorú jej uložil národný výbor, môže požiadať o jej zmenu alebo zrušenie. Postupuje sa pri tom podľa osobitných predpisov.10c)

4. V § 12

a) v ods. 1 sa na konci vety pripájajú slová: „a rozpočtové prostriedky pre spoločné pracoviská na zabezpečenie úloh v oblasti výskumu a vývoja.“,

b) ods. 2 znie:

(2) V prípade záujmu dvoch alebo viacerých rozpočtových organizácií na investičnej výstavbe financovanej z rozpočtových prostriedkov sa prostriedky s výnimkou prostriedkov pre spoločné pracoviská podľa odseku 1 nezdružujú, ale úhradu celých rozpočtových nákladov zabezpečuje vo svojom rozpočte len rozpočtová organizácia určená zmluvou za investora tejto výstavby.“.

5. § 20 včítane nadpisu znie:

㤠20

Združovanie prostriedkov na investičnú výstavbu budovanú v akcii Z

(1) Na združenie na investičnú výstavbu vykonávanú národným výborom v rámci akcie Z použije organizácia prostriedky zo zdrojov určených podľa osobitných predpisov20) na financovanie príslušnej činnosti včítane doplnkových zdrojov,12) a to len na akcie a na účely, pre ktoré sú tieto zdroje určené.

(2) Organizácia môže poskytnúť príspevok národnému výboru na združenú investíciu budovanú v rámci akcie Z, pokiaľ poskytnutie príspevku nebude v rozpore s plánovanými rozpočtovými prostriedkami.

6. V § 32 písm. a) znie:

a) primeranú časť na prípadnom výnose združeného majetku a“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií ČSSR:

Lér v. r.

Minister financií SSR:

Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Tlapák v. r.

Poznámky pod čiarou

10a) Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom pre ČSR pod č. 31/1983 Zb. a pre SSR pod č. 35/1983 Zb.

10b) Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií č. 52/1983 Zb.

10c) Piata hlava oddiel 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom pre ČSR pod č. 31/1983 Zb. a pre SSR pod č. 35/1983 Zb.

20) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky Československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. (fond výstavby, fond rozvoja).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.