Zákon č. 139/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch

(v znení č. 192/1990 Zb.)

Čiastka 30/1984
Platnosť od 14.12.1984 do31.12.1992
Účinnosť od 18.05.1990 do31.12.1992
Zrušený 318/1992 Zb.
Rozhodnutia súdov 8
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené