Vyhláška č. 87/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách, v znení Rozkazov prezidenta Československej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12. júla 1983

Čiastka 18/1983
Platnosť od 16.08.1983 do31.08.1993
Účinnosť od 01.09.1983 do31.08.1993
Zrušený 185/1993 Z. z.

87

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva národnej obrany

z 26. júla 1983,

ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č.39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách, v znení Rozkazov prezidenta Československej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12. júla 1983


Federálne ministerstvo národnej obrany vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie § 86 písm. a) a b) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách v znení Rozkazov prezidenta Československej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12. júla 1983.

Vojenské vysoké školy sú neoddeliteľnou súčasťou československej výchovno-vzdelávacej sústavy a najvyšším stupňom vojenskej školskej sústavy. Plnia významné úlohy pri budovaní Československej ľudovej armády a pri zvyšovaní jej bojovej a politickej pripravenosti.

Náročné úlohy budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti a zabezpečovanie jej obrany kladú zvýšené nároky na pripravenosť vojenských kádrov, a tým aj na činnosť vojenských vysokých škôl. Úlohou vojenských vysokých škôl je najmä

a) v súlade s vojenskou politikou Komunistickej stany Československa, vlasteneckým a internacionálnym poslaním Československej ľudovej armády vo zväzku armád štátov Varšavskej zmluvy, s cieľmi komunistickej výchovy a s najnovšími poznatkami vedy, vojenstva a techniky pripravovať politicky a odborne vzdelaných, ideovo pevných a morálne vyspelých absolventov na zastávanie náročných funkcií v Československej ľudovej armáde,

b) rozvíjať výchovno-vzdelávaciu prácu, vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť, a tak sa podieľať na rozvoji vedy a techniky podľa potrieb Československej ľudovej armády.

§ 1

Vojenské vysoké školy a fakulty

Podľa § 86 písm. a) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) sa ustanovuje:

(1) Vojenskými vysokými školami univerzitného smeru sú:

a) Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda v Bratislave s fakultami:

- vojensko-politickou fakultou postgraduálnej prípravy,

- vojensko-politickou fakultou vysokoškolskej prípravy.

Absolventi končia štúdium podľa § 43 zákona vykonaním štátnej záverečnej skúšky. V nadväznosti na skončené štúdium môžu vykonať štátnu rigoróznu skúšku. Po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky im vysoká škola priznáva podľa § 44 ods. 2 písm. f) zákona titul „doktor sociálno-politických vied“ (v skratke „RSDr.“). Vysoká škola môže priznať titul aj podľa § 44 ods. 3 zákona bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky.

b) Vojenský lekársky výskumný a doškoľovací ústav Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Absolventi študijných odborov všeobecné lekárstvo a stomatológia končia štúdium podľa § 42 ods. 1 zákona vykonaním štátnej rigoróznej skúšky. Vysoká škola im priznáva podľa § 42 ods. 2 zákona titul „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“).

Absolventi študijného odboru všeobecná farmácia končia štúdium podľa § 43 zákona vykonaním štátnej záverečnej skúšky. V nadväznosti na skončené štúdium môžu vykonať štátnu rigoróznu skúšku. Po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky im vysoká škola priznáva podľa § 44 ods. 2 písm. e) zákona titul „doktor farmácie“ ( v skratke „PHarmDr.“). Vysoká škola môže priznať titul aj podľa § 44 ods. 3 zákona bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky.

(2) Vojenskými školami technického smeru sú:

a) Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne s fakultami:

- fakultou vševojskovou, druhov vojsk a služieb postgraduálnej prípravy,

- vojensko-inžinierskou fakultou výzbroje,

- vojensko-inžinierskou fakultou druhov vojsk a služieb,

- zahraničnou fakultou.

Fakulta vševojsková, druhov vojsk a služieb postgraduálnej prípravy poskytuje v organizátorsko-ekonomických študijných odboroch postgraduálne vzdelanie aj ekonomického smeru.

b) Vysoká vojenská škola pozemného vojska trojnásobného hrdinu ČSSR a hrdinu ZSSR armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na Morave s fakultami:

- fakultou motostreleckého vojska,

- fakultou tankového vojska,

- fakultou druhov vojsk,

- fakultou týlového a technického zabezpečenia.

Fakulta týlového a technického zabezpečenia je ekonomického smeru.

c) Vysoká vojenská škola Slovenského národného povstania v Košiciach s fakultami:

- veliteľsko-inžinierskou fakultou,

- vojensko-inžinierskou fakultou.

d) Vysoká vojenská technická škola Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši s fakultami:

- fakultou protilietadlovej techniky protivzdušnej obrany štátu,

- fakultou rádiolokácie a automatizovaných systémov velenia,

- fakultou protivzdušnej obrany pozemného vojska,

- spojovacou fakultou.

e) Vojenská faklta Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline.

(3) Absolventi vojenských vysokých škôl uvedených v odseku 2 končia štúdium podľa § 41 ods. 1 zákona vykonaním štátnej záverečnej skúšky. Vysoké školy im priznávajú podľa § 41 ods. 2 zákona titul „inžinier“ ( v skratke „Ing“.).

§ 2

Študijné odbory a dĺžka štúdia

Podľa § 86 písm. b) zákona sa v prílohe ustanovujú študijné odbory a dĺžka riadneho štúdia pre jednotlivé študijné odbory na vojenských vysokých školách.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 95/1980 Zb., ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1983.


Prvý námestník ministra:

generálplukovník Ing. Rusov v. r.


Príloha § 2 vyhlášky č. 87/1983 Zb.

Sústava študijných odborov a dĺžka riadneho štúdia na vojenských vysokých školách

Tabuľka 01


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.