Zákon č. 73/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.

Čiastka 15/1983
Platnosť od 13.07.1983
Účinnosť od 01.08.1983

73

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. júna 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Chmeliarska výrobná oblasť

(1) Chmeliarskou výrobnou oblasťou na území Slovenskej socialistickej republiky je „Piešťanská výrobná oblasť".

(2) Chmeliarska výrobná oblasť tvorí súvislý celok; jej názov je záväzný pre povinné známkovanie chmeľu.

(3) Hranice chmeliarskej výrobnej oblasti určuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.“.

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:

a) povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu“) a

b) povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu“).“.

3. § 3 ods. 1 prvá veta znie:

(1) Označovanie chmeľu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „Ústav“) pomocou chmeliarskych dôverníkov.“.

4. § 3 ods. 2 znie:

(2) Označenie chmeľu musí obsahovať tieto údaje:

a) Československá socialistická republika;

b) „slovenský chmeľ“ s udaním ročníka;

c) výrobná oblasť;

d) výrobná obec.“.

5. § 3 ods. 3 sa vypúšťa.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6. § 4 ods. 2 znie:

(2) Ústav vylúči z overovania chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červenák“ a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v „Piešťanskej výrobnej oblasti“.".

7. V § 4 ods. 3 v druhej vete sa slová „§ 3 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2“.

8. V § 8 sa vypúšťajú slová „v Úradnom liste“.

9. v § 11 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

10. Pokiaľ sa v zákone používa

a) výraz „chmeliarske výrobné oblasti“, nahrádza sa výrazom „chmeliarska výrobná oblasť“,

b) názov „Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“, nahrádza sa názvom „Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky“.


Čl. II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.