Zákon č. 115/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do31.12.1988
Účinnosť od 01.11.1983 do31.12.1988
Zrušený 194/1988 Zb.

115

ZÁKON

z 26. októbra 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 158/1973 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. a zákona č. 149/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

§ 51 až 54 včítane nadpisu znie:

„Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

§ 51

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „Štátna komisia") je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vedeckotechnického a investičného rozvoja.

§ 52

Štátna komisia

a) spracúva návrhy obsahu a zamerania jednotnej štátnej vedeckotechnickej politiky, jej hlavných smerov včítane zásad jej komplexného zabezpečenia i realizácie a predkladá ich vláde Československej socialistickej republiky; spolupracuje so Štátnou plánovacou komisiou pri príprave návrhu koncepcie jednotnej štátnej investičnej politiky a pripravuje pre ňu komplexné technicko-ekonomické podklady;

b) spolupracuje pri spracovaní štátnych programov a v prípadoch určených vládou Československej socialistickej republiky ich zostavuje, organizuje ich zabezpečovanie, sleduje a vyhodnocuje ich plnenie;

c) podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky sa zúčastňuje na prácach na súhrnných prognózach vedeckotechnického, ekonomického a sociálneho rozvoja Československej socialistickej republiky;

d) podľa zásad ustanovených pre prípravu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a podľa osobitných smerníc vlády Československej socialistickej republiky riadi prípravu, vypracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky*) a riadi prípravu a spracúva návrh štátneho plánu projektových a typizačných prác,*) pritom úzko spolupracuje so Štátnou plánovacou komisiou; prerokúva návrh plánu základného výskumu pred jeho predložením Československou akadémiou vied vláde Československej socialistickej republiky;**)

e) navrhuje na zaradenie do plánu investičnej výstavby po prerokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy úlohy zabezpečujúce realizáciu štátneho plánu rozvoja vedy a techniky;

f) určuje na základe jednotnej štátnej vedecko-technickej politiky a jej hlavných smerov schválených vládou Československej socialistickej republiky použitie finančných, devízových a ostatných prostriedkov súhrnne vyčlenených v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, v štátnom rozpočte federácie a menovom pláne Československej socialistickej republiky na zabezpečenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky a na zabezpečenie činnosti organizácií jednotnej výskumnej a vývojovej základne v Československej socialistickej republike; vytvára v rámci týchto prostriedkov rezervy použiteľné na urýchlenie inovačných procesov. V súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou určuje použitie ďalších prostriedkov vyčlenených na štátne programy, pri ktorých organizuje ich zabezpečovanie;

g) spracúva spolu so Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym ministerstvom financií a s príslušnými ústrednými orgánmi republík návrhy koncepcie štátnej bytovej politiky včítane návrhov na jej zabezpečenie; spracované návrhy predkladá spolu so Štátnou plánovacou komisiou a Federálnym ministerstvom financií vláde Československej socialistickej republiky;

h) spracúva spolu so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík celoštátnu koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia; spracovaný návrh predkladá po prerokovaní vo vláde Českej socialistickej republiky a vo vláde Slovenskej socialistickej republiky vláde Československej socialistickej republiky;

ch) spracúva spolu s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík koncepcie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckotechnického rozvoja včítane licenčnej politiky a technickej pomoci, životného prostredia, investičného rozvoja a ich zabezpečenie; túto spoluprácu organizuje; spracované návrhy predkladá vláde Československej socialistickej republiky;

i) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady riadenia jednotnej výskumnej a vývojovej základne v Československej socialistickej republike; vyjadruje sa o začlenení organizácií do jednotnej výskumnej a vývojovej základne a o ich vyňatí z nej;

j) zabezpečuje utváranie a činnosť pracovísk sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií a spracúva koncepciu budovania automatizovaných systémov riadenia;

k) vykonáva v súlade so zámermi štátnej technickej a investičnej politiky štátnu expertízu investícií v odvetviach riadených federálnymi orgánmi a investícií federálneho významu, určených vládou Československej socialistickej republiky; sleduje realizáciu investícií federálneho významu vo federálne riadených odvetviach a navrhuje vláde Československej socialistickej republiky potrebné opatrenia, prípadne tieto opatrenia vykonáva;

l) koordinuje kontrolnú činnosť v oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja; kontroluje plnenie jednotného štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a realizáciu investícií vybraných podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky a navrhuje jej potrebné opatrenia;

m) koordinuje zabezpečovanie jednotnej štátnej vedeckotechnickej, investičnej a bytovej politiky a koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia, medzinárodnej spolupráce [písm. ch)] a budovania automatizovaných systémov riadenia.

§ 53

(1) Štátna komisia vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy na úseku

a) plánovania vedecko-technického rozvoja;

b) výskumnej a vývojovej základne, vedeckých, technických a ekonomických informácií a automatizovaných systémov riadenia;

c) použitia finančných, devízových a ostatných prostriedkov vyčlenených podľa § 52 písm. f);

d) riadenia investorskej, projektovej, inžinierskej a typizačnej činnosti;

e) prípravy, realizácie a vyhodnocovania investícií;

f) určovania ekonomickej efektívnosti vedecko-technického rozvoja a investícií;

g) rozpočtovania v investičnej výstavbe.

(2) Všeobecne záväzné právne predpisy vydávané príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi na úsekoch financovania vedecko-technického rozvoja, cien výskumných a vývojových prác, mzdových foriem a odmieňania pracovníkov pred - výrobných etáp a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy federálnych ústredných orgánov, ktoré sa dotýkajú vedecko-technického rozvoja, jeho uplatnenia v praxi a investičného rozvoja, sa vydávajú po prerokovaní so Štátnou komisiou.

§ 54

(1) Predsedovi Štátnej komisie je podriadený Úrad pre vynálezy a objavy a Úrad pre normalizáciu a meranie; ich postavenie a pôsobnosť ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Predsedovi Štátnej komisie je podriadená Československá komisia pre atómovú energiu (ďalej len „komisia"). Komisia je federálnym orgánom štátnej správy. Jej predsedu, podpredsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.

(3) Do pôsobnosti komisie patrí:

a) spracúvať návrh československého jadrového programu a návrh rozsahu a rozdelenia prostriedkov na jeho zabezpečenie a v spolupráci s federálnymi orgánmi a orgánmi republík zabezpečovať jeho plnenie;

b) schvaľovať použitie štiepnych materiálov, vyjadrovať sa o ich dovoze a vývoze a evidovať ich;

c) vydávať na základe tohto zákona v spolupráci s Federálnym ministerstvom palív a energetiky všeobecne záväzné právne predpisy o jadrovej bezpečnosti pri projektovaní, výstavbe a prevádzke jadrových zariadení, zabezpečovať evidenciu rádioaktívnych látok a štiepnych materiálov a dohliadať na zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov;

d) vo vymedzenom rozsahu plniť úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti jadrovej techniky.".


Čl. II

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajšieho Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj na Štátnu komisiu.

(2) Tam, kde sa v právnych predpisoch hovorí o Federálnom ministerstve pre technický a investičný rozvoj, rozumie sa tým Štátna komisia, kde sa hovorí o ministrovi Československej socialistickej republiky pre technický a investičný rozvoj, rozumie sa predseda Štátnej komisie.

Čl. III

(1) Štátna komisia rozhoduje v zbore o zásadných otázkach patriacich do jej pôsobnosti.

(2) O ostatných otázkach patriacich do pôsobnosti Štátnej komisie rozhodujú jej predseda a vedúci pracovníci na základe deľby riadiacich funkcií ustanovenej štatútom Štátnej komisie.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 4 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

**) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.