Nariadenie vlády č. 40/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

(v znení č. 71/1982 Zb., 176/1982 Zb.)

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 77/1986 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené