Vyhláška č. 3/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla

Čiastka 1/1982
Platnosť od 15.01.1982 do30.06.1989
Účinnosť od 15.01.1982 do09.05.1984
Zrušený 69/1989 Zb.

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 3. decembra 1981

o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


§ 1

Na vytvorenie ďalších priaznivých podmienok rozširovania objemu a štruktúry československých dovozov tovaru z rozvojových krajín je od cla oslobodený v ďalej uvedenom rozsahu obchodný tovar:

a) dovážaný a pochádzajúci z najmenej rozvinutých rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky v plnom rozsahu;

b) dovážaný a pochádzajúci z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 2 tejto vyhlášky od 75 % cla, určeného podľa dovozných zmluvných colných sadzieb uvedených v československom colnom sadzobníku obchodného tovaru,1) s výnimkou cla za tovar uvedený pod sadzobnými číslami (položkami) československého colného sadzobníka podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Oslobodenie od cla podľa § 1 (ďalej len „oslobodenie od cla“) sa vzťahuje na tovar dovážaný z rozvojovej krajiny uvedenej v prílohe č. 1 alebo č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len „rozvojová krajina“) priamo do Československej socialistickej republiky.

(2) Tovarom priamo dovážaným do Československej socialistickej republiky sa na účely tejto vyhlášky rozumie tovar prepravovaný najkratším alebo najvýhodnejším spôsobom, ak pri prevážaní colným územím tretieho štátu nebude tovar prepustený v tomto štáte do voľného obehu a zostane pod colnou tranzitnou kontrolou.

§ 3

(1) Tovarom pochádzajúcim z rozvojovej krajiny sa rozumejú:

a) úžitkové nerasty vyťažené na území alebo na pobrežnej plytčine rozvojovej krajiny;

b) rastlinné produkty vypestované v rozvojovej krajine;

c) živé zvieratá, ktoré sa narodili a boli vychované v rozvojovej krajine;

d) výrobky získané zo živých zvierat v rozvojovej krajine;

e) produkty lovu a rybolovu zhotovené v rozvojovej krajine;

f) produkty morského rybolovu a iné produkty mora vyťažené loďami rozvojovej krajiny, ako ak loďami najatými rozvojovou krajinou;

g) výrobky zhotovené na palubách plávajúcich závodov na spracovanie rýb danej krajiny, ako aj na palubách plávajúcich závodov na spracovanie rýb, ktoré sú rozvojovou krajinou najaté, okrem produktov uvedených pod písmenom f);

h) použité výrobky zobraté v rozvojovej krajine, vhodné na opätovné využitie surovín;

i) odpad a šrot vzniknutý pri výrobe v rozvojovej krajine;

j) tovar vyrobený v rozvojovej krajine okrem produktov uvedených pod písmenami a) až i) tohto odseku;

k) tovar, ktorý je vyrobený v rozvojovej krajine pri použití surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov, ktoré pochádzajú z inej krajiny alebo ktorých pôvod je neznámy, za podmienky, že tento tovar bol v rozvojovej krajine dostatočnou mierou spracovaný alebo opracovaný;

l) suroviny, polotovary aj hotové výrobky, ktoré vyviezli z Československej socialistickej republiky do rozvojovej krajiny a tam použili na výrobu iného tovaru, ktorý je dovezený späť do Československej socialistickej republiky.

(2) Tovar sa považuje za dostatočne spracovaný alebo opracovaný v rozvojovej krajine, ak ide

a) o tovar spracovaný alebo opracovaný v rozvojovej krajine, pričom hodnota tovaru pochádzajúceho z inej krajiny alebo tovaru, ktorého pôvod je neznámy, nepredstavuje viac ako 50 % hodnoty tovaru vyvážaného rozvojovou krajinou;

b) o tovar spracovaný alebo opracovaný vo viacerých rozvojových krajinách, pričom hodnota tovaru pochádzajúceho z iných krajín alebo tovaru, ktorého pôvod je neznámy, nepredstavuje viac ako 50 % hodnoty tovaru vyvážaného jednou z týchto rozvojových krajín;

c) o tovar vyrobený v jednej rozvojovej krajine, ktorý bol spracovaný alebo opracovaný v iných rozvojových krajinách.

(3) Tovar sa nepovažuje za dostatočne spracovaný alebo opracovaný podľa odseku 2 iba úkonmi súvisiacimi s balením, triedením, konzervovaním, skladovaním, značkovaním, ciachovaním, kompletizovaním, spájaním častí a pod.

§ 4

(1) Hodnota tovaru pochádzajúceho z iných krajín uvedeného v § 3 ods. 2 písm. a) a b) sa určuje na základe colnej hodnoty tohto tovaru určenej rozvojovou krajinou.

(2) Za hodnotu tovaru uvedeného v § 3 ods. 2 písm. a) a b), ktorého pôvod je neznámy, sa považuje cena zaplatená za tovar na území rozvojovej krajiny.

§ 5

(1) Oslobodenie od cla sa vzťahuje na tovar dovážaný a pochádzajúci z rozvojovej krajiny zakúpený v čase konania alebo po skončení výstavy alebo veľtrhu v prípade, že československá organizácia oprávnená na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „dovozca“) zakúpila tovar v takom stave, v akom bol dodaný na výstavu alebo veľtrh, tovar sa po odoslaní na výstavu alebo veľtrh nevyužil na iné účely než výstavné a bol v priebehu výstavy alebo veľtrhu stále pod colnou kontrolou.

(2) Doklad o pôvode takého tovaru musí byť vyhotovený rovnakým spôsobom ako v prípade vývozu tovaru z rozvojovej krajiny do Československej socialistickej republiky s udaním názvu a času trvania výstavnej akcie.

§ 6

(1) Pri dovozoch tovaru, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla, predkladá dovozca orgánom colnej správy pri colnom konaní osvedčenie o pôvode tovaru.

(2) Osvedčenie o pôvode tovaru musí vystaviť výrobca alebo vývozca tovaru dovážaného do Československej socialistickej republiky v českom alebo slovenskom jazyku alebo v jednom z týchto jazykov: v ruštine, angličtine, francúzštine, španielčine alebo nemčine.

(3) Osvedčenie o pôvodu tovaru musí obsahovať tieto základné údaje:

a) názov a adresu vývozcu spolu s označením vývoznej krajiny;

b) názov a adresu dovozcu;

c) spôsob dopravy a dopravnú cestu (pokiaľ je známa);

d) druh dovážaného tovaru, jeho obchodný názov a označenie vo štvormiestnom čísle nomenklatúry Rady pre colnú spoluprácu;

e) označenie a signá zásielky umožňujúce identifikáciu tovaru;

f) množstvo dovážaného tovaru (brutto a netto váhu, prípadne počet kusov, tuctov a pod.);

g) číslo a dátum faktúry na zasielaný tovar;

h) kritérium pôvodu tovaru;

i) vyhlásenie vývozcu alebo výrobcu o správnosti údajov osvedčenia, jeho počiatku a podpis.

(4) Kritérium pôvodu tovaru sa musí na osvedčení o pôvode tovaru uviesť takto:

a) značka „P“ pri tovare uvedenom v § 3 ods. 1 písm. a) až j);

b) značka „Y“ s dodatkom, koľko percent z celkovej hodnoty tovaru vyvážaného rozvojovou krajinou tvorí hodnota tovaru, ktorý pochádza z iných krajín alebo ktorého pôvod je neznámy, pri tovare uvedenom v § 3 ods. 2 písm. a) a b);

c) značka „PK“ pri tovare uvedenom v § 3 ods. 2 písm. c).

(5) Osvedčenie o pôvode tovaru musí overiť obchodná komora alebo podobná inštitúcia vývoznej krajiny, ktorá je touto úlohou poverená príslušnými štátnymi úradmi.

(6) Colné orgány môžu pri colnom konaní vyžadovať, aby dovozcovia tovaru podľa odseku 1 predkladali okrem osvedčenia o pôvode tovaru aj ďalšie doklady, z ktorých vyplynie, že ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 59/1978 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 3/1982 Zb.

ZOZNAM KRAJÍN,

z ktorých dovážaný a pochádzajúci obchodný tovar je podľa § 1 písm. a) v plnom rozsahu oslobodený od cla

Afganská demokratická republika
Bangladéšska ľudová republika
Beninská ľudová republika
Bhutánske kráľovstvo
Čadská republika
Federatívna a islamská republika Komory
Gambijská republika
Guinejská ľudová revolučná republika
Haitská republika
Jemenská arabská republika
Jemenská ľudová demokratická republika
Kapverdská republika
Laoská ľudovodemokratická republika
Maledivská republika
Nepálske kráľovstvo
Nezávislý štát Západná Samoa
Nigerská republika
Republika Botswana
Republika Burundi
Republika Guinea-Bissau
Republika Horná Volta
Republika Mali
Rwandská republika
Socialistická Etiópia
Stredoafrická republika
Sudánska demokratická republika
Ugandská republika
Zjednotená republika Tanzánie

Príloha č. 2 vyhlášky č. 3/1982 Zb.

ZOZNAM KRAJÍN,

z ktorých dovážaný a pochádzajúci obchodný tovar je podľa § 1 písm. b) oslobodený od 75 % cla

Alžírska demokratická a ľudová republika
Angolská ľudová republika
Argentínska republika
Bahamské spoločenstvo
Barbados
Bolívijská republika
Brazílska federatívna republika
Cyperská republika
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova
Dominické spoločenstvo
Dominikánska republika
Ecuádorská republika
Egyptská arabská republika
Fidži
Filipínska republika
Gabunská republika
Ghanská republika
Grenada
Guatemalská republika
Guayanská kooperatívna republika
Hašimovské jordánske kráľovstvo
Honduraská republika
Indická republika
Indonézska republika
Iracká republika
Iránská islamská republika
Jamajka
Kambodžská ľudová republika
Kamerunská zjednotená republika
Kampučská ľudová republika
Kenská republika
Kiribatská republika
Kolumbijská republika
Konžská ľudová republika
Kostarická republika
Kráľovstvo Tonga
Kubánska republika
Libanonská republika
Libérijská republika
Líbyjská arabská socialistická ľudová džamahýria
Madagaskarská demokratická republika
Malajzia
Marocké kráľovstvo
Mauretánska islamská republika
Maurítius
Mozambická ľudová republika
Nigérijská federatívna republika
Nikaragujská republika
Pakistanská islamská republika
Panamská republika
Papua-Nová Guinea
Paraguajská republika
Peruánska republika
Republika Malta
Republika Nauru
Republika Pobrežie slonoviny
Republika Rovníková Guinea
Republika Sierra Leone
Republika Togo
Republika Trinidad a Tobago
Salvadorská republika
Saudské arabské kráľovstvo
Senegalská republika
Singapurská republika
Socialistická federatívna republika Juhoslávia
Socialistická republika Barmský zväz
Somálska demokratická republika
Súostrovie Vanuatu
Spojené štáty mexické
Srílanská demokratická socialistická republika
Sultanát Omán
Surinamská republika
Svätá Lucia
Svätý Vincent
Sýrska arabská republika
Šalamúnove ostrovy
Štát Bahrajn
Štát Katar
Štát Kuvajt
Štát spojených arabských emirátov
Thajské kráľovstvo
Tuniská republika
Turecká republika
Tuvalu
Uruguajská východná republika
Venezuela
Zairská republika
Zambijská republika
Zimbabwe

Príloha č. 3 vyhlášky č. 3/1982 Zb.

ZOZNAM TOVAROV,

na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie od cla podľa § 1 písm. b)

Číslo sadzobníkaNázov tovaru
17 01 02B - vanilkový a vanilínový cukor
17 01 03C - cukor s prísadou iných vôní
17 01 09D - ostatný (repný a trstinový cukor v pevnom stave)
22 03 00Pivo
24 02 02B - cigarety
58 02Ostatné koberce, aj konfekcionované; tkaniny zvané Kelim, Schumacks, Karamanie a pod., aj konfekcionované
60 04Spodné šatstvo pletené a preťahované, nepružné, nekaučukované
60 05Vrchné šatstvo, jeho príslušenstvo a iné výrobky, pletené a preťahované, nepružné, nekaučukované
60 06Pružné alebo kaučukované pletené a preťahované látky (metrový tovar), ako aj tovar (vrátane nakolenníc a pančúch na kŕčové žily)
61 01Vrchné šatstvo pre mužov a chlapcov
61 02Vrchné šatstvo pre ženy, dievčatá a malé deti
61 03Spodné šatstvo (vrátane bielizne) pre mužov a chlapcov, aj goliere, náprsenky a manžety
61 04Spodné šatstvo (vrátane bielizne) pre ženy, dievčatá a malé deti
61 05Vreckovky a ozdobné vreckovky
61 06Šály, šatky na krk, šatky na hlavu, nákrčníky, mantily, závoje (aj závoje na tvár) a pod.
61 07Kravaty
61 09Šnurovačky, šnurovacie pásy, podprsenky, traky, podväzky na pančuchy aj na ponožky a podobný tovar z tkanín alebo z pletených a preťahovaných látok, aj pružné
61 10Rukavice, palčiaky a iný rukavičkársky tovar, pančuchy a ponožky, iné ako pletené a preťahované
61 11Iné konfekcionované príslušenstvo ošatenia: poistné vložky, vypchávky pliec a iné vypchávky na krajčírske práce, pásy, opasky, rukávniky, ochranné rukávy a pod.
62 02Bielizeň posteľná, stolová, toaletná alebo kuchynská; záclony, stóry, vitrážky a iné predmety na vnútorné zariadenie
62 03Vrecia a vrecká na baliace účely
62 04Plachty na vozy a pod., lodné plachty, vonkajšie stóry, stany a výstroj na táborenie
62 05Iné konfekcionované výrobky z tkanín vrátane strihových vzorov (šablón) na šatstvo
63 01Šatstvo a odevné doplnky, prikrývky, bielizeň pre domácnosť a predmety na vnútorné zariadenie (s výnimkou tovaru čís. 58 01, 58 02, 58 03) z textilných hmôt, obuv a pokrývky hlavy z akýchkoľvek hmôt, všetky tieto predmety opotrebované používaním, nebalené alebo v balíkoch, vreciach alebo v podobnej úprave.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1980 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.