Vyhláška č. 22/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982
Účinnosť od 13.03.1982
Uzavretie zmluvy 11.10.1977
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 25. septembrom 1981.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené