Nariadenie vlády č. 155/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov

(v znení č. 126/1985 Zb.)

Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do30.06.1988
Účinnosť od 01.07.1986 do30.06.1988
Zrušený 107/1988 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené