Zákon č. 139/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

(v znení č. 369/1990 Zb., 272/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 29/1982
Platnosť od 01.12.1982
Účinnosť od 01.01.1995
Redakčná poznámka

s výnimkou článku V, ktorý nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené