Zákon č. 139/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

(v znení č. 369/1990 Zb., 272/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 29/1982
Platnosť od 01.12.1982
Účinnosť od 01.01.1995
Redakčná poznámka

s výnimkou článku V, ktorý nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 272/1994 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
24.11.1990 - 31.12.1994 369/1990 Zb.
01.04.1983 - 23.11.1990 Delená účinnosť
01.01.1983 - 31.03.1983

Všetky časové verzie

01.01.1983

Pôvodný predpis

01.12.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené