Vyhláška č. 117/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb.

Čiastka 23/1982
Platnosť od 15.10.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.12.1982 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb. (nepriamo)

117

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

zo 16. septembra 1982

o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb.

Federálne ministerstvo spojov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách:


Článok I

Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. sa mení takto:

1. § 9 ods. 2 znie:

(2) Úplné oslobodenie od poplatkov možno priznať účastníkom,

a) ktorých čistý ročný príjem nepresahuje sumu 5760 Kčs a u manželov 10 260 Kčs,

b) ktorí pre telesnú chybu alebo chorobu potrebujú stále cudzie ošetrovanie alebo starostlivosť a ktorých ročný príjem nie je vyšší než dvojnásobok súm uvedených pod písmenom a), t. j. 11 520 Kčs a u manželov 20 520 Kčs.“.

2. § 9 ods. 3 znie:

(3) Pri čiastočnom oslobodení sa platí rozhlasový poplatok 5 Kčs, televízny poplatok 15 Kčs. Čiastočné oslobodenie možno priznať účastníkom

a) osamelým dôchodcom, ktorých dôchodok spolu s iným čistým príjmom nepresahuje sumu 10 560 Kčs ročne,

b) manželom, z ktorých aspoň jeden je dôchodca, ak úhrn ich dôchodkov a iných čistých príjmov nepresahuje ročne sumu 18 000 Kčs.“.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1982.


Minister:

Ing. Chalupa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.