Vyhláška č. 108/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

(v znení č. 40/1988 Zb., 136/1994 Z. z.)

Čiastka 20/1982
Platnosť od 22.09.1982 do30.06.2000
Účinnosť od 01.07.1994 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené