Vyhláška č. 97/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov

Čiastka 24/1980
Platnosť od 08.08.1980
Účinnosť od 23.08.1980
Uzavretie zmluvy 28.06.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 1. marca 1980

97

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. júna 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov


Dňa 28. júna 1978 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 1. marca 1980.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Portugalskej republiky v snahe rozvíjať osobnú a nákladnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi, ako aj tranzit ich územím, sa dohodli takto:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Ustanovenia tejto Dohody sa vzťahujú na cestnú prepravu osôb a nákladov na cudzí účet alebo na vlastný účet, vychádzajúcej z územia alebo určenej pre územie jednej zo zmluvných strán alebo tranzitom ich územím, vykonávanej vozidlami evidovanými na území druhej zmluvnej strany.

2. Ustanovenia tejto Dohody neoprávňujú dopravcu jednej zmluvnej strany začínať prepravu osôb alebo nákladov na území druhej zmluvnej strany s tým, že preprava sa skončí na tom istom území.

Článok 2

Určenie pojmov

1. Pojem „dopravca“ označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je v Československu alebo v Portugalsku oprávnená vykonávať cestnú prepravu osôb alebo nákladov na vlastný alebo cudzí účet podľa platných predpisov svojho štátu.

2. Pojem „vozidlo“ označuje každé cestné vozidlo s mechanickým pohonom vyrobené alebo upravené na prepravu viac ako ôsmich sediacich osôb okrem vodiča, na prepravu nákladov alebo na ťahanie vozidiel určených na túto prepravu, ako aj prívesy a návesy.

Za jednotlivé vozidlo sa považuje súprava ťahača s prívesom alebo s návesom za predpokladu, že sú oba evidované na území tej istej zmluvnej strany.

I - PREPRAVA OSÔB

Článok 3

Povoľovacie konanie

S výnimkou ustanovenia článku 4 tejto Dohody môžu dopravcovia jednej zo zmluvných strán vykonávať prepravu osôb v zmysle tejto Dohody iba na základe predchádzajúceho povolenia udeleného príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Preprava vyňatá z povoľovacieho konania

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a) príležitostná preprava vykonávaná vozidlami, ktoré dopravujú počas celej cesty tú istú skupinu cestujúcich a vracajú sa na miesto odchodu bez toho, aby títo cestujúci pristupovali alebo vystupovali počas cesty za predpokladu, že miesta odchodu a príchodu sú na území štátu, kde je vozidlo evidované;

b) príležitostná preprava, pri ktorej sa vstup uskutočňuje s obsadeným vozidlom a návrat s prázdnym vozidlom za predpokladu, že miesto odchodu je na území štátu evidovaného vozidla;

c) príležitostná tranzitná preprava osôb;

d) tranzit prázdnych vozidiel evidovaných na území jednej zmluvnej strany územím druhej zmluvnej strany;

e) vstup a jazda prázdneho vozidla určeného na náhradu vozidla nespôsobilého na dopravu, pričom náhradné vozidlo môže pokračovať v ceste na základe povolenia alebo iného dokladu vystaveného pre poškodené vozidlo.

Článok 5

Pravidelná preprava

1. Pravidelná preprava musí byť povolená spoločnou dohodou príslušných orgánov oboch zmluvných strán, so súhlasom tranzitných štátov.

2. Každá zo zmluvných strán udelí povolenie na pravidelnú prepravu pre dopravný úsek na svojom vlastnom území.

3. V zásade sa budú povolenia udieľať na základe reciprocity.

4. Príslušné orgány určia spoločnou dohodou náležitosti pre vydávanie povolení, najmä dobu ich platnosti, početnosť prepráv, cestovný poriadok a určené tarify.

5. Povolenie podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany nemožno zrušiť alebo dočasne zastaviť bez predchádzajúceho vypočutia príslušného orgánu druhej zmluvnej strany.

II - PREPRAVA NÁKLADOV

Článok 6

Povoľovacie konanie a kontingent

1. S výnimkou ustanovenia článku 7 tejto Dohody sa môžu náklady prepravovať iba na základe povolenia vydaného vopred príslušnými orgánmi štátu, kde je vozidlo evidované, v mene príslušných orgánov druhej zmluvnej strany, v rámci kontingentov určených spoločnou dohodou príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

2. Pre každú cestu tam a späť a pre každé vozidlo sa vydá jedno povolenie.

3. Povolenia sú použiteľné počas kalendárneho roka, pre ktorý ich vydali príslušné orgány oboch zmluvných strán. Príslušný orgán jednej zmluvnej strany môže obmedziť trvanie platnosti povolení, ktoré dostal nevyplnené od príslušných orgánov druhej zmluvnej strany.

4. Povolenia sa vydávajú na meno dopravcu; môže ich použiť iba on a sú neprenosné.

5. Prepravu nákladov medzi tretím štátom a územím druhej zmluvnej strany môžu vykonať dopravcovia jednej zo zmluvných strán iba na základe predchádzajúceho osobitného povolenia udeleného príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Preprava vyňatá z povoľovacieho konania

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a) preprava nákladov na poskytovanie liečebnej starostlivosti v prípade naliehavej pomoci, najmä v prípade prírodných pohrôm;

b) preprava predmetov a umeleckých diel určených na výstavy a veľtrhy;

c) preprava materiálu, príslušenstva a zvierat určených pre divadelné, hudobné, filmové a cirkusové predstavenia alebo na športové a veľtržné účely;

d) preprava nákladov určených pre rozhlasové, filmové a televízne prenosy;

e) vstup a jazda vozidiel určených na poskytovanie technickej pomoci, ako aj preprava vozidiel nespôsobilých na jazdu;

f) vstup a jazda prázdneho vozidla určeného na náhradu vozidla nespôsobilého na dopravu, pričom náhradné vozidlo môže pokračovať v ceste na základe povolenia alebo iného dokladu vystaveného pre poškodené vozidlo;

g) pohrebná preprava.

III - SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Daňový systém

1. Nepravidelná preprava osôb oboch zmluvných strán je oslobodená od všetkých daní a poplatkov platných na území druhej zmluvnej strany.

2. Preprava nákladov uskutočnená dopravcami jednej zmluvnej strany podliehajú daniam a poplatkom platným na území druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Hmotnosť a rozmery vozidiel

1. Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery cestných vozidiel, zaväzuje sa každá zo zmluvných strán nepodrobovať vozidlá evidované na území druhej zmluvnej strany prísnejším obmedzeniam, než aké sa ukladajú vozidlám na vlastnom území.

2. Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla alebo nákladu presahujú medze prípustné na území druhej zmluvnej strany, musí sa vozidlo vybaviť osobitným povolením vydaným príslušným orgánom tejto zmluvnej strany.

V prípade, že toto povolenie vymedzuje pre jazdu vozidla určitú trasu, musí sa preprava vykonávať iba po tejto trase.

Článok 10

Priestupky

1. Dopravcovia, ktorí sa dopustia na území druhej zmluvnej strany závažných alebo opätovných priestupkov proti ustanoveniam tejto Dohody alebo proti zákonom a predpisom platným na uvedenom území a súvisiacim s cestnou dopravou a cestnou prevádzkou, podliehajú na žiadosť orgánov štátu, kde došlo k priestupku, jednému z týchto opatrení:

a) výstraha,

b) zákaz, dočasný (čiastočný alebo úplný), možnosti vykonávať prepravu na území zmluvnej strany, kde bol priestupok spáchaný.

2. Použitie opatrení uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí bez meškania ohlásiť príslušným orgánom zmluvnej strany, ktorá ich bude vyžadovať.

3. Ustanovenia tohto článku nevylučujú trestný postih podľa platných zákonov a predpisov štátu, kde bol priestupok spáchaný.

Článok 11

Kontrola dokladov

Povolenie a ostatné nevyhnutné doklady podľa tejto Dohody musia byť v príslušných vozidlách a musia sa na požiadanie predložiť každému orgánu oboch zmluvných strán, ktorý je oprávnený vyžiadať si ich predloženie.

Článok 12

Vnútroštátny právny poriadok

Otázky, ktoré nie sú upravené ani touto Dohodou ani medzinárodnými dohovormi, ktorých účastníkmi sú obe zmluvné strany, sa spravujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov každej zmluvnej strany.

Článok 13

Príslušné orgány

1. Každá zo zmluvných strán označí príslušné orgány, ktoré na jej území budú vykonávať opatrenia a riešiť otázky vzťahujúce sa na vykonávanie tejto Dohody.

2. Príslušné orgány budú tieto záležitosti prerokúvať v priamom styku.

Článok 14

Vykonávanie Dohody

1. Príslušné orgány oboch zmluvných strán upravia spôsob vykonávania tejto Dohody Protokolom.

2. Príslušný orgán jednej zo zmluvných strán môže požiadať o zvolanie Zmiešanej komisie na prerokovanie otázok týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

3. Zmiešaná komisia je oprávnená meniť Protokol.

IV - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Nadobudnutie platnosti a doba platnosti Dohody

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom ustanoveným výmenou diplomatických nót o jej schválení podľa vnútroštátnych právnych predpisov každej zmluvnej strany.

2. Táto Dohoda platí jeden rok odo dňa jej nadobudnutia platnosti a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie v lehote troch mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Lisabone dňa 28. júna 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Portugalskej republiky:

Vitor Sá Machado v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.