Vyhláška č. 96/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými

Čiastka 24/1980
Platnosť od 08.08.1980
Účinnosť od 23.08.1980
Uzavretie zmluvy 20.04.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom 12. februára 1980.

96

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. apríla 1980

o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými


Dňa 20. apríla 1979 bola v Mexiku podpísaná Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom 12. februára 1980.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZÁKLADNÁ DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojených štátov mexických vedené prianím rozvíjať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami, uzavreli túto Základnú dohodu o vedecko-technickej spolupráci:

Článok I

Zmluvné strany sa zaväzujú posilňovať a podporovať spoluprácu na úsekoch vedy a techniky a za týmto účelom budú v súlade so zámermi vedecko-technického rozvoja oboch krajín dojednávať dvojročné programy spolupráce v oblastiach spoločného záujmu.

Článok II

Vedecko-technická spolupráca podľa tejto Základnej dohody bude spočívať najmä:

1. vo výmene odborníkov, vedeckých pracovníkov, expertov a výskumných pracovníkov za účelom ich účasti na spoločných výskumných programoch a úlohách, výskumných programoch a úlohách druhej strany za účelom spolupráce pri výchove vedeckovýskumných pracovníkov a za účelom poskytovania odborného poradenstva pri výskumných programoch a úlohách;

2. vo výmene štipendistov vybraných príslušnými úradmi a organizáciami vysielajúcej strany na absolvovanie kurzov za účelom prehĺbenia vedomostí o pokroku vo vede a technológii;

3. v organizovaní spoločných výskumov v oblastiach spoločného záujmu;

4. vo výmene výskumných misií za účelom štúdia vybraných tém spoločného záujmu;

5. vo výmene vedecko-technických informácií a dokumentácie z oblastí a otázok spoločného záujmu;

6. vo výmene vedeckých a technických podkladov a vzoriek;

7. v organizácii vedeckých a technických zasadnutí, konferencií a seminárov o otázkach spoločného záujmu;

8. v akejkoľvek ďalšej činnosti vedecko-technickej spolupráce neuvedenej v predchádzajúcich bodoch, ktorá by sa mohla dohodnúť medzi inštitúciami alebo organizáciami poverenými zmluvnými stranami.

Článok III

S cieľom zabezpečiť systematickú a pravidelnú činnosť pri rozvoji vedecko-technickej spolupráce uskutočňovanej na základe tejto dohody sa obe strany zaväzujú:

1. spracúvať priamo alebo prostredníctvom organizácií poverených zmluvnými stranami alebo spoločne s nimi programy spolupráce v súlade s článkom I;

2. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní programov a úloh vedecko-technickej spolupráce brali do úvahy ciele určené v záujme rozvoja oboch krajín.

Článok IV

1. Zmluvné strany uľahčia odborníkom vysielaným druhou stranou za účelom akejkoľvek činnosti podľa tejto dohody vstup na svoje územie a výstup z neho.

2. Zmluvné strany tiež poskytnú potrebné zvýhodnenia pri dovoze zariadení a materiálov nevyhnutných na splnenie programov a úloh.

3. Zvýhodnenia podľa tohto článku sa budú poskytovať v súlade s platnými právnymi predpismi prijímajúcej krajiny.

Článok V

V záujme plnenia tejto dohody sa zmluvné strany dohodli zriadiť zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu, ktorá bude zložená zo zástupcov oboch krajín a ktorá sa bude schádzať raz za dva roky striedavo v Mexiku a v Československu s cieľom vypracúvať program príslušných činností a odporúčaní na zlepšenie rozvoja spolupráce.

Článok VI

Za účelom plnenia úloh zahrnutých do programov vyplývajúcich z tejto Základnej dohody budú strany dojednávať potrebné podmienky pri zasadnutí zmiešanej komisie.

Článok VII

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli splnené zákonné predpisy oboch krajín, podľa ktorých táto dohoda nadobudne platnosť.

Článok VIII

Táto dohoda bude platiť päť (5) rokov a bude sa považovať za mlčky predĺženú vždy o jeden rok, pokiaľ jedna zo strán neoznámi druhej strane diplomatickou nótou šesť mesiacov pred skončením príslušného obdobia platnosti svoj úmysel ju vypovedať.

Výpoveď tejto dohody neovplyvní plnenie úloh dohodnutých počas jej platnosti, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

Vyhotovené v meste Mexiko 20. apríla 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu Spojených štátov mexických:
Lic. Santiago Roel
minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.