Vyhláška č. 95/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách

Čiastka 24/1980
Platnosť od 08.08.1980 do31.08.1983
Účinnosť od 01.09.1980 do31.08.1983
Zrušený 87/1983 Zb.

95

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva národnej obrany

zo 16. júla 1980,

ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách

Federálne ministerstvo národnej obrany vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie § 86 písm. a) a b) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách.

Vojenské vysoké školy sú neoddeliteľnou súčasťou československej výchovno-vzdelávacej sústavy a najvyšším stupňom vojenskej školskej sústavy. Plnia významné úlohy pri budovaní Československej ľudovej armády a pri zvyšovaní jej bojovej a politickej pripravenosti.

Náročné úlohy budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti a zabezpečovania jej obrany kladú zvýšené nároky na pripravenosť vojenských kádrov a tým aj na činnosť vojenských vysokých škôl.

Úlohou vojenských vysokých škôl je najmä

a) v súlade s vojenskou politikou Komunistickej strany Československa, vlasteneckým a internacionálnym poslaním Československej ľudovej armády vo zväzku armád Varšavskej zmluvy, s cieľmi komunistickej výchovy a s najnovšími poznatkami vedy, vojenstva a techniky pripravovať politicky a odborne vzdelaných, ideovo pevných a morálne vyspelých absolventov na zastávanie náročných funkcií v Československej ľudovej armáde,

b) rozvíjať výchovno-vzdelávaciu prácu, vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť a tak sa podieľať na rozvoji vedy a techniky podľa potrieb Československej ľudovej armády.


§ 1

Vojenské vysoké školy a fakulty

Podľa § 86 písm. a) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) sa ustanovuje:

(1) Vojenskými vysokými školami univerzitného smeru sú:

a) Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda v Bratislave s fakultami:

- vojensko-politickou fakultou postgraduálnej prípravy,

- vojensko-politickou fakultou vysokoškolskej prípravy.

Absolventi končia štúdium podľa § 43 zákona vykonaním štátnej záverečnej skúšky. V nadväznosti na skončené štúdium môžu vykonať štátnu rigoróznu skúšku. Po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky im vysoká škola priznáva podľa § 44 ods. 2 písm. f) zákona titul „doktor sociálno-politických vied“ (v skratke „RSDr.“). Vysoká škola môže priznať titul aj podľa § 44 ods. 3 zákona bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky.

b) Vojenský lekársky výskumný a doškoľovací ústav Jana Evangelistu Purkyně v Hradci Králové.

Absolventi študijných odborov všeobecné lekárstvo a stomatológia končia štúdium podľa § 42 ods. 1 zákona vykonaním štátnej rigoróznej skúšky. Vysoká škola im priznáva podľa § 42 ods. 2 zákona titul „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.").

Absolventi študijného odboru všeobecná farmácia končia štúdium podľa § 43 zákona vykonaním štátnej záverečnej skúšky. V nadväznosti na skončené štúdium môžu vykonať štátnu rigoróznu skúšku. Po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky im vysoká škola priznáva podľa § 44 ods. 2 písm. e) zákona titul „doktor farmácie" (v skratke „PharmDr.“). Vysoká škola môže priznať titul aj podľa § 44 ods. 3 zákona bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky.

(2) Vojenskými školami technického smeru sú:

a) Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne s fakultami:

- fakultou vševojskovou, druhov vojsk a služieb postgraduálnej prípravy,

- vojensko-inžinierskou fakultou,

- zahraničnou fakultou.

Fakulta vševojsková, druhov vojsk a služieb postgraduálnej prípravy poskytuje v organizátorsko-ekonomických študijných odboroch postgraduálne vzdelanie aj ekonomického smeru.

b) Vysoká vojenská škola pozemného vojska trojnásobného hrdinu ČSSR a hrdinu ZSSR armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na Morave s fakultami:

- vševojskovou fakultou,

- fakultou druhov vojsk.

c) Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach s fakultami:

- veliteľsko-inžinierskou fakultou,

- vojensko-inžinierskou fakultou.

d) Vysoká vojenská technická škola Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši s fakultami:

- fakultou protilietadlovej techniky protivzdušnej obrany štátu,

- fakultou rádiolokácie a automatizovaných systémov velenia,

- fakultou protivzdušnej obrany pozemného vojska,

- spojovacou fakultou.

e) Vojenská fakulta Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline.

(3) Vojenská vysoká škola ekonomického smeru je:

Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia hrdinu ČSSR Jana Švermu v Žiline.

(4) Absolventi vojenských vysokých škôl technického a ekonomického smeru končia štúdium podľa § 41 ods. 1 zákona vykonaním štátnej záverečnej skúšky. Vysoké školy im priznávajú podľa § 41 ods. 2 zákona titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).

§ 2

Študijné odbory a dĺžka štúdia

Podľa § 86 písm. b) zákona sa v prílohe ustanovujú študijné odbory a dĺžka riadneho štúdia pre jednotlivé študijné odbory na vojenských vysokých školách.


§ 3

Zrušujú sa:

1. vyhláška ministra národnej obrany č. 90/1966 Zb., ktorou sa uverejňuje výpis z rozkazu prezidenta republiky na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl,

2. vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 16/1973 Zb. o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl,

3. vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 133/1979 Zb. o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl,

4. rozkaz ministra národnej obrany č. 16 z 12. septembra 1966 na zabezpečenie Rozkazu prezidenta republiky z 9. septembra 1966 „Ustanovenia na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl“, registrovaný v čiastke 39/1966 Zb.,

5. smernice Ministerstva národnej obrany pre rigorózne skúšky na Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda (rigorózny poriadok), registrované v čiastke 26/1967 Zb.,

6. smernice Ministerstva národnej obrany pre priznávanie titulov absolventom Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách a Rozkazu prezidenta republiky č. 15/1966, registrované v čiastke 26/1967 Zb.,

7. oznámenie Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva národnej obrany o vojenských vysokých školách, čiastka 38/1961 Ú. l.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Prvý námestník ministra:

generálplukovník Ing. Rusov v. r.


Príloha § 2 vyhlášky č. 95/1980 Zb.

Sústava študijných odborov a dĺžka riadneho štúdia na vojenských vysokých školách

Číselný znak1)HLAVNÁ SKUPINA
Skupina odborov
Odbor štúdia
Dĺžka riadneho štúdia (v rokoch)Štúdium na vojenských vysokých školách (fakultách) smer
štúdium dennéštúdium popri zamestnaní
12345
2, 3TECHNICKÉ VEDY A NÁUKY
VOJENSKO-INŽINIERSKE ODBORY2)
VOJENSKÉ PRIEMYSELNÉ ODBORY3)
23Strojárstvo a ostatná kovovýroba
23-51-8Ženijný strojový56technický
23-53-8Tankový a automobilový3)56technický
23-54-8Výzbrojno-technický3)56technický
23-55-8Letecký strojový3)56technický
26Elektrotechnika
26-52-8Rádiolokácia56technický
26-53-8Vojenská spojovacia technika56technický
26-54-8Letecký elektrotechnický3)56technický
26-56-8Automatizácia velenia - elektronické počítače56technický
26-57-8Inžinierska služba protiletadlovej techniky56technický
26-58-8Výzbrojno-elektrotechnický3)56technický
26-59-8Automatizované systémy velenia56technický
28Technická chémia
28-41-8Vojenská chémia45technický
36Stavebníctvo, geodézia a kartografia
36-36-8Geodézia a kartografia56technický
36-38-8Vojenské stavby56technický
37Doprava, pošty a telekomunikácie
37-31-8Stavba a obnova železníc56technický
37-32-8Stavba a obnova cestnej siete56technický
37-33-8Vojenská doprava56technický
39Špeciálne technické odbory
39-60-8Vojenská poveternostná služba56technický
5LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY A NÁUKY
51-17-8Stomatológia5-univerzitný
51-41-8Všeobecné lekárstvo6-univerzitný
51-15-8Všeobecná farmácia45univerzitný
6, 7SPOLOČENSKÉ VEDY, NÁUKY A SLUŽBY
62-60-8Ekonomika armády45ekonomický
87-11-8Vojensko-politický45univerzitný
75-01-8Vojensko-pedagogický45univerzitný
9VOJENSKÉ VEDY
VELITEĽSKO-INŽINIERSKE ODBORY
91-30-8Motostrelecký45technický
91-31-8Tankový45technický
91-33-8Prieskumný45technický
91-35-8Raketového vojska a delostrelectva45technický
91-36-8Vojska PVO pozemného vojska45technický
91-37-8Ženijný45technický
91-39-3Spojovací45technický
91-43-8Vojska PVO štátu45technický
91-47-8Letecký45technický
91-49-8Letecký pilotský45technický
91-57-8Rádiotechnický45technický
ODBORY POSTGRADUÁLNEHO ŠTÚDIA
96-01-8Veliteľsko-štábny3-technický
97-60-8Inžiniersko-štábny2-technický
98-70-8Organizátorsko-ekonomický2-ekonomický
Špecializácia vševojskové tylo3-ekonomický

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov.

2) Dĺžka štúdia vo vojensko-inžinierskych odboroch je určená pre štúdium absolventov civilných stredných škôl, vojenských gymnázií, jednoročných maturitných kurzov a absolventov vojenských stredných odborných škôl bez praxe. U absolventov ročných a dvojročných dôstojníckych škôl a vojenských stredných odborných škôl s praxou je vo všetkých uvedených odboroch dĺžka denného štúdia 4 roky, dĺžka štúdia popri zamestnaní 5 rokov.

3) V uvedených vojenských priemyselných študijných odboroch sa môžu pripravovať aj poslucháči pre potreby závodov so špeciálnou výrobou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.