Vyhláška č. 93/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v námornej doprave

Čiastka 23/1980
Platnosť od 30.07.1980
Účinnosť od 14.08.1980
Uzavretie zmluvy 03.11.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňa 19. decembra 1979.

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. marca 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v námornej doprave


Dňa 3. novembra 1978 bola v New Delhi podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v námornej doprave. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňa 19. decembra 1979.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v námornej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky,

prajúc si rozvíjať a posilňovať vzťahy medzi oboma krajinami v oblasti námornej dopravy a námorných služieb,

odvolávajúc sa na Obchodnú a platobnú dohodu medzi oboma krajinami zo 4. decembra 1974,

majúc na zreteli odporúčania Spoločného československo-indického výboru pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu,

berúc do úvahy zemepisnú polohu Československej socialistickej republiky, ktorá je vnútrokontinentálnou krajinou a musí teda používať námorné prístavy tretích krajín,

sa dohodli takto:

Článok 1

1. Spolupráca medzi oboma krajinami v námornej doprave bude založená na zásadách zvrchovanej rovnosti, národných záujmov a vzájomnej výhodnosti a pomoci.

2. Ustanovenia tejto Dohody sa budú uplatňovať v dvojstrannej námornej doprave medzi stranami.

Článok 2

1. V súlade s článkom 1 tejto Dohody obe strany súhlasia v záujme podpory vzájomného obchodu s napomáhaním účasti svojich lodí na prepravách tovaru medzi oboma krajinami.

2. Strany budú napomáhať rozvoj námorných služieb medzi prístavmi vymenovanými Československom a prístavmi Indie a rozvíjať vzájomné kontakty medzi svojimi organizáciami zodpovednými za vykonávanie námornej dopravy.

Článok 3

1. Výraz „loď“ zmluvnej strany bude znamenať akúkoľvek obchodnú loď plávajúcu pod vlajkou onej strany, alebo najatú na čas príslušnými námornými organizáciami ktorejkoľvek zo strán v súlade s jej zákonmi.

2. Tento výraz nezahŕňa vojnové lode a rybárske lode oboch strán.

3. Výraz „člen posádky“ obchodnej lode bude znamenať akúkoľvek osobu skutočne zamestnanú výkonom funkcie na lodi počas cesty a zapísanú do zoznamu posádky.

4. Prístavy vymenované Československom podľa článku 2 sú prístavy vymenované príslušnými československými organizáciami.

Článok 4

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú náležite prihliadať na zemepisnú polohu Československej socialistickej republiky a na kapacitu československých lodí práve tak, ako na z toho vyplývajúcu nevyhnutnosť využívať dopravu tovaru loďmi tretích krajín, najmä tých, ktorých námornými prístavmi tovar prechádza a ktorých lode udržiavajú námorné dopravné spojenie medzi vlastnými prístavmi a prístavmi Indie, v spolupráci s indickými líniovými spoločnosťami.

2. Pri uznaní uvedenej zásady súhlasia obe strany s vyhradením primeraného podielu svojho národného tovaru lodiam tretej vlajky, najmä tým, cez prístavy ktorých sa národný tovar dopravuje.

3. Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že organizácie oboch strán, ktoré sa zaoberajú námornou dopravou, majú právo podieľať sa rovnakým dielom na prepravách národného tovaru prepravovaného medzi oboma krajinami, v súlade s výhradou uvedenou v bode 2 tohto článku.

Článok 5

1. Strany poverujú ČECHOFRACHT, Praha za československú stranu a SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD., Bombay za indickú stranu úlohou koordinovať činnosti vyplývajúce z tejto Dohody.

2. Každá národná námorná linka bude mať v prevádzke a správe svoje lode zaradené do tejto služby nezávisle a bude prijímať plnú zodpovednosť za finančné výsledky takýchto operácií práve tak, ako za nároky, ktoré v dôsledku prevádzky lodí môžu vzniknúť.

3. Každá zo strán môže oznámením druhej strane, ak je to nevyhnutné, vymenovať namiesto prv uvedenej ktorúkoľvek inú organizáciu.

Článok 6

Každá zo strán sa vyvaruje súťaže s loďmi druhej strany vo svojom obchode s tretími krajinami a upustí od takých činností, ktoré škodia rastu a využívaniu obchodného loďstva druhej strany.

Článok 7

Každá strana môže zriadiť zastúpenie svojich námorných spoločností na území druhej strany v súlade so zákonmi danej krajiny.

Článok 8

1. Lode ktorejkoľvek zo strán, naložené alebo bez nákladov, budú pri vstupe do prístavov druhej krajiny, pri pobyte v nich alebo pri ich opustení požívať najvyššie výhody zaručené jej zákonmi, pravidlami a predpismi pre lode plávajúce pod vlajkami tretích krajín. Táto zásada sa nebude týkať lodí vykonávajúcich pobrežnú plavbu.

2. Strany sa budú usilovať o prijatie účinných opatrení majúcich za cieľ poskytnutie pomoci lodiam vo svojich prístavoch, najmä pokiaľ ide o dodávky pohonných látok, náhradných dielcov, obstarávanie potravín atď., opravy a dokovanie, jednoduché formality odbavenia lodí a striedanie posádok.

Článok 9

Všetky lodné dokumenty včítane tých, ktoré sa vzťahujú na národnosť, registráciu, tonáž a prehliadku, vystavené alebo uznané jednou stranou, bude uznávať aj druhá strana.

Článok 10

Ak loď jednej zo strán stroskoce, narazí na plytčinu, je vrhnutá na breh alebo utrpí akúkoľvek ďalšiu nehodu, loď, náklad, posádka a cestujúci dostanú na území druhej strany tú istú pomoc, ktorá sa poskytuje jej národným lodiam, nákladu, posádke a cestujúcim. Toto podlieha príslušným zákonom a medzinárodným záväzkom každej zo strán.

Článok 11

Všetky platby medzi oboma krajinami, ktoré sa vzťahujú na dopravu po mori, sa budú uskutočňovať v súlade s ustanoveniami platobnej dohody platnej medzi oboma krajinami.

Článok 12

Z námorného dopravného československých lodí nebudú indické úrady ukladať ani vyberať indickú daň z príjmov na základe reciprocity.

Článok 13

Všetky nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami týkajúce sa plnenia tejto Dohody sa budú riešiť rokovaním.

Článok 14

1. Všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania námorných služieb medzi oboma krajinami budú prerokúvať poverené organizácie oboch krajín, ktoré budú na tento účel uzavierať dohody na vymedzené obdobia.

2. Takéto dohody sa budú zaoberať najmä takými záležitosťami, ako je hustota odchodov lodí, vymenúvanie nakladacích a vykladacích prístavov, dopravných sadzieb a ostatných podrobností majúcich súvislosť s námornými dopravnými službami.

Článok 15

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená v súlade s ústavnými predpismi oboch strán a zostane v platnosti 5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa Dohoda automaticky predĺži vždy o jeden rok, pokiaľ nebude písomne vypovedaná jednou zo strán 6 mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti.

Spísané a podpísané v New Delhi 3. novembra 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

František Mareš v. r.

Za vládu

Indickej republiky:

S. Y. Ranade v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené