Vyhláška č. 92/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Čiastka 23/1980
Platnosť od 30.07.1980
Účinnosť od 14.08.1980
Uzavretie zmluvy 03.04.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 17. decembra 1979.

92

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. marca 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci


Dňa 3. apríla 1979 bola v Adene podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 17. decembra 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej ľudovodemokratickej republiky (ďalej označené ako zmluvné strany), prajúc si upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a podporovať vedeckú a technickú spoluprácu v záujme rozvoja národného hospodárstva oboch krajín, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany, majúc na zreteli vzájomnú výhodnosť a vzájomné rešpektovanie zvrchovanosti oboch krajín, sa budú prostredníctvom svojich príslušných organizácií usilovať o rozvoj vzťahov v oblasti techniky, vedy, výchovy a v zdravotníctve.

Článok 2

Zmluvné strany uľahčia v oblastiach uvedených v článku 1 tejto Dohody výmenu a návštevy technických a výskumných pracovníkov, poskytovanie teoretického a praktického výcviku a zamestnávania expertov druhej krajiny pri rešpektovaní platných ustanovení a možností oboch krajín.

Článok 3

Obe zmluvné strany umožnia odborníkom druhej strany, ktorí o to prejavia záujem, účasť na kongresoch, sympóziách, vedeckých konferenciách, seminároch atď. organizovaných ich krajinami.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať výmenu písomných informácií a materiálov obsahujúcich výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach uvedených v článku 1 tejto Dohody.

Článok 5

Každá zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť v súlade s platnými zákonmi vo svojej krajine všetku nevyhnutnú pomoc štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany, ktorí sa zdržiavajú na jej území v súvislosti s úspešným vykonávaním úloh v rámci tejto Dohody.

Článok 6

Každá zmluvná strana urobí všetko, aby experti druhej zmluvnej strany, ktorí plnia svoje úlohy podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany, požívali rovnaké výhody, aké sa poskytujú expertom akejkoľvek tretej krajiny.

Článok 7

Na rozsahu a podmienkach vedeckej a technickej spolupráce včítane úrovne a spôsobu odmieňania sa dohodnú Polytechna z československej strany a Ministerstvo plánovania z jemenskej strany. Na tento cieľ sa na každé dva roky zostaví vykonávací program.

Článok 8

Všetky osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody sa vo svojej činnosti budú spravovať podmienkami ustanovenými na plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných záležitostí.

Článok 9

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že osobitné vedomosti získané v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody neodovzdá tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Ustanovenia tejto Dohody sa nebudú vzťahovať na expertov, technikov, úradníkov a ostatné osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán podľa individuálnych kontraktov, ktorých predmetom sú dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb spojených s takými dodávkami tovaru.

Článok 11

Obe zmluvné strany sa na výslovnú žiadosť ktorejkoľvek z nich budú radiť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 12

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená príslušnými úradmi zmluvných strán.

Táto Dohoda bude platiť päť rokov; potom sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden ďalší rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane tri mesiace vopred, že si praje Dohodu ukončiť.

V prípade ukončenia platnosti tejto Dohody sa zmluvné strany pred ukončením jej platnosti dohodnú na spôsobe ukončenia projektov začatých v rámci tejto Dohody.

Táto Dohoda bola vyhotovená vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Vyhotovené a podpísané v Adene 3. apríla 1979.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Josef Kočí v. r.

Za vládu Jemenskej ľudovodemokratickej republiky:

Othman Abdul Gabbar v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené