Nariadenie vlády č. 89/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách

Čiastka 23/1980
Platnosť od 30.07.1980 do31.05.1986
Účinnosť od 01.09.1980 do31.05.1986
Zrušený 33/1986 Zb.

89

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 26. júna 1980

o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 3 a § 33 ods. 1 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Sústava študijných odborov a dĺžka riadneho štúdia na vysokých školách v jednotlivých študijných odboroch v dennom štúdiu a v štúdiu popri zamestnaní sa ustanovujú v prílohe tohto nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Dr. Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 89/1980 Zb.

SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A DĹŽKA RIADNEHO ŠTÚDIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Číselný znak*)HLAVNÁ SKUPINA
Skupina odborov
Študijný odbor
Dĺžka riadneho štúdia v rokochŠtúdium na vysokých školách (fakultách)
smer
v dennom štúdiuv štúdiu popri zamestnaní
12345
1PRÍRODNÉ VEDY
11Fyzikálno-matematické vedy
11-04-8Matematická analýza56univerzitný
11-05-8Približné a numerické metódy56univerzitný
11-06-8Pravdepodobnosť a matematická štatistika56univerzitný
11-08-8Teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov56univerzitný
11-63-8Fyzika hraničných odborov56univerzitný
11-64-8Fyzika pevných látok56univerzitný
11-65-8Fyzikálna elektronika a optika56univerzitný
11-66-8Biofyzika a chemická fyzika56univerzitný
11-67-8Jadrová fyzika56univerzitný
12Geologické vedy
12-05-8Geochémia, základná a ložisková geológia56univerzitný
12-07-8Inžinierska geológia, hydrogeológia a úžitková geofyzika56univerzitný
13Geografické vedy
13-11-8Fyzická geografia a kartografia56univerzitný
13-12-8Ekonomická a regionálna geografia56univerzitný
13-13-8Geografia a kartografia56univerzitný
14Chemické vedy
14-01-8Anorganická chémia56univerzitný
14-02-8Organická chémia56univerzitný
14-03-8Analytická chémia56univerzitný
14-04-8Fyzikálna chémia56univerzitný
14-07-8Jadrová chémia56univerzitný
14-10-8Biochémia56univerzitný
15Biologické vedy
15-01-8Všeobecná biológia56univerzitný
15-02-8Molekulárna biológia a genetika56univerzitný
15-30-8Systematická biológia56univerzitný
16Ochrana životného prostredia
16-01-8Ochrana prírodného prostredia56univerzitný
2, 3TECHNICKÉ VEDY A NÁUKY
21Baníctvo a banícka geológia
21-10-8Hĺbkové dobývanie ložísk46technický
21-11-8Lomové dobývanie úžitkových surovín46technický
21-21-8Banícka geológia a geologický prieskum46technický
21-22-8Výstavba baní a geotechnika46technický
21-23-8Úprava nerastných surovín46technický
21-24-8Ekonomika a riadenie baníctva46technický
21-30-8Automatizované systémy riadenia v baníctve46technický
21-31-8Učiteľstvo odborných baníckych a geologických predmetov56technický
22Hutníctvo
22-11-8Hutníctvo železa46technický
22-12-8Hutníctvo neželezných kovov46technický
22-14-8Náuka o kovoch a tvarovanie kovov46technický
22-16-8Ekonomika a riadenie hutníctva46technický
22-20-8Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v hutníctve46technický
22-34-8Zlievačstvo46technický
22-35-8Učiteľstvo odborných hutníckych predmetov56technický
23Strojárstvo a ostatná kovovýroba
23-07-8Strojárska technológia46technický
23-15-8Tepelné a jadrové stroje a zariadenia56technický
23-16-8Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia56technický
23-20-8Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu56technický
23-21-8Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel56technický
23-22-8Strojové zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo56technický
23-25-8Lietadlová technika56technický
23-32-8Zlievačská technológia46technický
23-35-8Dopravná a manipulačná technika56technický
23-36-8Strojové zariadenie baní a hutí56technický
23-37-8Prístrojová, regulačná a automatizačná technika56technický
23-38-8Ekonomika a riadenie strojárskej výroby46technický
23-40-8Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve46technický
23-41-8Učiteľstvo odborných strojárskych predmetov56technický
26Elektrotechnika
26-01-8Elektrotechnológia56technický
26-15-8Technická kybernetika56technický
26-20-8Elektronické počítače56technický
26-25-8Rádiotechnika56technický
26-26-8Telekomunikačná technika56technický
26-30-8Mikroelektronika56technický
26-32-8Silnoprúdová elektrotechnika56technický
26-34-8Elektroenergetika56technický
26-37-8Ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky56technický
26-40-8Automatizované systémy riadenia v elektrotechnike a ich projektovanie56technický
26-41-8Učiteľstvo odborných elektrotechnických predmetov56technický
27Technická chémia silikátov
27-06-8Technológia silikátov46technický
28Technická chémia
28-05-8Technológia vody46technický
28-08-8Chemická technológia kovových a špeciálnych anorganických materiálov46technický
28-10-8Technológia výroby a spracovanie polymérov46technický
28-11-8Technológia celulózy, papiera a textilu46technický
28-15-8Technológia anorganických výrob46technický
28-16-8Technológia organických výrob46technický
28-24-8Chemické a energetické spracovanie palív46technický
28-27-8Technická, fyzikálna a analytická chémia46technický
28-28-8Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob46technický
28-29-8Ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu46technický
28-33-8Automatizované systémy riadenia chemických a potravinárskych výrob46technický
28-34-8Učiteľstvo odborných chemických predmetov56technický
29Potravinárstvo
29-02-8Kvasná chémia a biologické inžinierstvo46technický
29-21-8Chémia a technológia sacharidov46technický
29-23-8Technológia mlieka a tukov46technický
29-24-8Konzervácia potravín a technológia mäsa46technický
29-30-8Učiteľstvo odborných potravinárskych a biochemických predmetov56technický
31Textil a odevníctvo
31-12-8Technológia textilu a odevníctva46technický
31-15-8Ekonomika a riadenie spotrebného priemyslu46technický
31-20-8Automatizované systémy riadenia v spotrebnom priemysle46technický
31-25-8Učiteľstvo odborných textilných a odevníckych predmetov56technický
32Spracovanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi
32-11-8Technológia kože, plastov a gumy46technický
33Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
33-01-8Technológia dreva46technický
33-15-8Ekonomika a riadenie drevárskeho priemyslu46technický
35Architektúra
35-10-8Architektúra56technický
35-12-8Urbanizmus a územné plánovanie56technický
36Stavebníctvo, geodézia a kartografia
36-32-8Pozemné stavby46technický
36-33-8Priemyselná výroba stavebných hmôt a dielcov46technický
36-34-8Konštrukcie a dopravné stavby56technický
36-35-8Vodné hospodárstvo a vodné stavby56technický
36-36-8Geodézia a kartografia46technický
36-37-8Ekonomika a riadenie stavebníctva46technický
36-40-8Automatizované systémy riadenia v stavebníctve46technický
36-45-8Učiteľstvo odborných predmetov (stavebníctvo a zememeračstvo)56technický
37Doprava, pošty a telekomunikácie
37-10-8Stavebná údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií46technický
37-11-8Stavebná údržba a rekonštrukcia tratí46technický
37-12-8Prevádzka a údržba dráhových vozidiel46technický
37-13-8Elektrická trakcia a energetika v doprave56technický
37-14-8Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave56technický
37-15-8Technická prevádzka telekomunikácií56technický
37-16-8Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy46technický
37-17-8Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy46technický
37-18-8Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy46technický
37-19-8Prevádzka a ekonomika spojov46technický
37-22-8Kybernetika v doprave a spojoch56technický
37-25-8Učiteľstvo odborných dopravných (spojových) predmetov56technický
39Špeciálne technické odbory
39-05-8Aplikovaná mechanika56technický
39-10-8Matematické inžinierstvo56technický
39-39-8Jadrové inžinierstvo56technický
39-40-8Fyzikálne inžinierstvo56technický
39-41-8Technika požiarnej ochrany a bezpečnosti priemyslu46technický
39-55-8Automatizované systémy riadenia v investičnej výstavbe56technický
4POĽNOHOSPODÁRSKO-LESNÍCKE A VETERINÁRSKE VEDY A NÁUKY
41Poľnohospodársko-lesnícke vedy
41-41-8Fytotechnika45pôdohospodársky
41-42-8Záhradníctvo45pôdohospodársky
41-43-8Zootechnika45pôdohospodársky
41-44-8Poľnohospodárske meliorácie45pôdohospodársky
41-45-8Mechanizácia poľnohospodárstva45pôdohospodársky
41-46-8Prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva45pôdohospodársky
41-47-8Sadovníctvo a krajinárstvo45pôdohospodársky
41-48-8Lesné inžinierstvo4-pôdohospodársky
41-52-8Tropické a subtropické poľnohospodárstvo45pôdohospodársky
41-55-8Automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve45pôdohospodársky
41-60-8Učiteľstvo odborných poľnohospodárskych (lesníckych) predmetov56pôdohospodársky
43Veterinárske vedy
43-20-8Všeobecné veterinárske lekárstvo5-univerzitný
43-25-8Veterinárske lekárstvo - hygiena potravín56univerzitný
43-30-8Učiteľstvo odborných veterinárskych predmetov56univerzitný
5LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY A NÁUKY
51Lekárske vedy
51-17-8Stomatológia5-univerzitný
51-41-8Všeobecné lekárstvo6-univerzitný
51-42-8Detské lekárstvo6-univerzitný
51-43-8Hygiena6-univerzitný
52Farmaceutické vedy
52-15-8Všeobecná farmácia45univerzitný
52-16-8Klinická farmácia5-univerzitný
52-17-8Technologická farmácia45univerzitný
52-20-8Učiteľstvo odborných farmaceutických predmetov56univerzitný
6, 7SPOLOČENSKÉ VEDY, NÁUKY A SLUŽBY
61Filozofické vedy
61-01-8Marxisticko-leninská filozofia (v kombinácii s politickou ekonómiou alebo odborom prírodných vied)56univerzitný
61-02-8Marxisticko-leninská filozofia45univerzitný
61-21-8Marxisticko-leninská sociológia45univerzitný
62Ekonomické vedy
62-01-8Politická ekonómia45ekonomický a univerzitný
62-31-8Národohospodárske plánovanie45ekonomický a technický
62-32-8Ekonomika priemyslu45ekonomický a technický
62-33-8Ekonomika poľnohospodárstva45ekonomický
62-34-8Ekonomika dopravy a spojov45ekonomický
62-35-8Financie45ekonomický
62-36-8Ekonomicko-matematické výpočty45ekonomický
62-37-8Ekonomické informácie a kontrola45ekonomický
62-38-8Ekonomika vnútorného obchodu45ekonomický
62-39-8Ekonomika zahraničného obchodu45ekonomický
62-40-8Systémové inžinierstvo45ekonomický a technický
62-41-8Ekonomická štatistika45ekonomický
62-42-8Ekonomika služieb a cestovného ruchu45ekonomický
62-45-8Investície a vedecko-technický rozvoj45ekomomický
62-50-8Automatizované systémy riadenia v ekonomike45ekonomický
62-55-8Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov56ekonomický
67Politické vedy
67-01-8Vedecký komunizmus (v kombinácii s politickou ekonómiou alebo históriou)56univerzitný
67-02-8Vedecký komunizmus45univerzitný
67-15-8Vedecký ateizmus45univerzitný
68Právne vedy
68-35-8Právo45univerzitný
71Historické vedy
71-03-8Archeológia45univerzitný
71-05-8Národopis45univerzitný
71-10-8História45univerzitný
71-20-8Archívnictvo45univerzitný
72Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
72-22-8Žurnalistika45univerzitný
72-36-8Vedecké informácie a knihovníctvo45univerzitný
73Filologické vedy
73-21-8Český - slovenský jazyk a literatúra45univerzitný
73-22-8Moderná filológia45univerzitný
73-23-8Klasická filológia45univerzitný
73-24-8Orientalistika56univerzitný
73-30-8Prekladateľstvo a tlmočníctvo45univerzitný
74Vedy o telesnej kultúre
74-01-8Telesná výchova a šport (trénerstvo, metodika a rehabilitácia)45univerzitný
75Pedagogické vedy
75-01-8Pedagogika45univerzitný
75-22-8Výchova a vzdelávanie dospelých45univerzitný
75-45-8Starostlivosť o chorých45univerzitný
76Učiteľstvo
76-11-8Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy45univerzitný
76-12-8Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov56univerzitný
76-25-8Učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť45univerzitný
76-37-8Učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy56univerzitný
76-38-8Učiteľstvo pre ľudové školy umenia-5univerzitný
76-40-8Učiteľstvo pre materské školy45univerzitný
76-41-8Vychovávateľstvo45univerzitný
77Psychologické vedy
77-01-8Psychológia45univerzitný
8VEDY A NÁUKY O UMENÍ
81Vedy o umení
81-01-8Marxisticko-leninská estetika45univerzitný
81-21-8Veda o výtvarnom umení45univerzitný
81-25-8Hudobná veda45univerzitný
81-31-8Divadelná a filmová veda45umelecký a univerzitný
81-35-8Teória kultúry45univerzitný
82Umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba
82-11-8Hudobné umenie
- skladba55umelecký
- dirigovanie55umelecký
- operná réžia55umelecký
- spev44umelecký
- klávesové nástroje44umelecký
- strunové nástroje44umelecký
- dychové nástroje44umelecký
82-12-8Tanečné umenie
- choreografia44umelecký
- teória44umelecký
- pedagogika tanečného umenia44umelecký
82-13-8Divadelné a rozhlasové umenie
- réžia55umelecký
- dramaturgia55umelecký
- herectvo44umelecký
- bábkárstvo44umelecký
- scénografia55umelecký
- organizácia a riadenie44umelecký
82-14-8Filmové a televízne umenie
- réžia55umelecký
- dramaturgia a scenáristika55umelecký
- dokumentárna tvorba55umelecký
- kamera55umelecký
- strihové skladba44umelecký
- umelecká fotografia44umelecký
- produkcia a riadenie44umelecký
82-15-8Architektonická tvorba6-umelecký
82-16-8Výtvarné umenie
- maliarstvo6-umelecký
- sochárstvo6-umelecký
- grafika6-umelecký
- úžitková grafika6-umelecký
- priemyselné výtvarníctvo6-umelecký
82-17-8Reštaurátorstvo výtvarných diel6-umelecký
82-20-8Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov (hudobné, tanečné, divadelné, rozhlasové, filmové a televízne umenie)56umelecký

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.