Vyhláška č. 84/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru

(v znení č. 76/1984 Zb.)

Čiastka 21/1980
Platnosť od 15.07.1980 do31.07.1986
Účinnosť od 01.09.1984 do31.07.1986
Zrušený 45/1986 Zb.

84

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 30. júna 1980,

ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanovuje podľa § 41 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


§ 1

(1) Dovážaný neobchodný tovar (ďalej len „tovar“) podlieha clu, ktoré sa vymeriava podľa sadzieb určených colným sadzobníkom neobchodného tovaru uvedeným v prílohe.

(2) Ak sa vymeriava clo z neobchodného tovaru podľa ceny, je základom tuzemská maloobchodná cena rovnakého alebo podobného tovaru.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 6/1969 Zb. o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júlom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Príloha vyhlášky č. 84/1980 Zb.

Colný sadzobník neobchodného tovaru

PoložkaPomenovanie tovaruSadzba
1Poživatiny, obiloviny, okopaniny, krmoviny a nealkoholické nápojebez cla
2Alkoholické nápoje
a) liehoviny40 % z ceny
b) ostatné alkoholické nápoje10 % z ceny
3Tabak a tabakové výrobky20 % z ceny
4Priemyselný tovar
a) motorové vozidlá s obsahom - do 1 600 cm3 25 Kčs á 1 cm3 - od 1 601 cm3 do 1 800 cm3 30 Kčs á 1 cm3 - od 1 801 cm3 vyššie 35 Kčs á 1 cm3
b) súčasti motorových vozidiel50 % z ceny
c) detské hračky, športové náradie a športové potreby všetkých druhov10 % z ceny
d) stolné, vreckové, náramkové a náhrdelníkové kalkulačky
(aj s časomerným zariadením) osobné počítače, mikropočítače,
ak nie sú súčasťou iného zariadenia, a stavebnice
mikroelektronických obvodov a súčiastok pre sebavzdelávanie a hry
15 % z ceny
e) detské hračky, športové náradie a športové potreby všetkých druhov30 % z ceny
5Knihy, tlačoviny, časopisy, hudobniny, nálepky a mince na zberateľské účely,
spisy, diapozitívy, fotografie, poštové známky
bez cla
6Ostatný tovar v tomto sadzobníku výslovne nemenovaný40 % z ceny

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené