Vyhláška č. 72/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky

Čiastka 19/1980
Platnosť od 01.07.1980 do30.04.2004
Účinnosť od 16.07.1980 do30.04.2004
Uzavretie zmluvy 17.04.1979
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 2. januára 1980.

72

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. februára 1980

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky

Dňa 17. apríla 1979 bola v Paname podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 2. januára 1980.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Panamskej republiky, prajúc si prispievať k rozvoju a upevňovaniu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany si budú poskytovať zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu.

Ustanovenia tohto článku sa nebudú vzťahovať:

a) na výhody a výsady, ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným krajinám s cieľom uľahčiť pohraničný obchod;

b) na výhody, ktoré vyplývajú z colných zmlúv a dohôd alebo mnohostranných integračných zoskupení obchodného alebo ekonomického charakteru, ktorých členom zmluvnej strany sú alebo sa môžu stať;

c) pokiaľ ide o Panamu, na výhody a výsady, ktoré poskytla alebo by mohla v budúcnosti poskytnúť krajinám stredoamerickej oblasti alebo iným rozvojovým krajinám.

Článok 2

Zmluvné strany budú umožňovať dovoz a vývoz tovaru z jednej krajiny do druhej v rámci zákonov, ustanovení a predpisov platných v oboch krajinách.

Zmluvné strany prijmú opatrenia nevyhnutné na ochranu pred akoukoľvek formou nečestnej súťaže na svojich územiach.

Článok 3

Obchodné operácie v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať medzi československými organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami na jednej strane a panamskými fyzickými a právnickými osobami verejnoprávnej i súkromnoprávnej povahy na druhej strane pri zachovávaní predpisov o dovoze, vývoze a kontrole devíz platných v oboch krajinách.

Článok 4

Na cenách tovaru dodávaného podľa tejto dohody sa dohodnú zmluvné strany s ohľadom na ceny dosahované na hlavných medzinárodných trhoch.

Článok 5

Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách dohodnutých medzi oboma stranami a v súlade s predpismi platnými v každej z oboch krajín.

Článok 6

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť bez ujmy na ustanoveniach tejto Dohody o záležitostiach vzťahujúcich sa na financovanie, dopravu tovaru a technologickú kooperáciu.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach účasti na obchodných veľtrhoch v oboch krajinách, pri organizácii výstav jednej krajiny na území druhej krajiny za podmienok, na ktorých sa dohodnú príslušné organizácie oboch krajín.

Tovar určený na veľtrhy a výstavy, ako aj vzorky tovaru bez obchodnej hodnoty, nebudú podliehať colným a iným poplatkom rovnakej povahy v súlade s právnymi predpismi oboch krajín.

Článok 8

Na sledovanie tejto dohody a vypracúvanie odporúčaní, ktoré by slúžili na zvyšovanie a rozširovanie obchodných a hospodárskych stykov medzi oboma krajinami, sa zmluvné strany zaviazali ustanoviť zmiešanú komisiu, ktorá sa bude striedavo schádzať v Československu alebo v Paname na žiadosť jednej zo strán. Komisia sa bude skladať zo zástupcov poverených každou zo strán.

Článok 9

Ustanovenia tejto dohody sa budú používať aj na zmluvy uzavreté v priebehu jej platnosti, ktoré však v čase skončenia platnosti tejto dohody neboli celkom splnené.

Článok 10

Táto dohoda sa bude dočasne používať od jej podpisu a nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany po splnení vnútorných zákonných ustanovení oznámia, že bola schválená.

Dohoda bude platiť dva (2) roky a bude sa automaticky predlžovať vždy o jeden (1) rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán najneskoršie šesť (6) mesiacov predo dňom skončenia jej platnosti neoznámi druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie nepredlžovať jej platnosť.

Vyhotovené v meste Panama v Panamskej republike 17. apríla 1979 vo dvoch vyhotoveniach v španielskom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za vládu

Panamskej republiky:

Ing. Juan José Amádeo III. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené