63

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. mája 1980

o zriaďovaní a vykonávaní činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy a Štátnou bankou československou ustanovujú podľa § 39 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (ďalej len „zákon“):


Oddiel 1

Žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie a vykonávanie činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb

§ 1

(1) V žiadosti o povolenie na zriadenie a vykonávanie činnosti obchodného zastupiteľstva (ďalej len „žiadosť“) uvedie zahraničná osoba najmä:

a) svoj názov (meno), sídlo (bydlisko),

b) predmet podnikania a výšku kapitálu,

c) osoby, ktoré konajú ako štatutárne orgány zahraničnej právnickej osoby,

d) predmet a rozsah navrhovanej činnosti obchodného zastupiteľstva a jeho právne postavenie v rámci zahraničnej právnickej osoby.

(2) Zahraničná osoba doloží uvedené údaje úradne overenými listinami.

(3) Zo žiadosti musí vyplývať, s ktorými československými organizáciami bola zahraničná osoba pred podaním žiadosti v hospodárskom styku a v akom rozsahu.

(4) V žiadosti označí zahraničná osoba československú osobu oprávnenú poskytovať právnu pomoc, ktorú splnomocnila na to, aby za ňu prijímala oznámenia týkajúce sa vybavovania žiadosti.

(5) Žiadosť sa podáva v českom alebo slovenskom jazyku a musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zahraničnej osoby.

§ 2

Zahraničná osoba predkladá žiadosť podľa § 1 v piatich vyhotoveniach ústrednému orgánu, ktorý je podľa § 38 zákona príslušný vydať povolenie na zriadenie a vykonávanie činnosti obchodného zastupiteľstva zahraničnej osoby (ďalej len „príslušný ústredný orgán“).

§ 3

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti alebo nie je doložená predpísanými dokladmi, vyzve príslušný ústredný orgán žiadateľa, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránil. Ak žiadateľ tejto výzve nevyhovie v určenej lehote, príslušný ústredný orgán žiadosť odmietne.

§ 4

Pri posudzovaní žiadosti prihliada príslušný ústredný orgán najmä na to, či sú predpoklady, že činnosť obchodného zastupiteľstva prispeje k rozvoju hospodárskych stykov medzi Československou socialistickou republikou a štátom, na území ktorého má zahraničná osoba sídlo (bydlisko).

§ 5

V povolení na zriadenie a vykonávanie činnosti obchodného zastupiteľstva zahraničnej osoby určí príslušný ústredný orgán podmienky, za akých sa môže obchodné zastupiteľstvo zahraničnej osoby zriadiť a akým spôsobom môže vykonávať činnosť na území Československej socialistickej republiky.

§ 6

Ústredný orgán, ktorý podľa § 38 zákona udelil zahraničnej osobe povolenie na zriadenie a vykonávanie činnosti obchodného zastupiteľstva, môže udelené povolenie zrušiť alebo zmeniť,

a) ak sa pri činnosti obchodného zastupiteľstva alebo v súvislosti s tým porušia československé právne predpisy alebo podmienky určené v povolení;

b) ak sa zmenili alebo zanikli skutočnosti, na základe ktorých sa povolenie udelilo;

c) ak zrušenie obchodného zastupiteľstva vyžadujú dôležité záujmy československého národného hospodárstva.

Oddiel 2

Zriaďovanie a vykonávanie činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb bez povolenia

§ 7

(1) Povolenie na zriadenie obchodného zastupiteľstva na území Československej socialistickej republiky nie je potrebné, ak zriadenie obchodného zastupiteľstva určitej zahraničnej osoby ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Československá socialistická republika viazaná.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 určí ústredný orgán, ktorý je inak príslušný udeliť povolenie na zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničnej osoby, v medziach príslušnej medzinárodnej zmluvy, rozsah a spôsob vykonávania činnosti obchodného zastupiteľstva.


Oddiel 3

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Povolenie udelené podľa tejto vyhlášky nenahrádzajú povolenia podľa devízových predpisov.1)

(2) Povolenia na zriadenie a vykonávanie činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb vydané podľa vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 125/1975 Zb. o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky sa považujú za povolenia vydané podľa zákona.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.
Vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.