59

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. mája 1980

o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


PRVÁ ČASŤ

NEOBCHODNÉ VÝVOZY A DOVOZY VECÍ FYZICKÝMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI

Oddiel 1

Neobchodné vývozy a dovozy veci fyzickými osobami

§ 1

(1) Na neobchodný vývoz (ďalej len „vývoz“) vecí vyvážaných československými fyzickými osobami je potrebné povolenie ak ide

a) o veci, ktorých povaha, množstvo, alebo hodnota nie je primeraná uspokojovaniu osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v zahraničí alebo ktoré nie sú potrebné na vývoz jej dovolenej činnosti v zahraničí;

b) o veci vyvážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v zahraničí alebo na výkon jej dovolenej činnosti v zahraničí, pokiaľ sú vyvážané:

1. v cestovnom styku ich celková hodnota je vyššia ako 300 Kč,

2. v mimo cestovnom styku a ich celková hodnota je vyššia ako 200 Kč

c) o veci uvedené v prílohe č. 1, ak sú vyvážené mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v zahraničí alebo na výkon jej dovolenej činnosti v zahraničí.

(2) Na vývoz vecí vyvážaných zahraničnými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide

a) o veci nadobudnuté v Československej socialistickej republike, pokiaľ neboli potrebné na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo nie sú potrebné na primerané uspokojovanie je osobných potrieb pri jej ceste z Československej republiky;

b) o veci nadobudnuté v Československej socialistickej republike na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky, vyvážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti

1. v cestovnom styku,

- ak ich celková hodnota je vyššia ako 300 Kčs,

- ak ich celková hodnota je v nepomere medzi sumou riadne dovezených alebo vymenených platobných prostriedkov a primeranými pobytovými výdavkami v Československej socialistickej republike alebo

- ak sú uvedené v prílohe č. 1,

2. v mimo cestovnom styku;

c) o pohonné hmoty dopravované v rezervných nádobách motorových vozidiel.

(3) Povolenie na vývoz predmetov filatelistického záujmu mimo rámca zberateľskej výmeny je vždy potrebné ak ide

a) o vývoz predmetov filatelistického záujmu v hodnote vyššej ako 50 Kč alebo v množstve väčšom ako 100 ks;

b) o štvrtý a ďalší vývoz predmetov filatelistického záujmu v jednom kalendárnom roku.

(4) Bez povolenia, ktoré by bolo inak potrebné podľa odsekov 1 a 2, možno vyvážať:

a) veci vyvážané zahraničnými fyzickými osobami, pokiaľ tieto veci boli zakúpene v československých organizáciách oprávnených predávať tovar za devízové prostriedky, ak sú tieto veci vyvážané do jedného roka odo dňa predaja a ak ich nákup je preukázaný dokladom tejto organizácie ;

b) veci, ktorých vývoz je oslobodený od povolenia podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;

c) truhly a urny, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky do zahraničia, ako aj truhly a urny zasielané do zahraničia na prevoz telesných pozostatkov zo zahraničia do Československej socialistickej republiky a kvetinové ozdoby na pohrebné účely.

§ 2

(1) Na neobchodný dovoz (ďalej len „dovoz“) vecí dovážaných československými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide

a) o veci nadobudnuté v zahraničí, pokiaľ nie sú dovážané na primerané uspokojovanie osobných potrieb dovážajúcej osoby alebo na primerané uspokojovanie potrieb príslušníkov jej rodiny;

b) o veci v hodnote nad 3000 Kč nadobudnuté v zahraničí na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb dovážajúcej osoby alebo na primerané uspokojovanie potrieb príslušníkov jej rodiny, dovážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti;

c) o veci nadobudnuté v zahraničí, pokiaľ ich hodnota presahuje hodnotu pridelených alebo v zahraničí dovoleným spôsobom získaných devízových prostriedkov.

(2) Na dovoz vecí zahraničnými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide

a) o veci, ktorých povaha, množstvo alebo hodnota nie je primeraná k uspokojovaniu osobných potrieb dovážajúcej osoby pri jej pobyte v Československej socialistickej republike alebo ktoré nie sú potrebné na výkon jej dovolenej činnosti v Československej socialistickej republike;

b) o veci v hodnote nad 3000 Kč nadobudnuté v zahraničí, dovážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb dovážajúcej osoby pri jej pobyte v Československej socialistickej republike alebo na výkon jej dovolenej činnosti v Československej socialistickej republike.

(3) Povolenie na dovoz predmetov filatelistického záujmu mimo rámca zberateľskej výmeny je vždy potrebné ak ide

a) o dovoz predmetov filatelistického záujmu v mimo cestovnom styku v hodnote vyššej ako 50 Kč a v množstve väčšom ako 100 kusov;

b) o štvrtú a ďalšiu zásielku predmetov filatelistického záujmu v jednom kalendárnom roku.

(4) Bez povolenia, ktoré by inak bolo potrebné podľa odsekov 1 a 2, možno dovážať:

a) veci, ktorých dovoz je oslobodený od povolenia podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;

b) truhly a urny, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky do Československej socialistickej republiky, ako aj truhly a urny zasielané do Československej socialistickej republiky na prevoz telesných pozostatkov z Československej socialistickej republiky do zahraničia a kvetinové ozdoby na pohrebné účely.

§ 3

(1) V zmysle tejto vyhlášky sa za primeranú na uspokojovanie osobných potrieb rozumie taká povaha, množstvo alebo hodnota vecí, ktorá zodpovedá dĺžke a účelu cesty a ďalším okolnostiam hodným zreteľa.

(2) Ak medzinárodné zmluvy, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, neustanovujú niečo iné, považuje sa pri týchto druhoch vecí za primerané na uspokojovanie osobných potrieb pri ceste u každej cestujúcej osoby najviac:

a) 1 liter liehovín (vyvážaných alebo dovážaných osobami staršími ako 18 rokov);

b) 2 litre vína (vyvážaného alebo dovážaného osobami staršími ako 18 rokov);

c) 250 ks cigariet alebo tomu zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov.

Oddiel 2

Zberateľská výmena predmetov filatelistického záujmu so zahraničím

§ 4

(1) Zberateľskú výmenu predmetov filatelistického záujmu so zahraničím (ďalej len „zberateľská výmena“)môžu vykonávať iba členova Zväzu československých filatelistov, ktorí sú na zberateľskú výmenu vo Zväze československých filatelistov zapísaní (ďalej len „zberatelia“).

(2) Zberateľskú výmenu možno vykonávať len prostredníctvom strediska zberateľskej výmeny, ktoré túto výmenu kontroluje a eviduje.

§ 5

(1) Zberatelia môžu v rámci zberateľskej výmeny v jednom kalendárnom roku doviezť predmety filatelistického záujmu v cene neprevyšujúcej sumu 1000 Kč a odoslať 24 zásielok v cene neprevyšujúcej sumu 1000 Kčs; z toho neupotrebených československých noviniek smie sa ročne vymeniť za 750 Kč; neupotrebené československé známky sa môžu vymieňať až po uplynutí 60 dní odo dňa ich vydania.

(2) Cena predmetov filatelistického záujmu odosielaných v jednej zásielke nesmie prekročiť sumu 500 Kč, pričom v jednej zásielke môže byť len jedna séria neupotrebených československých známok tej istej emisie

(3) Rozdiel cien zásielok predmetov filatelistického záujmu vyvážaných a dovážaných jedným zberateľom v jednom kalendárnom roku nesmie byť vyšší ako 50 Kč.

(4) Za novinky sa považujú neupotrebené československé známky, od dátumu vydania ktorých neuplynul jeden rok.

Oddiel 3

Vývozy alebo dovozy vecí právnickými osobami

§ 6

(1) Na vývoz alebo dovoz vecí právnickými osobami je potrebné povolenie

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí

a) pri vývoze a dovoze uskutočňovanom ústrednými orgánmi Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky pri výkone ich pôsobnosti;

b) pri vývoze a dovoze, ktorý je oslobodený od povolenia podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;

c) pri vývoze a dovoze uskutočňovanom právnickými osobami používajúcimi v Československej socialistickej republike diplomatické alebo konzulárne výsady a imunity na uspokojovanie potrieb, ktoré sú obdobné potrebám fyzických osôb;

d) pri vývoze a dovoze vecí, ktoré sú potrebné pre právne konanie;

e) v kultúrnej alebo športovej oblasti pri vývoze vecí, ktoré československé právnické osoby potrebujú na výkon ich dovolenej činnosti v zahraničí a pri dovoze vecí, ktoré zahraničné osoby potrebujú na výkon ich dovolenej činnosti v Československej socialistickej republike;

f) pri vývoze a dovoze odborných publikácií a informatívnych podkladov uskutočňovanom pri bezplatnej výmene medzi československými a zahraničnými knižnicami, vedeckými ústavmi, vysokými školami, múzeami a galériami v množstve výtlačkov primeranom vlastným potrebám, pokiaľ tieto právnické osoby sú na takú výmenu určené nadriadenými orgánmi po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;

g) pri vývoze a dovoze dokumentov, informatických podkladov alebo primeraného množstva vzoriek a preparátov, ktoré nemožno nahradiť dokumentáciou, ak sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmlúv o vedecko-technickej spolupráci;

h) pri vývoze a dovoze zvukových a obrazových záznamov v rámci výmeny programov medzi československými a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi organizáciami;

i) pri vývoze a dovoze biologických orgánov a tkanív zdravotníckymi organizáciami za účelom transplantácie;

j) na vývoz pohonných hmôt potrebných pre pohyb vozidiel československých právnických osôb v zahraničí;

k) na vývoz vecí zakúpených zahraničnými právnickými osobami v československých organizáciách oprávnených predávať tovar za devízové prostriedky, ak sú tieto veci vyvážané do jedného roka odo dňa predaja a ak ich nákup je preukázaný dokladom tejto organizácie;

l) pri vývoze a dovoze vecí potrebných na záchranné akcie vykonávané podľa medzinárodných zmlúv;

m) pri vývoze vecí zahraničnými právnickými osobami, ktoré tieto osoby dovolene doviezli do Československej socialistickej republiky, a pri dovoze vecí československými právnickými osobami, ktoré tieto osoby dovolene vyviezli z Československej socialistickej republiky

DRUHÁ ČASŤ

Zákazy vývozov a dovozov vecí

§ 7

(1) Vývoz vecí uvedených v prílohe č. 2, pokiaľ boli nadobudnuté v Československej socialistickej republike, je zakázaný, s výnimkou vecí, ktoré sú vyvážané:

a) československou fyzickou osobou na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky alebo pri dočasnom pobyte v zahraničí;

b) zahraničnou fyzickou osobou , pokiaľ boli potrebné na primerané uspokojovanie naliehavých osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo sú potrebné na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky;

c) československou alebo zahraničnou osobou v súvislosti s jej sťahovaním;

d) zahraničnou fyzickou osobou, pokiaľ ich zakúpila v československých organizáciách oprávnených predávať tovar za devízové prostriedky, ak sú tieto veci vyvážané do jedného roka odo dňa predaja a ak ich nákup je preukázaný dokladom tejto organizácie;

e) osobami používajúcimi v Československej socialistickej republike diplomatické a konzulárne výsady a imunity.

(2) Dovoz vecí uvedených v prílohe č. 3 je zakázaný.

§ 8

Orgány colnej správy kontrolujú, či veci, ktorých vývoz alebo dovoz je upravený osobitnými predpismi, sú vyvážané a dovážané v súlade s týmito predpismi.

TRETIA ČASŤ

ROZHODOVANIE O PRÍPUSTNOSTI VÝVOZOV A DOVOZOV VECÍ

Oddiel 1

Pôsobnosť orgánov colnej správy

§ 9

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu - Ústredná colná správa:

a) riadi Colné riaditeľstvo pre Českú socialistickú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú socialistickú republiku pri výkone pôsobnosti ustanovenej touto vyhláškou;

b) rozhoduje o udelení povolenia právnickým osobám na opakované vývozy alebo dovozy vecí, ak sa tieto vývozy alebo dovozy majú uskutočňovať tak z miest na území Českej socialistickej republiky, ako aj z miest na území Slovenskej socialistickej republiky ale tak do miest na území Českej socialistickej republiky, ako aj do miest na území Slovenskej socialistickej republiky;

c) rozhoduje o udelení výnimiek za zákazu vývozu alebo dovozu vecí;

d) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Colného riaditeľstva pre Českú socialistickú republiku a Colného riaditeľstva pre Slovenskú socialistickú republiku o udelení povolenia na vývoz alebo dovoz vecí.

§ 10

Colné riaditeľstvo pre Českú socialistickú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú socialistickú republiku:

a) riadia colnice pri výkone pôsobnosti ustanovenej touto vyhláškou;

b) rozhodujú o udelení povolenia právnickým osobám na opakované vývozy a dovozy vecí, ak sa tieto vývozy alebo dovozy majú uskutočňovať z miest na území Českej socialistickej republiky alebo z miest na území Slovenskej socialistickej republiky alebo do miest na území Českej socialistickej republiky alebo do miest Slovenskej socialistickej republiky;

c) rozhodujú o odvolaní proti rozhodnutiu colníc o udelení povolenia na vývoz alebo dovoz vecí.

§ 11

(1) Colnice:

a) rozhodujú o udelení povolenia na jednorazový vývoz alebo dovoz vecí;

b) kontrolujú, či sa vývoz alebo dovoz vecí uskutočňuje v súlade s touto vyhláškou.

(2) Príslušná rozhodnúť o udelení povolenia na jednorazový vývoz alebo dovoz vecí je colnica, v územnom obvode ktorej má dovážajúca fyzická osoba svoje bydlisko alebo pobyt a právnická osoba svoje sídlo alebo kde vykonáva činnosť, na ktorú bola zriadená.

(3) Vo výnimočných prípadoch, najmä ak to prevádzkové pomery umožňujú, môže povolenie na jednorazový vývoz vecí zahraničnými osobami v cestovnom styku udeliť pohraničná colnica.

(4) Ak to prevádzkové pomery umožňujú, udeľuje povolenie na dovoz vecí v cestovnom styku pohraničná colnica.

§ 12

V odôvodnených prípadoch môžu aj iné orgány colnej správy ako uvedené v § 11 vykonávať pôsobnosť ustanovenú v § 11 ods. 1

Oddiel 2

Povoľovanie dovozov a vývozov vecí

§ 13

(1) Povolenie na vývoz alebo dovoz vecí vydá príslušný povoľujúci orgán na žiadosť vyvážajúcej alebo dovážajúcej osoby.

(2) Ak sa žiadosť o povolenie na vývoz alebo dovoz vecí podáva písomne, môže orgán colnej správy požadovať, aby táto žiadosť bola podaná na predpísanom tlačive.

§ 14

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu - Ústredná colná správa môže v odôvodnených prípadoch výnimočne povoliť vývoz alebo dovoz vecí, ktorý je inak zakázaný.

§ 15

Na veci vyvážané v súvislosti so sťahovaním osôb udelí povoľujúci orgán ďalšie povolenie iba vtedy, ak sa mu v žiadosti o vývoz prvej časti písomne oznámia všetky ďalšie veci, na ktoré sa bude ďalej žiadať povolenie na vývoz Žiadosť o povolenie musí byť podaná nejneskôr do dvoch rokov od vysťahovania osoby.

§ 16

Povolenie platí tri mesiace odo dňa vydania, ak v ňom nie je ustanovené niečo iné. Platnosť povolenia sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

(1) Ak je prípustnosť alebo primeranosť vývozov alebo dovozov závislá od ceny vecí, rozumie sa cenou v zmysle tejto vyhlášky cena, za ktorú československé právnické osoby predávajú tieto, alebo porovnateľné veci fyzickým osobám za československú menu, a to cena platná v čase vydania povolenia na vývoz, alebo platná v čase dovozu.

(2) Známky a celiny sa oceňujú takto:

a) československé známky a celiny podľa katalógu Pofis

b) známky a celiny ostatných krajín podľa katalógov medzinárodne uznávaných

(3) Za predmety filatelistického záujmu sa pokladajú:

a) poštové známky,

b) poštové celiny,

c) celistvosti,

d) odtlačky pečiatok,

e) obálky prvého dňa

f) nálepné listy

g) tzv. ministerské hárčeky,

h) čiernotlače

(4) Ak vyvážajúca alebo dovážajúca osoba nepreukáže cenu vecí alebo ak sú pochybnosti o jej skutočnej výške, môže orgán colnej správy určiť cenu podľa odsekov 1 a 2. Ak to orgán colnej správy považuje za účelné alebo ak o to požiada vyvážajúca alebo dovážajúca osoba, určí colný orgán hodnotu vecí na základe znaleckého posudku na náklad vyvážajúcej alebo dovážajúcej osoby.


§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister.

Ing. Barčák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 59/1980 Zb.

Veci, na vývoz ktorých je potrebné povolenie [§ 1 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) vyhlášky]

1. gumotextilné ležadlá a nafukovacie gumené člny;

2. stany;

3. spacie vaky;

4. športové potreby každého druhu;

5. koberce;

6. úžitkový porcelán;

7. smaltovaný a hliníkový riad;

8. lustre s výnimkou oveskových;

9. inštalačný a elektroinštalačný materiál;

10. stavebné materiály.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 59/1980 Zb.

Veci, ktorých vývoz je zakázaný (§ 7 ods. 1 vyhlášky)

1. potraviny každého druhu včítane nápojov, pochutín a južného ovocia, s výnimkou ovocia mierneho pásma a čerstvej zeleniny;

2. cigarety a ostatné tabakové výrobky;

3. bavlnené tkaniny každého druhu;

4. plyše a manchestre každého druhu;

5. pletené vrchné ošatenie;

6. bielizeň pletená a šitá z tkanín;

7. dojčenské a detské ošatenie každého druhu;

8. posteľná bielizeň;

9. pančuchové výrobky každého druhu s výnimkou jemných pančuchových nohavičiek pre ženy;

10. odevy z usní a kožušinové výrobky každého druhu včítane umelých;

11. prikrývky, uteráky, utierky;

12. obuv každého druhu;

13. kožené rukavice a kožená galantéria;

14. remeselnícke a hospodárske náradie a nástroje;

15. nehrdzavejúce príbory a nehrdzavejúci riad;

16. výrobky zo zlata a striebra;

17. pneumatiky a duše;

18. náhradné dielce k motorovým vozidlám;

19. mydlá, pracie a čistiace prostriedky;

20. perie a výrobky z peria;

21. starožitnosti.

22. mopedy a motocykle zahraničnej výroby.

Príloha č. 3 vyhlášky č. 59/1980 Zb.

Veci, ktorých dovoz je zakázaný (§ 7 ods. 2 vyhlášky)

1. čistý lieh (etylalkohol),

2. veci propagujúce myšlienky, ktoré sú nezlúčiteľné so záujmami socialistickej spoločnosti.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.