Vyhláška č. 58/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa ustanovuje ďalšie oslobodenie cestnej dopravy pre cudzie potreby od povolenia

Čiastka 17/1980
Platnosť od 12.06.1980 do30.04.1990
Účinnosť od 01.07.1980 do30.04.1990
Zrušený 118/1990 Zb.

OBSAH

58

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 6. mája 1980,

ktorou sa ustanovuje ďalšie oslobodenie cestnej dopravy pre cudzie potreby od povolenia

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 57 ods. 1 na vykonanie § 26 ods. 1 písm. n) zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve ustanovuje:


§ 1

Nákladnú cestnú dopravu pre cudzie potreby možno vykonávať bez povolenia, ak ide o dopravu

a) vykonávanú sústredeným parkom vozidiel pre organizácie, ktoré dopravné prostriedky do neho sústredili,1)

b) sprostredkovanú organizáciou, ktorá z poverenia krajského národného výboru organizuje využitie dočasne voľných kapacít závodnej dopravy na určenom území,

c) vykonávanú pre organizáciu uvedenú v ustanovení písmena b) na základe zmluvy o využívaní dočasne voľných kapacít závodnej dopravy.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 360a ods. 1 až 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení uverejnenom pod č. 37/1971 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené