Vyhláška č. 5/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do21.12.2000
Účinnosť od 02.02.1980 do21.12.2000
Uzavretie zmluvy 07.03.1979
Zrušený 361/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 8. októbra 1979

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. novembra 1979

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska

Dňa 7. marca 1979 bola v Madride podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 8. októbra 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Španielska,

vedené prianím ďalej rozvíjať a upevňovať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a ich národmi v duchu priateľstva a vzájomnej spolupráce,

uznávajúc, že rozvoj vzťahov v oblasti kultúry, umenia, školstva, vedy a zdravotníctva prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi národmi a tým aj k dobrým vzťahom medzi štátmi,

v súlade so zásadami obsiahnutými v Záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, školstva, vedy, zdravotníctva, filmu, hromadných oznamovacích prostriedkov, sociálneho spoločenského rozvoja, ako aj spoluprácu medzi mládežou a v oblasti športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj kultúrnych vzťahov:

a) vystupovaním umeleckých súborov a umelcov na divadelných predstaveniach, koncertoch a ďalších umeleckých stretnutiach,

b) spoluprácou medzi múzeami, umeleckými galériami a ďalšími organizáciami v oblasti kultúry,

c) uvádzaním divadelných a hudobných diel druhej strany v divadlách a koncertných sálach,

d) usporadúvaním výstav,

e) prekladmi literárnych, vedeckých a odborných diel druhej strany,

f) vzájomným poznávaním publikácií a fonografických nahrávok svojich krajín a tým budú podporovať spoluprácu v oblasti autorských práv,

g) spoluprácou medzi knižnicami, bibliografickými inštitúciami a archívmi,

h) výmenami publikácií, kníh, mikrofilmov a informácií odbornej povahy,

i) spoluprácou medzi organizáciami mládeže.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať výmenu knihovníkov a archivárov s cieľom prispieť k lepšiemu poznaniu knižničných a archívnych systémov oboch krajín, ako aj bibliografickú výmenu.

Článok 4

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti školstva a budú najmä:

a) podporovať výučbu a šírenie češtiny, slovenčiny a španielčiny vo svojich krajinách,

b) podporovať styky medzi vysokými školami a pedagogickými ústavmi,

c) poskytovať štipendiá na študijné pobyty na vysokých školách,

d) podporovať výmenu vedeckej a pedagogickej literatúry, vyučovacích a názorných pomôcok a vzájomne si poskytovať podporu pri usporadúvaní príslušných výstav.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú usilovať o zabezpečenie objektívnych informácií o druhej krajine v učebniciach a učebných osnovách a tým budú napomáhať lepšie vzájomné porozumenie medzi národmi oboch krajín.

Článok 6

Za účelom ďalšieho rozvoja spolupráce v oblasti výučby a výskumu zmluvné strany preskúmajú otázku vzájomného uznávania univerzitných diplomov, diplomov ďalších vysokých škôl a ostatných vedeckých hodností.

V prípade potreby uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy a výmeny vedeckých pracovníkov, a to najmä na základe priamych dojednaní medzi Československou akadémiou vied a Najvyššou radou pre vedecké výskumy.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu na poli zdravotníctva.

Budú napomáhať najmä:

a) výmenu informácií spoločného záujmu v tejto oblasti,

b) výmenu odborníkov za účelom štúdia a konzultácií,

c) priame styky medzi inštitúciami a organizáciami oboch krajín.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmu.

Za tým účelom budú:

a) napomáhať organizáciu „filmových týždňov“ druhej krajiny,

b) podporovať výmenu hraných a dokumentárnych filmov a týždenníkov,

c) realizovať tam, kde to bude vhodné, spoločnú výrobu hraných a dokumentárnych filmov,

d) podporovať vzájomnú priamu spoluprácu medzi filmovými organizáciami oboch strán.

Článok 10

Za účelom lepšieho vzájomného porozumenia a upevnenia priateľských vzťahov budú zmluvné strany podporovať priamu spoluprácu v oblasti hromadných oznamovacích prostriedkov, najmä:

a) uľahčovaním spolupráce tlačových agentúr, rozhlasových a televíznych organizácií,

b) vzájomnou výmenou predstaviteľov tlačových agentúr a rozhlasových a televíznych organizácií,

c) uľahčovaním výmeny tlačových materiálov, rozhlasových a televíznych programov.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať účasť predstaviteľov druhej zmluvnej strany na vedeckých konferenciách, umeleckých festivaloch a iných medzinárodných akciách umeleckého charakteru konaných vo svojej krajine. Zmluvné strany budú tiež podporovať výmenu dokumentácie a materiálov o týchto medzinárodných akciách.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomných stykov v oblasti telovýchovy a športu. Tieto styky sa budú konkretizovať dvojstrannými dohodami medzi riadiacimi orgánmi telovýchovy a športu oboch krajín a budú zamerané najmä na výmenu odborníkov z oblasti telovýchovy a športu a na športové akcie v tých disciplínach, v ktorých je športová výkonnosť na približne rovnakej úrovni.

Článok 13

Zmluvné strany budú spolupracovať tak, aby zabránili nedovolenému dovozu, vývozu a nezákonnému predaju kultúrnych statkov.

Článok 14

Zmluvné strany budú vymenúvať svojich zástupcov do zmiešanej komisie, ktorá sa bude schádzať na pravidelných zasadnutiach. Čas zasadania komisie sa dohodne diplomatickou cestou.

Zmiešaná komisia bude prijímať rozhodnutia týkajúce sa realizácie ustanovení tejto Dohody a určenia podmienok financovania a organizovania výmen, ktoré sú predmetom tejto Dohody, a bude vypracúvať vykonávacie programy k tejto Dohode.

Článok 15

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny druhej nóty o tomto schválení.

Článok 16

Táto Dohoda zostane v platnosti päť rokov od nadobudnutia platnosti a potom sa bude mlčky predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Madride 7. marca 1979 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu

Španielska:

M. Oreja v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené