Vyhláška č. 48/1980 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese

(v znení č. 98/1988 Zb.)

Čiastka 13/1980
Platnosť od 30.04.1980 do31.07.1989
Účinnosť od 01.07.1988 do31.07.1989
Zrušený 70/1989 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené