Vyhláška č. 45/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva

Čiastka 12/1980
Platnosť od 24.04.1980
Účinnosť od 09.05.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 7. decembra 1979.

45

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. februára 1980

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva


Dňa 19. januára 1979 bola v Rabate podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 7. decembra 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Marockého kráľovstva

- vedené prianím rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi oboma krajinami

- presvedčené, že taká spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných vzťahov

dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať najmä výmenu:

a) vedcov, profesorov, študentov a stážistov;

b) umelcov, umeleckých súborov, osobností kultúrneho sveta, výstav umeleckých remesiel, výstav umenia, ako aj ďalších výstav vedeckej a informačnej povahy;

c) kníh a ďalších publikácií z tých oblastí, ktoré sú predmetom tejto Dohody;

d) športovcov a športových družstiev.

Článok 2

Zmluvné strany uzavrú osobitnú dohodu týkajúcu sa vzájomného uznávania diplomov, titulov a hodností vydaných školskými zariadeniami oboch strán.

Článok 3

Každá zo zmluvných strán bude uvádzať vo svojich učebných osnovách a učebniciach objektívne informácie o druhej strane.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán udelí štátnym príslušníkom druhej strany štipendiá na štúdiá alebo stáže za účelom ich štúdia na národných školských a výskumných zariadeniach pri dodržiavaní vnútorného poriadku týchto zariadení.

Článok 5

Obe strany budú podporovať spoluprácu medzi svojimi rozhlasovými, televíznymi, filmovými a tlačovými organizáciami. Za týmto účelom si budú vymieňať filmové a informačné programy, ako aj ďalšiu dokumentáciu s cieľom prispievať k lepšiemu vzájomnému poznávaniu oboch krajín.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán bude podporovať preklad a vydávanie najdôležitejších národných diel druhej strany z oblasti vedy, literatúry a umenia.

Článok 7

Za účelom vykonávania tejto Dohody dohodnú sa zmluvné strany na vykonávacích programoch.

Článok 8

Táto Dohoda bude podliehať schváleniu v súlade s ústavnými procedúrami platnými v každej z oboch krajín.

Nadobudne platnosť, len čo si obe strany budú navzájom notifikovať splnenie príslušných ústavných formalít.

Táto Dohoda sa uzaviera na päťročné obdobie a automaticky sa obnoví na ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie v lehote 6 mesiacov pred vypršaním jej platnosti.

V prípade vypovedania tejto Dohody budú osoby patriace do rámca Dohody požívať jej výhody až do konca príslušného kalendárneho roka a štipendisti až do ukončenia svojho štúdia.

Dané v Rabate 19. januára 1979 vo dvoch exemplároch vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu

Marockého kráľovstva:

Abderrahman Baddou v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené