Zákon č. 184/1980 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981

Čiastka 45/1980
Platnosť od 31.12.1980 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1981

OBSAH

184

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. decembra 1980

o štátnom pláne rozvoj národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základným cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981 (ďalej len „štátny plán“) je zabezpečiť plynulý a proporcionálny rozvoj národného hospodárstva, predovšetkým zvyšovaním efektívnosti a kvality všetkej práce a na tomto základe dosiahnuť ďalšie skvalitnenie úrovne uspokojovanie hmotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva a upevnenie jeho sociálnych istôt.

§ 2

(1) Hlavné úlohy štátneho plánu sú:

a) zvýšiť tvorbu národného dôchodku o 3,1 %, najmä rastom priemyselnej výroby o 3,3 %, stavebnej výroby o 3,4 % a poľnohospodárskej výroby o 4,1 %;

b) uskutočňovať štrukturálne zmeny v priemysle, najmä rýchlejším rozvojom strojárskej výroby a lepším využívaním domácich surovinových zdrojov;

c) zabezpečovať dodávky pre trhové fondy tak, aby sa postupne zlepšovala ich sortimentová skladba v súlade s požiadavkami obyvateľstva;

d) dosiahnuť predstih rastu vývozu pred dovozom; pokračovať v prehlbovaní socialistickej ekonomickej integrácie s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci;

e) uplatňovať maximálnu hospodárnosť v spotrebe surovín a materiálov, palív a energie a pohonných látok, usilovať sa o ich maximálne zhodnotenie vo výrobe a utvárať všestranné podmienky na znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti výroby;

f) utvárať podmienky na dôslednejšie zvyšovanie kvality, technickej úrovne a prevádzkovej spoľahlivosti produkcie, na inováciu a zavádzanie nových žiadaných výrobkov; lepšie orientovať výskumnú a vývojovú základňu na riešenie rozhodujúcich úloh rozvoja národného hospodárstva a dôsledne uskutočňovať realizáciu vyriešených výskumných úloh;

g) zamerať zdroje investícií v rozsahu zhruba 52 mld Kčs na dokončovanie stavieb, uvádzanie kapacít do prevádzky, na modernizáciu a rekonštrukciu vybraných základných prostriedkov a na zabezpečovanie spoločenských priorít;

h) zvýšiť zamestnanosť v socialistickom sektore národného hospodárstva zhruba o 19 tis. osôb pri súčasnom raste odbornej a vzdelanostnej úrovne pracovníkov; dôslednejšie uskutočňovať odmeňovanie podľa výsledkov práce;

i) zabezpečiť v súlade s možnosťami národného hospodárstva rozširovanie služieb poskytovaných obyvateľstvu a zlepšovanie podmienok bývania.

(2) Pri realizácii úloh štátneho plánu je potrebné dôsledne uplatňovať prijaté opatrenia na zdokonaľovanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku 1980.

§ 3

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky a predseda Slovenskej plánovacej komisie

a) môže v súvislosti s prípravou štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 až 1985 vykonať úpravy štátneho plánu na rok 1981, i keď sa tým zmenia hlavné úlohy uvedené v § 2 ods. 1 písm. a),

b) zabezpečí vyjadrenie hodnotových údajov štátneho plánu vo veľkoobchodných cenách platných od 1. januára 1981.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.