Vyhláška č. 18/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o sukcesii Bahamského spoločenstva, Fidži, Lesothského kráľovstva, Nauruskej republiky, Svazijského kráľovstva a Kráľovstva Tonga o Zmluvy medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 a do Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z 15. februára 1935

Čiastka 4/1980
Platnosť od 21.02.1980
Účinnosť od 07.03.1980
Redakčná poznámka

Platnosť sukcesie pre jednotlivé štáty pozri v texte.

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. novembra 1979

o sukcesii Bahamského spoločenstva, Fidži, Lesothského kráľovstva, Nauruskej republiky, Svazijského kráľovstva a Kráľovstva Tonga do Zmluvy medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 a do Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z 15. februára 1935


Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 (č. 70/1926 Zb. z. a n.) a Dodatkový dohovor o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z 15. februára 1935 (č. 178/1935 Zb. z. a n.), ktoré boli rozšírené na základe článku 14 Zmluvy o právnej pomoci a článku 9 Dodatkového dohovoru na Bahamy, Basutsko, Fidži, Nauru, Svazijsko a Tongu ako vtedajšie súčasti Britskej ríše (č. 152/1938 Sb. z. a n.), platia v dôsledku sukcesie naďalej medzi Československou socialistickou republikou a novými nezávislými štátmi, ktoré vznikli na spomenutých územiach, a to Bahamským spoločenstvom od 28. júla 1977, Fidži od 10. októbra 1970, Lesothským kráľovstvom od 4. októbra 1966, Nauruskou republikou od 31. januára 1968, Svazijským kráľovstvom od 6. septembra 1968 a Kráľovstvom Tonga od 4. júla 1970.

Dohody týkajúce sa sukcesie nových nezávislých štátov do spomenutých zmlúv dojednané

- výmenou listu ministra zahraničných vecí Bahamského spoločenstva zo 4. marca 1977 a nóty Stálej misie Československej socialistickej republiky pri Organizácii Spojených národov v New Yorku z 28. júla 1977,

- výmenou listu ministra zahraničných vecí Fidži z 20. októbra 1971, nóty Vysokého komisára pre Fidži v Londýne z 29. januára 1973 a nóty Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Londýne z 13. novembra 1972 a zo 4. novembra 1974,

- výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Lesothského kráľovstva a Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Londýne z 19. februára 1973 a z 25. októbra 1974,

- výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Nauruskej republiky a Federálneho ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky z 23. augusta 1978 a z 13. marca 1979,

- výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Svazijského kráľovstva a Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Lusake z 2. septembra 1970 a z 5. marca 1971,

- výmenou listu ministra zahraničných vecí Kráľovstva Tonga a nóty Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Londýne zo 6. júna 1973 a zo 14. novembra 1974,

sú uložené v archíve Federálneho ministerstva zahraničných vecí.

Týmto sa menia príslušné ustanovenia vyhlášky ministrov zahraničných vecí a spravodlivosti č. 152/1938 Zb. z. a n.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené