Zákon č. 179/1980 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1981

Čiastka 45/1980
Platnosť od 31.12.1980 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1981

179

ZÁKON

zo 16. decembra 1980

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1981

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 157 605 523 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 157 605 523 000 Kčs.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie sa uvádza v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

-Českej socialistickej republike 32 495 835 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 20 105 059 000 Kčs

z toho:

I. dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

-Českej socialistickej republike 9 655 000 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 6 582 300 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 22 840 835 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 13 522 759 000 Kč

v tom:

a) dotácie na vybrané úlohy

- Českej socialistickej republike 575 300 000 Kčs

b) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

-Českej socialistickej republike 1 793 000 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 1 500 000 000 Kčs

c) dotáciu na individuálnu bytovú výstavbu

-Českej socialistickej republike 770 000 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 550 000 000 Kčs

d) dotácie na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe

-Českej socialistickej republike 110 000 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 130 000 000 Kčs

e) dotácie na štátne programy technického rozvoja

-Českej socialistickej republike 635 245 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 329 189 000 Kčs

f) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

-Českej socialistickej republike 17 922 700 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 10 192 100 000 Kč

g) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

-Slovenskej socialistickej republike 282 800 000 Kčs

h) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

-Českej socialistickej republike 810 890 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 457 670 000 Kčs

i) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

-Českej socialistickej republike 223 700 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 81 000 000 Kčs

B. Globálne dotácie

-Českej socialistickej republike 26 234 165 000 Kčs

-Slovenskej socialistickej republike 22 734 941 000 Kčs

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu federácie ustanovených týmto zákonom vo veľkoobchodných cenách platných k 1. januáru 1981; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík.

§ 3

Vláda československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a při uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 179/1980 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva157 184 693
z toho:
z hospodárstva144 465 900
z vedy a techniky 211 470
z peňažných a technických služieb 10 299 965
zo spoločenských služieb a činností 317 358
z obrany a bezpečnosti 1 890 000
Dane od obyvateľstva a poplatky 65 000
Ostatné príjmy 355 830
Úhrn157 605 523
Výdavky(v tisícoch Kčs)
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo27 389 065
vedu a techniku 3 988 250
peňažné a technické služby 2 513 261
spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo 1 744 727
obranu a bezpečnosť18 384 400
správu 2 015 820
Spolu56 035 523
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu101 570 000
Úhrn157 605 523.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené